пользователей: 30398
предметов: 12406
вопросов: 234839
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ

Фінансовий облік у банку

1 Загальноприйняті принципи бухгалтерського обліку, національні положення бухгалтерського обліку та міжнародні стандарти з бухгалтерського обліку і фінансової звітності.
2 Бухгалтерський облік в банках як інформаційна система.
3 Види бухгалтерського обліку та відмінності між ними.
4 Елементи фінансової звітності та компоненти фінансової звітності.
5 Користувачі фінансової звітності.
6 Якісні характеристики складання фінансових звітів.
7 Визначення  елементів Балансу: активи; зобов’язання; капітал (обліковий).
8 Визначення елементів  Звіту про фінансові результати:  доходи;  витрати.
9 Методика аналізу  впливу господарських операцій на баланс (фінансовий стан) банку.
10 Визначення, правила оцінки та структура синтетичних рахунків обліку основних  видів активів банку:
11 Визначення, правила оцінки та структура синтетичних рахунків обліку основних видів зобов’язань:
12 Визначення, правила оцінки та структура синтетичних рахунків обліку складових елементів власного капіталу:
13 Визначення регулюючих бухгалтерських проведень та методика їх оформлення.
14 Класифікація та характеристика балансових бухгалтерських рахунків: постійних, тимчасових, контрарних, доповнюючих.
15 Класифікація та характеристика позабалансових бухгалтерських рахунків. Метод обліку позабалансових операцій.
16 Принцип обачності і його застосування в бухгалтерському обліку банку.
17 Принцип нарахування та відповідності доходів і витрат і його запровадження в бухгалтерському обліку.
18 План рахунків комерційного банку та принципи його побудови.
19 Характеристика окремо кожного класу Плану рахунків.
20 Реєстри аналітичного обліку та характеристика особового рахунку.
21 Реєстри синтетичного обліку та  характеристика оборотно – сальдової відомості.
22 Параметри аналітичного обліку та формування номеру особового рахунку.
23 Класифікація банківських документів та їх параметри.
24 Організація міжбанківських переказів шляхом використання національної електронної системи платежів та їх облік.
25 Облік прямих кореспондентських розрахунків   в комерційному банку.
26 Класифікація банківських рахунків, що відкриваються клієнта
27 Порядок відкриття поточного рахунку та режим його функціонування.
28 Побудова синтетичного обліку за строковими  депозитними рахунками та  режим їх функціонування. Типова структура депозитних рахунків.
29 Методика нарахування та обліку процентних платежів за залученими депозитами.
30 Облік операцій за строковими депозитами.
31 Методика обліку операцій з депозитними (ощадними) сертифікатами.
32 Правила відображення в обліку субординованих кредитів
33 Загальні правила обліку депозитів та вимоги щодо розкриття інформації про депозити у фінансовій звітності.
34 Загальні правила  обліку  кредитів та вимоги щодо розкриття інформації про надані кредити у  фінансовій звітності.
35 Типова структура кредитних рахунків у плані рахунків.
36 Облік операція з видачі та погашення кредитів.
37 Правила обліку прострочених, сумнівних та безнадійних кредитів.
38 Порядок списання з балансу безнадійних кредитних активів.
39 Облік позабалансових зобов’язань банку з кредитування.
40 Облік операцій з формування та використання резерву на покриття кредитних ризиків та  відображення зазначеного резерву у балансі
41 Облік операцій з нарахування і справляння відсотків за користування банківським кредитами
42 Облікова політика комерційного банку
43 Методи оцінки основних засобів.
44 Облік операцій з  акціями, емітованими банком.
45 Облік операцій з формування ,  реєстрації та змін у розмірі статутного капіталу банку
46 Облік операцій з основними засобами та нематеріальними активами
47 Принципи організації та облік прибуткових  і видаткових касових операцій
48 Ревізія каси та облік її результатів
49 Організація роботи кас перерахунку та облік їх операцій
50 Облік операцій з використанням розрахунків платіжними дорученнями
51 Облік операцій з розрахунків акредитивами.
52 Облік операцій з  розрахунків чеками.
53 Загальні правила обліку активних операцій з цінними паперами
54 Облік  цінних паперів у торговому портфелі банку.
55 Облік цінних паперів у портфелі банку на продаж.
56 Облік цінних паперів у портфелі банку до погашення.
57 Методи оцінки та облік  довгострокових фінансових  інвестицій банку в асоційовані та дочірні компанії у балансі.
58 Загальні правила обліку валютних операцій. Принцип мультивалютності. Характеристика та порядок застосування рахунків  обліку валютної
59 Облік операцій із закупівлі та продажу готівкової і безготівкової іноземної валюти
60 Порядок переоцінки валютних рахунків та облік її результатів
61 Методи нарахування амортизації і облік амортизаційних відрахувань.
62 Класифікація доходів та витрат  банку. Побудова синтетичного обліку доходів і витрат.
63 Обчислення чистого фінансового результату в системі бухгалтерських рахунків .
64 Облік операцій з розподілу прибутку банку.
65 Структура і призначення щоденного балансу банку.
66 Структура і призначення балансового звіту.
67 Структура і призначення звіту про фінансові результати діяльності
68 Структура і призначення звіту про рух грошових потоків
69 Структура і призначення звіту про зміни у власному капіталі.
70 Користувачі фінансової звітності банку та їх вимоги  щодо інформації.  
02.07.2015; 16:55
хиты: 36817
рейтинг:+12
Общественные науки
экономика
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2021. All Rights Reserved. помощь