пользователей: 30398
предметов: 12406
вопросов: 234839
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ

Страхування

1 ТЕМА 1 СУТНІСТЬ, ПРИНЦИПИ ТА РОЛЬ СТРАХУВАННЯ
2 Необхідність та сутність категорії страхового захисту, методи його забезпечення.
3 Страховий фонд суспільства, його сутність та значення.  
4 Форми організації та методи утворення страхового фонду супільства.    
5 Економічна необхідність та сутність страхування.  
6 Страхування як економічна категорія та його ознаки.
7 Функції страхування як економічної категорії.  
8 Принципи страхування.
9 Виникнення страхування та основні етапи його розвитку.
10 Особливості гільдійсько-цехового страхування.
11 Страхування періоду капіталізму, його особливості.
12 Збитковість страхової суми. Рівень виплат. Економічний зміст і призначення цих показників.
13 Страхова справа в Росії до Жовтневої революції 1917 р.
14 Розвиток страхової справи в СРСР в  період 1917 -1941 рр.
15 Розвиток страхової справи в СРСР в період 1945-1990 рр.
16 Еволюція страхування в Україні.
17 Розвиток страхової справи в Україні в умовах ринку.
18 Страхування як необхідний елемент ринкової  еконоки.
19 Роль страхування у вирішенні соціальних проблем суспільства.
20 Страхова термінологія та її класифікація.
21 Поняття  об`єктів страхування. Об`єкти страхування в майновому, особистому страхуванні, в страхуванні відповідальності.
22 Страхова відповідальність (страхове покриття). Обсяг страхової відповідальності (страхового покриття).
23 Страхове забезпечення. Системи страхового забезпечення.
24 Страхова сума. Смисл і особливості цього поняття в майновому, особистому страхуванні, в страхуванні відповідальності.
25 Страхова сума, страховий тариф, страховий платіж (премія). Сутність і взаємозв`язок цих понять
26 Строк страхування  і строк дії договору страхування. Розбіжності між цими поняттями.
27 Страховий вік.
28 Страхова франшиза: види та призначення.
29 Страхове поле.Страховий портфель. Рівень охоплення страхового поля. Смисл та значення цих показників.
30 Страховий збиток. Смисл і особливості цього поняття в майновому, особистому страхуванні, в страхуванні відповідальності.
31 Страхове відшкодування; взаємозв`язок та розбіжності понять “страховий збиток” і “страхове відшкодування”.
32 Страховий тариф, ціна за страхову послугу, структура тарифа.
33 ТЕМА 2. КЛАСИФІКАЦІЯ СТРАХУВАННЯ.
34 Класифікація страхування, її значення. Класифікаційні ознаки.
35 Класифікація страхування за об`єктами. Поняття галузей страхування.
36 Страхування життя і загальне страхування: порівняльна характеристика.
37 Форми страхування та їх особливості.
38 Класифікація страхування в Україні для цілей ліцензування (з урахуванням міжнародного досвіду).
39 Сутність майнового страхування, його значення.
40 Сутність особистого страхування, його значення.
41 Порівняльна характеристика підгалузей особистого страхування.
42 Сутність страхування відповідальності, його значення.
43 Форми та види страхування відповідальності.
44 Обовязкове страхування в Україні: призначення і види.
45 Оцінка страховиком ризику і визначення доцільності його страхування.
46 ТЕМА 3. СТРАХОВІ РИЗИКИ.
47 Поняття ризику в страхуванні. Класифікація ризиків.
48 Ознаки ризику, придатного для страхування.
49 Методи управління ризиком (уникнення, запобігання, поглинання, страхування).
50 Специфіка ризиків у майновому страхуванні.
51 Специфіка ризиків в особистому страх-ні.
52 Специфіка ризиків у страх-ні відпов-ті (СВ).
53 ТЕМА 4. СТРАХОВИЙ РИНОК.
54 Поняття страхового ринку. Класифікація страхових ринків.
55 Внутрішня сртуктура страхового ринку. Суб¢єкти страхового ринку.
56 Характеристика основних чинників страхового ринку України.
57 Характеристика сучасного стану страхового ринку України.
58 Сутність і завдання маркетингу в страхуванні.
59 Страхові посередники та їх роль на страховому ринку.
60 Законодавче регулювання діяльності страхових посередників в Україні.
61 Правове забезпечення страхової діяльності в Україні.
62 Закон України “Про страхування ”, його зміст та значення.
63 Договір страхування і його зміст згідно з Законом України “Про страхування”.
64 Страховик і страхувальник: взаємовідносини між ними; обов¢язки сторін згідно з Законом України “Про страхування”.
65 ТЕМА 5. СТРАХОВА ОРГАНІЗАЦІЯ (КОМПАНІЯ).
66 Основні типи страхових організацій (господарчьке товариство, товариства взаємного страхування, організація типу Lloyds) та їх характеристика.
67 Організаційно-правовий статус страховиків в Україні згідно з Законом України “Про страхування”.
68 Порядок утворення, функціонування та ліквідації страховиків в Україні.
69 Структура страхової компанії та управління нею.
70 Ресурси страхової компанії.
71 Об¢єднання страховиків, їх види та функції.
72 ТЕМА 6. СУТНІСТЬ, ПРИНЦИПИ ТА РОЛЬ СТРАХУВАННЯ
73 Смисл та умови ліцензування страхової діяльності в Україні.
74 Необхідність та методи державного регулювання.
75 Державний наглядовий орган у сфері страхування в Україні, його функції та задачі.
76 ТЕМА 7. ПЕРЕСТРАХУВАННЯ І СПІВСТРАХУВАННЯ.
77 Сутність перестрахування та його значення.
78 Оснівні поняття і терміни, що використовуються у перестрахуванні (цедент, перестраовик, цесія, ретроцесія, власне утримання, комісія, тантьєма, сліп).
79 Поняття власного утримання у перестрахуванні та чинники, що обумовлюють його обсяг.
80 Сутність співстрахування та механізм його дії.
81 Порівняльна характеристика перестрахування та співстрахування.
82 Страхові резерви: їх призначення та склад згідно з Законом України “Про страхування”.
83 Методи перестрахування (факультативне, облігаторне) та їх порівняльна характеристика.
84 Договори пропорційного перестрахування та їх види.
85 Договори непропорційного перестрахування та їх види.
86 ТЕМА 9. ФІНАНСОВА НАДІЙНІСТЬ СТРАХОВОЇ КОМПАНІЇ.
87 Поняття фінансової надійності та методи її забезпечення.
88 Сутність і значення платоспроможності страхової компанії. Запас платоспроможності та його визначення згідно з Законом України “Про страхування”.
89 Умови забезпечення платоспроможності страховка в Україні згідно з Законом України “Про страхування”.
90 Розміщення та інвестування коштів страхових резервів згідно з Законом України “Про страхування”.
91 ТЕМА 10. ОСОБИСТЕ СТРАХУВАННЯ.
92 Сучасний стан особистого страхування в Україні.
93 Сучасний стан страхування життя в Україні
94 Страхування життя та його основні види.
95 Особисте страхування від нещасних випадків: форми та основні види.
96 Добровільна форма страхового захисту громадян: зміст і значення.
97 Медичне страхування та його основні види.
98 Форми медичного страхування та їх характеристика.
99 ТЕМА 11. МАЙНОВЕ СТРАХУВАННЯ.
100 Сучасний стан  майнового страхування в Україні.
101 Страхування майна юридичних осіб: особливості та основні види.
102 Особливості страхування засобів транспорту.
103 Страхування майна громадян: особливості та основні види.
104 Особливості страхування майна сільськогосподарських підприємств.
105 ТЕМА 12. СТРАХУВАННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ.
106 Сучасний стан страхування відповідальності в Україні.
107 Обов’язкові види страхування відповідальності в Україні та їх значення.
108 Страхування цивільної відповідальності та його сутність.
109 Страхування цівільної відповідальності власників автотранспортних засобів в Україні: значення і особливості проведення.
110 Міжнародна система “Зелена картка” та її значення.
111 Страхування професійної відповідальності та його сутність.
112 Страхування відповідальності за забруднення довкілля.
113 Обов’язкові види особистого страхування в Україні та їх значення.
114 Страхові пули, їх значення та види.
хиты: 28279
рейтинг:+19
Профессии и Прикладные науки
право
гражданское право
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2021. All Rights Reserved. помощь