пользователей: 28037
предметов: 12004
вопросов: 223410
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ

Методи оцінки та облік  довгострокових фінансових  інвестицій банку в асоційовані та дочірні компанії у балансі.

  Інвестиційні вкладення в асоційовані та дочірні компанії вважаються довгостроковими і здійснюються банками через придбання акцій та інших цп. Для їх обліку в четвертому класі рахунків «Фінансові та капітальні інвестиції» передбачено 2 окремі групи рахунків : 410 « Інвестиції в асоційовані « та 420 «Інвестиції в дочірна компанії» Здійснені інвестиції первісно оцінюються та відображаються в обліку за собівартістю , до складу якої може входити вартість придбання цінних паперів за справедливою(ринковою) вартістю, включаючи накопичені % та витрати з придбання , або первісна величина вкладених коштів у асоційовані та дочірні компанії Інвестиції обліковується в банку за методом участі в капіталі на дату балансу , складеного на останній день місяця, в якому здійснено ці вкладення. Іх величина за кожний звітний період коригується ,виходячи із частки інвестора у статутному капіталі асоційовані та дочірні компанії  залежно від того ,прибуток чи збиток одержало п-во,і яке здійснено інвестиції. На одержану частку прибутку банк-емітент складає бухгалтерське проведення : Дт 410 Дт 420  Кт6310 « Доходи  від інвестицій в асоційовані компанії» Кт 6311 «Дохід від інвестицій дочірні компанії» На свою частку одержаних збитків банк-емітент збільшує витрати , зменшуючи розмір фінансовї інвестиції» Дт 7310 «Витрати  від інвестицій в асоц. Компанії» Дт 7311 «Вит-ти від інвестицій в доч. компанії» Кт груп рахунків 410 або 420. Якщо ж справедлива вартість інвестицій вища від вартості придбання, то різниця називається негативним гудвілом. Їх вважають доходом з одночасним збільшенням вартості інвестицій.: Дт 410або 420 Кт 6310 «Інші банківські операційні доходи»


хиты: 529
рейтинг:+2
Общественные науки
экономика
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2018. All Rights Reserved. помощь