пользователей: 27944
предметов: 11953
вопросов: 222001
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ

17.Дисципл-и обслуг-я заявок в обчислюв-их сист-х

Дисципліни обслуговув-я заявок:1.без пріоритетів- заявки різних типів не мають привілеїв.Використ-ть 3 схеми вибору заявок з черги-а)FIFO:1ий прийшов- 1ий вийшов,б) LIFO:останній прийшов - 1ий вийшов,в)RAND: випад-й вибір. Для всіх схем час очікув-я розрахов-я:

,де Vi(2)=Vi2+σi2- 2-й централ момент σi-середньоквадрат відхил-я тривалості обслугов-я.Серед час очікув-я заявок в черзі є мінім-м при постійн тривалості часу обслугов-я заявок кожного типу: Vi2=0.Із формули бачимо, що серед час очікув-я залежить від загал завантаж-я R процесору. При R→1 час очікув-я заявок прямує до +∞.2.з відносн пріоритет -для заявок кожного типу необхід побуд-и чергу, в межах якої заявки обслуг-ся безпріор-но. Але між чергами встанов-о систему пріор-ів: чим вищий номер черги- тим нижчий пріоритет. Після заверш-я обслуг-я деякої заявки,далі на обслуг-я обир-я заявка з непорожн черги з найвищим пріор-м. Перерив-я заборон.Час очікув-я обслуг-я заявки к-го типу зад-я:

                                                 Rk -часткове завантаж-я системи по викон-ю заявок до k-го типу включно. Введ-я віднос пріоритетів веде до зменш-я часу очікув-я заявок з високим пріорит-м і збільш-ю часу очікув-я викон-я заявок з низьким пріор-м.3.з абсолют пріорит- для кожного типу заявок форм-я окрема безпріор-а черга. Між чергами встанов-я система пріоритетів,яка аналог-а системі з віднос пріорит-и,але дозвол перерив-я обслуг-я заявок.Якщо пріор-т заявки,що прийшла, вищий за пріор-т заявки,що обслуг-я,то виник перерив-я і заявка,що обслуг-я, передає-я на збереж-я у спец комірку своєї черги,і почин-я виконув-я більш пріорит заявки.Час очікув-я викон-я заявки для систем з абс пріорит-ми визнач-я:


хиты: 339
рейтинг:0
Точные науки
информатика
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2018. All Rights Reserved. помощь