пользователей: 28055
предметов: 12023
вопросов: 223880
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ

Загальноприйняті принципи бухгалтерського обліку, національні положення бухгалтерського обліку та міжнародні стандарти з бухгалтерського обліку і фінансової звітності.

Бухгалтерський облік-це сукупність методів і засобів виявлення, вимірювання, реєстрації, накопичення, узагальнення, зберігання та повідомлення інформації про господарську діяльність банку зовнішнім та внутрішнім користувачам для прийняття рішень.

БО базується на засадах:

-безперервному відображенні операцій

-документальному засвідченні усіх господарських процесів

-узагальненнні даних у грош.виразі

-подвійному відображенні госп.операцій

Принципи БО:

-безперервної діял-ті-припускає що банк продовжуватиме свою д-ть постійно,тобто на момент складання звітності адміністрація  не має намірів у його ліквідації.

-автономності підприємств-означає,що кожна установа банку розглядається як самостійна господарська одиниця,юридично відокремлена від своїх власників та ін.підпр.

-двоїстості-кожна госп.опер.має бути відображена у фін.обліку двічі в однаковій сумі-за Дт одного і Кт ін.рахунку.

-грош.вимірювання-в БО відображаються явища,які можуть бути виражені в грош.вимірі

-повноти БО-всі банк.операції підлягають реєстрації в інформ.сист.БО

-дати операції-банк.оп від обр. в БО в день їх здійснення

-окремого відобр. активів і зобов’язань

-превалювання змісту над формою-вимагає,щоб фін.звіти достовірно відображали економ. та фін. сутність банк.опер.,а не їх юридичну форму

-принцип оцінки-А(активи) і З(зобов.) обліковуються пріоритетно за вартістю їх придбання чи виникнення

-обачливості-застосування в обліку методів оцінювання,відповідно до яких А та дохід не завищуватимуться,а З та витрати не занижуватимуться.

-нарахування та відповідності доходів і витрат-означає,що для обчислення фін.результату потрібно зіставити доходи з витратами за звітний період; доходи і витрати відображаються в обліку під час їх визнання,а не під час надходження або сплати грошей.

-прийнятності вхідного балансу-залишки за бал.рах. на початок зв.періоду = залишкам на кінець попер.періоду.

-сталості правил БО-вимагає від банку застосування обраної облікової політики протягом тривалого часу

-консолідації-у фін.звітах потрібно відображати фін.стан не лише результати д-ті банку ,а і всіх компаній які він контролює.

Для забезпечення довіри до облікової інформації та однозначного тлумачення її змісту всіма користувачами орга-ни державного управління законодавчо встановлюють обов’язко-вість ведення фінансового обліку суб’єктами господарювання, впроваджують національні стандарти (положення) бухгалтер-ського обліку і фінансової звітності.

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку — це нормативний документ, в якому визначені принципи та методи ведення фінансового обліку. Для регулювання фінансового обліку в Україні запроваджено 31 національний стандарт (положення) бухгалтерського обліку.


хиты: 501
рейтинг:0
Общественные науки
экономика
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2018. All Rights Reserved. помощь