пользователей: 28051
предметов: 12019
вопросов: 223713
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ

Визначення  елементів Балансу: активи; зобов’язання; капітал (обліковий).

Баланс-це звіт про фін.стан банку ,який відображає його активи,зобов’язання та власний капітал у грошовому виразі на певну дату.

Облікова формула балансу має такий вигляд:

Активи (А) = Зобов’язання (З) + Капітал (К).

Активи — це контрольовані банком ресурси, які є результатом минулих подій і від використання яких у господарській діяльності банк сподівається отримати доходи (економічну вигоду) у майбутньому.

Зобов’язання — це заборгованість банку, яка виникла внаслідок минулих подій і погашення якої в майбутньому, як очікується, призведе до зменшення ресурсів банку, що втілюють у собі економічні вигоди.

Власний капітал — це частина в активах банку, що залишається після вирахування його зобов’язань.

{Визначення елементів  Звіту про фінансові результати:  доходи;  витрати.}

Звіт про фінансові результати надає інформацію про доходи та витрати, а також фінансовий результат від господарської діяльності банку за певний визначений (звітний) період

Доходи — це збільшення економічних вигід у вигляді надходження активів або зменшення зобов’язань, що веде до зростання власного капіталу банку (за винятком зростання капіталу за рахунок внесків засновників).

Витрати — це зменшення економічних вигід у вигляді вибуття активів або збільшення зобов’язань, що призводить до зменшення власного капіталу банку (за винятком зменшення капіталу внаслідок його вилучення або розподілу між власниками).

Облікова формула звіту про фінансові результати має вигляд:

Прибуток(збиток) = Доходи – Витрати.

 


хиты: 1058
рейтинг:0
Общественные науки
экономика
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2018. All Rights Reserved. помощь