пользователей: 28205
предметов: 12092
вопросов: 227127
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ

I семестр:
» ЗТП

77. Інформаційна сфера цивілізації. Поняття та функціїзасобівмасовоїінформації.

Засобимасовоїінформації можнавизначити як інститути, щоіснують для відкритого, публічногопередаваннярізнихвідомостей будь-яким особам з допомогоюспеціальноготехнічногообладнання.

Характернірисизасобівмасовоїінформації:

публічність (необмежене, не персоніфіковане коло споживачів);

наявністьспеціальнихтехнічнихзасобів;

непряма, розділена в просторі та часівзаємодіякомунікаційнихпартнерів;

непостійний характер аудиторії;

переважна одно спрямованістьвпливувідкомунікатора до реципієнта.

Найбільшмасовий і сильнийполітичнийвплив на суспільствомаютьаудіовізуальнізасобимасовоїінформації, насампередтелебачення. Думку про першістьтелебачення за ступенемохопленнянаселенняУкраїнипідтверджуютьрезультатиопитування "Українськоїмаркетинговоїгрупи".

2. Функціїзасобівмасовоїінформації. Середнайважливішихфункційвиділимотакі:

інформаційнафункція - отримання і розповсюдженнявідомостей про найбільшважливі для громадян і органіввладиподії. На основіотриманоїінформаціїформуєтьсягромадська думка про діяльністьорганіввлади, об'єднаньгромадян, політичнихлідерівтощо;

освітняфункція - донесення до громадянпевнихзнаньдозволяє адекватно оцінювати, упорядковувативідомості, отримані з різнихджерел, правильно орієнтуватися у суперечливомупотоціінформації;

функціясоціалізації - засвоєннялюдиноюполітичних норм, цінностей, зразківповедінкидозволяєїйадаптуватися до соціальноїдійсності;

функція критики і контролю. Критика ЗМ1характеризуєтьсянеобмеженістюсвогооб'єкта. Їхконтрольнафункціязасновується на авторитетігромадської думки. ЗМ1 не можутьзастосовуватисанкцій до правопорушників, але вони даютьюридичну та моральнуоцінкуподій і осіб. У демократичному суспільстві у здійсненніконтрольнихфункцій ЗМ1 опираються як на громадську думку, так і на закон;

мобілізаційнафункціяпроявляється у спонуканні людей до певнихполітичнихдійчи до соціальноїбездіяльності;

оперативна функція - обслуговування ЗМІ політикипевнихоб'єднаньгромадян.

3. Політичнеманіпулювання. Підпоняттям "політичнеманіпулювання" розуміютьприхованеуправлінняполітичноюсвідомістю та поведінкою людей з метою примуситиїх до дії (бездіяльності) всуперечвласнимінтересам. Маніпулюванняздійснюєтьсянепомітнодлятих, ким управляють; воно не тягне за собою безпосередніх жертв і крові, не потребуєвеличезнихматеріальних затрат. Політичнеманіпулюванняпереважноґрунтується на систематичному впровадженні у масовусвідомістьсоціально-політичнихміфів.

Способиполітичногоманіпулювання:

пряма підтасовкафактів;

замовчуванняневигідноїінформації,

розповсюдженнябрехні та наклепів;

напівправда (висвітленняконкретних, незначущих деталей при одночасномузамовчуваннібільшважливихфактівабозагальна неправдива інтерпретаціяподій);

навішуванняярликів для компрометаціїполітиківчиполітичнихідейтощо.


10.06.2014; 01:32
хиты: 270
рейтинг:0
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2018. All Rights Reserved. помощь