пользователей: 30398
предметов: 12406
вопросов: 234839
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ

Маркетинг в кредитних установах

1 Алгоритм і правила розробки анкет для маркетингових досліджень банку.
2 Асортиментна політика комерційного банку, її мета.
3 Аудит маркетингу у банку.
4 Банківська конкуренція – характеристика і види.
5 Банківська реклама і її особливості.
6 Банківський продукт та його особливості.
7 Банківський ринок та його специфічні ознаки.
8 Вибір місця розташування точки продаж банку.
9 Види і характеристика ринків, на яких функціонує сучасний банк.
10 Види маркетингового контролю та їх характеристика.
11 Визначення проблеми розподілу банківського продукту.
12 Використання стратегічних матриць для визначення конкурентної стратегії банку.
13 Вірогідність успіху та порівняльні витрати банківських стратегій за матрицею Ансоффа.
14 Внутрішні комунікації у банку та їх основні інструменти.
15 Врахування життєвих циклів у продуктовій політиці банку.
16 Вторинна сегментація банківського ринку.
17 Демографічне середовище та його вплив на встановлення мети банку.
18 Економічне середовище та його вплив на встановлення мети банку.
19 Експертні оцінки – зміст і значення у банківському маркетингу.
20 Етапи процесу здійснення маркетингового контролю у банку.
21 Ефективність банківських комунікацій.
22 Загальна послідовність визначення ціни на продукти банку.
23 Загальна схема прогнозування банківського ринку.
24 Зміст продуктової політики банку.
25 Зовнішні комунікації банку.
26 Зони впливу (зони дій) банківських точок продажу.
27 Інструменти банківського маркетингу.
28 Інструменти комунікації банку із ЗМІ.
29 Інтернет-банкінг: зміст, значення і тенденції розвитку.
30 Камеральний метод дослідження інформації: переваги, недоліки та джерела інформації.
31 Канали доставки банківських продуктів.
32 Каталоги та технологічні карти банківських продуктів.
33 Кількісні дослідження банківського ринку.
34 Кількісні показники рівня конкуренції на банківському ринку.
35 Класифікація і види цін на банківські продукти і послуги.
36 Класифікація маркетингових стратегій банку.
37 Комерціалізація банківського продукту-новинки.
38 Конкурентоспроможність банку та чинники впливу на неї.
39 Кризовий PR у банку.
40 Критерій оптимізації асортиментного ряду та його використання у плануванні банківського продукту.
41 Маркетинг-аудит у банку.
42 Маркетинговий стратегічний план та його складові.
43 Матриця Ансоффа та її використання у визначенні маркетингової стратегії банку.
44 Матриця Бостонської групи та її використання у визначенні маркетингової стратегії банку.
45 Матриця Портера та її використання у визначенні маркетингової стратегії банку.
46 Методи ціноутворення у банку.
47 Методи якісного дослідження банківського ринку: переваги та недоліки.
48 Місія, мета та маркетингова стратегія банку: співвідношення понять.
49 Навести приклад матриці сегментування банківського ринку.
50 Навести приклад організації реклами банківського продукту.
51 Навести приклад сегментації банківського ринку за географічним, психологічним, демографічним факторами.
52 Навести приклад сегментації банківського ринку за демографічним фактором.
53 Навести приклад сегментації банківського ринку за психографічним фактором.
54 Навести приклад сегментації банківського ринку за фактором поведінки.
55 Нагляд комерційного банку за ринком банківських послуг та продуктів.
56 Небанківські конкуренти комерційних банків: види і характеристика.
57 Нелегальний ринок банківських та фінансових послуг.
58 Необхідність та перспективи застосування маркетингу комерційними банками України.
59 Необхідність та перспективи застосування маркетингу комерційними банками України.
60 Непрямі канали збуту банківських продуктів.
61 Організаційні структури маркетингу у банку: види, значення і функції.
62 Основи організації процесу комунікації банку.
63 Основні види систем доставки банківських продуктів.
64 Основні етапи дослідження банківського ринку.
65 Основні завдання системи маркетингової інформації у банку.
66 Основні категорії маркетингу та їх характеристика.
67 Основні критерії сегментації ринку.
68 Основні методи кількісного дослідження банківського ринку та їх порівняльний аналіз.
69 Основні напрямки використання маркетингових досліджень у банку.
70 Основні фактори сегментації роздрібного банківського ринку.
71 Основні форми відокремлених підрозділів банку.
72 Особистий продаж банківських продуктів та його значення.
73 Особливості маркетингу в банківській справі.
74 Оцінка конкурентного становища комерційного банку та визначення його конкурентної стратегії за стратегічною матрицею компанії General Electric.
75 П’ять рушійних сил конкуренції та зв’язок між часткою ринку та рентабельність за М. Портером.
76 Пакетування банківських продуктів.
77 Первинна сегментація банківського ринку.
78 Планування банківських продуктів як елемент планування комплексу маркетингу.
79 Показники продажу банківських продуктів і послуг.
80 Політико-правове середовище та його вплив на встановлення мети банку.
81 Поняття процесу сегментації банківського ринку та його необхідності у маркетинговому процесі.
82 Поняття стратегічного планування та основні елементи банківського стратегічного плану.
83 Поняття та категорії банківського маркетингу
84 Порівняльна характеристика методів ціноутворення банківських продуктів
85 Порівняльний конкурентний аналіз на банківському ринку: зміст та основні етапи.
86 Порядок розробки і впровадження нового банківського продукту.
87 Послідовність проведення аналізу банківського ринку.
88 Предмет та значення контролю маркетингу у банку.
89 Приклад оцінки місцезнаходження установи банку.
90 Проблема визначення валових витрат на конкретний банківський продукт та способи їх подолання.
91 Проблемні питання організації контролю маркетингу у банку.
92 Прогнозування ринку банківських продуктів: методи та інструменти.
93 Програмні засоби організації та контролю маркетингу у банку.
94 Процедура затвердження та перегляду цін на банківські продукти і послуги.
95 Процес прийняття рішень про розміщення точок збуту банківських продуктів з урахуванням «зон дії».
96 Регіональна структура маркетингу у банку.
97 Робота з громадськістю (PR) та її значення для банку
98 Реклама банківських продуктів та її значення.
99 Розробка банківського продукту-новинки.
100 Розробка стратегії комунікації банку
101 Сегментація банківського ринку.
102 Середовище банківського маркетингу.
103 Системи CRM у банку.
104 Стадії життєвого циклу продукту: характеристика та варіанти для різних видів банківських продуктів.
105 Стадії процесу створення банківського продукту-новинки.
106 Стимулювання збуту банку.
107 Стратегічна мета комерційного банку: її визначення та шляхи досягнення.
108 Стратегія «диференціювання»: переваги та ризики для банку.
109 Стратегія «концентрації»: переваги та ризики для банку.
110 Стратегія лідерства у сфері витрат: переваги та ризики.
111 Структура та зміст маркетингового дослідження .
112 Тенденції розвитку систем доставки банківських продуктів в Україні.
113 Формування попиту споживачів на банківські продукти
114 Функціональна структура маркетингу у банку.
115 Характеристика первинного дослідження банківського ринку та його основних методів.
116 Характеристика вторинного дослідження банківського ринку та його основних методів.
117 Характеристика маркетингової інформаційної системи банку
118 Цілі, завдання та предмет контролю маркетингу (м-гу) у банку.
119 Цінова дискримінація у банку: зміст, види, значення.
120 Цінова політика банку і послідовність її розробки.
121 Чинники, в залежності від яких проводиться оцінка попиту на банківські продукти.
122 Якісні дослідження банківського ринку.
123 Якісні і кількісні параметри банківського ринку.
124 SWOT- аналіз конкурентної позиції банку.
29.04.2014; 14:36
хиты: 33519
рейтинг:+16
Общественные науки
экономика
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2021. All Rights Reserved. помощь