пользователей: 28058
предметов: 12023
вопросов: 223912
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ

Задачі, маркетинг

Завдання 1.

Ви у складі робочої групи банку розробляєте програму розвитку відносин зі страховими компаніями. На цей час у банку обслуговується лише 1 страхова компанія, Юніон, поліси страхування життя, яка є № 5 на ринку України. Ви дізналися, що більшість ваших вкладників придбали поліси страхування життя у компанії Весна, а страхування майна – у компаній Лідер та Апріорі.

Нещодавно Ви дізналися, що ваш колишній однокурсник призначений на посаду комерційного директора страхової компанії Весна та вирішили скористатися можливістю зміцнення контактів.

Виготуєтесь до обіду зі своїм знайомим, щоб обговорити можливості розвитку бізнесу, зацікавивши його співпрацею компанії з банком.  Вам також відомо, що зараз компанія Весна спільно продає частку страхових продуктів у 5 відділеннях банку Ліліпут, що є засновником цієї компанії. Нещодавно з’явилися чутки, що цей банк акціонери хочуть продати.

Завдання: Підготуватися до плідного діалогу з менеджером компанії, виклавши переваги співпраці з банком. Обґрунтуйте механізм співпраці з компанією.

Механізм взаємодії банку та страхової компанії.

Механізм взаємодії банку і страхової компанії з питань страхування побудовано на основі проходження акредитації страховика у банківській установі, результатом якої є укладання договору про співпрацю останніх. Тобто для того щоб страхова компанія мала можливість укласти договір страхування майна, що перебуває у заставі у конкретному банку та належить клієнту-позичальнику даного банку, остання має пройти акредитаційну процедуру виходячи з умов виставлених конкретним банком. Для участі в процедурі акредитації у банку страхова компанія повинна відповідати основним вимогам, які пред’являє Банк: 

·        наявність ліцензій страхової діяльності;

·        досвід роботи на ринку страхових послуг не менше трьох років;

·        наявність розгалуженої мережі на території всієї України, або в регіонах, в яких відкриті відділення  банку;

·        стійкий фінансовий стан;

·        виконання вимог законодавства України (відсутність по відношенню до страхової компанії процедур банкрутства, заходів, які супроводжуються відкликанням ліцензій чи призупиненням їх дії, відсутність на момент акредитації заборгованості перед бюджетом, відсутність судових процесів, які мають суттєвий вплив на діяльність компанії, тощо);

·        відсутність інформації, яка негативно характеризує ділову репутацію страхової компанії чи її вищих посадових осіб.

До того ж  страховику необхідно надати в банк лист-заяву, до якої додати копії завірені належним чином документів: статутні документи, включаючи всі зміни та доповнення до них, свідоцтво про реєстрацію фінансової установи, свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи, довідку про включення до ЄДРПОУ, довідку про взяття на облік платника податків, ліцензії на проведення страхової діяльності, протокол (Наказ) щодо призначення керівника (Голови Правління), наказ про те, що керівник приступає до виконання своїх обов’язків, всі сторінки паспорту керівника та довідки про присвоєння ідентифікаційного номера, звітні дані щодо діяльності страхової компанії за попередній рік, складені згідно з вимогами «Порядку складання звітних даних страховиків», затвердженого розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 03.02.2004р. №39, зі змінами., аудиторський висновок за попередній рік, звітні дані щодо діяльності страхової компанії на останню звітну дату на момент проходження акредитації, складені згідно з вимогами «Порядку складання звітних даних страховиків», затвердженого розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 03.02.2004р. №39, із змінами, тарифи на страхові послуги, за якими планується співробітництво з Банком, правила страхування за страховими послугами (правила, форми договорів, полісів страхування) та інші документи на вимогу банку.

 Після розгляду даних документіввідповідними департаментами банку, іноді залучення від страхової компанії депозитних коштівта прийняття рішення на засіданні банку про акредитацію даної страхової компанії укладається договір про співробітництво між банківською установою та СК, де відображаються умови співпраці. При цьому банк може вимагати від страховика приведення у відповідність до вимог банку типових договорів страхування, які в подальшому будуть укладатися з позичальниками банку на його користь.

 

Також можна дописати, що зазначений банк Ліліпут не «вкушає» надій, оскільки ходять чутки про його продаж і майбутня його доля ще не відома, а наш Банк є дуже надійним, стійким та перспективним в плані взаємодії зі страховою компанією. Варто зазначити, що взаємодія СК Весна з нашим Банком буде гарною перспективою для СК, оскільки Банком надається значна кількість кредитів, забезпечення за якими страхуватиметься саме СК Весна, що значно розширить коло клієнтів СК.

 

Завдання 2.

Дослідження ринку платіжних карток у трьох провідних областях України показало, що за обсягами трансакцій з використанням карток Ваш банк посів 8 місце, кількістю емітованих карток – 3 місце, а залишків на рахунках – лише 10 місце. Ваш банк випускає лише дебетові картки, і на думку акціонерів, перехід до кредитних карток є передчасним.

Вам стало відомо, що минулого місця один іноземний банк розпочав програму встановлення багатофункціональних банкоматів на АЗС двох компаній, а два великих банки домовилися про спільне використання банкоматів держателями карток.

Довідка по банку за останній місць показує, що залишки на платіжних рахунках в банку скорочуються, продовжують надходити скарги клієнтів на технологічні збої в роботі банкоматів.  Більшість держателів карток – персонал підприємств, що запровадили зарплатні картки.

Завдання: Підготувати пропозицію керівництву банку щодо розвитку операцій з платіжними картками. Визначити слабкі сторони банку та можливості їх подолання. Обґрунтувати заходи з цінової та нецінової конкуренції на ринку платіжних карток.

В залежності від використовуваних методів конкуренції розрізняють: цінову і нецінову конкуренцію.

Цінова конкуренція здійснюється шляхом заміни (як правило, зниження) цін. Нецінова конкуренція основана на покращенні якісних характеристик товару (надійність, довговічність, безпечність, корисний ефект, затрати споживання, зовнішній вигляд, сервісне обслуговування і інше) і проведенні ціленаправленої політики диференціацій продукту (включаючи рекламу і міри по стимулюванню збуту). Маніпулювання цінами - самий старий метод конкуренції і самий простий з точки зору технічного виконання.

Для випадку з нашим банком, на мою думку, найдоцільніше було б здійснити таку низку заходів, як, наприклад:Внести на розгляд керівництва банку ідею про вступ банку до певної банкоматної мережі (тобто обєднання банків, які домовляються між собою про встановлення однакових тарифів держателів платіжних карток всіх банків, які входять в це обєднання). Це дозволить банку значно розшири можливості своїх клієнтів та покращити, розширити можливості використання ними своїх ПК;

 • Можливо, переглянути строки обігу платіжних карток, емітованих банком (якщо в конкурентів вони при однаковій ціні є значно більшими, то вжити заходів по зміні тарифів);
 • Вжиття заходів по максимізації захисту ПК клієнтів від махінацій та несанкціонованого зняття (наприклад, перехід від ПК з магнітними полосами на більш захищені чіпові ПК);
 • Впровадження додаткових сервісів для ПК, таких як мобільний банкінг, інтернет банкінг і т.д

Завдання 3.

В регіоні активно діють 17 банків. Відомо, що на останню звітну дату кількість рахунків, відкритих юридичним особам така (таблиця):

Банк

кількість

банк

кількість

банк

кількість

банк

кількість

№1

7000

№5

12000

№9

18

№13

200

№2

200

№6

5500

№10

36520

№14

150

№3

2300

№7

3540

№11

520

№15

300

№4

49000

№8

1270

№12

180

№16

750

Визначте, з використанням відомих Вам показників, рівень конкуренції в регіоні.

Індекс Гірфендаля визначається як сума квадратів часток всіх фірм, діючих на ринку: (рахуємо суму усіх, знаходимо частку кожного, підносимо до квадрату і усе сумуємо.

 In=i=1nSiv =0,28

,де  S – частка і –банку в загальному продажі продукції або активах, ресурсів.

Індекс приймає значення від 0 (в ідеальному випадку досконалої конкуренції, коли на ринку нескінченно багато продавців, кожний з яких контролює нікчемну частку ринку) до 1 (коли на ринку діє тільки одна фірма, що проводить 100% випуску). Якщо рахувати ринкові частки у відсотках, індекс прийматиме значення від 0 до 10 000. Чим більше значення індексу, тим вище концентрація продавців на ринку.

Індекс Розенблюта

Знаходимо частку кожного. Ранжуємо (найбільша частка - №1)

Індекс = 1/ (2 * сума (питома вага банку*на порядк. номер) – 1)=0,27

 

 

Завдання 5.

Навести приклад сегментації корпоративного банківського ринку за окремою ознакою (на вибір).

На мою думку, банку доцільно сегментувати підприємства за сферою діяльності. За  даною сегментацією підприємства можна розподілити наступним чином:

 

Сектор

Основні кошти

Обігові кошти

Потреби

Первинний (вугільний чи лісний)

Високі

Середні

Довгострокова позичка, небанківська, з фіксованою ставкою

Управління ризиком процентної ставки

Обмежені потреби в короткострокових боргах та передачі грошей

Промислове виробництво

Високі

Високі

Довгострокова небанківська позичка

Коротко- та середньострокова банківська позичка

Управління ставкою процента та іноземною валютою

Ефективний переказ грошей

Іноземна валюта

Стягнення боргів та управління ризиком

Сфера
послуг

Низькі

Середні

Низьке використання банківських продуктів, але великий ризик

Необхідно, щоб банк розумів низьку безпеку

Роздрібна торгівля

Середні

Низькі

Ефективне та дешеве перетворення готівки і передача грошей

Припускає прийнятну безпеку щодо боргів

Оптова
торгівля

Низькі

Середні/ високі

Короткострокові та іноді середньострокові банківські позички

Також, корпоративних клієнтів банку можна сегментувати за такими ознаками як обсяг обігових коштів, значні кредитні покупки, рівень ліквідності, обсяг фонду з/п.

 

Завдання 6.

Скласти анкету для опитування поштою для дослідження характеристик ломбардного ринку (на вибір)

Опитування поштою

· доступний для малої групи дослідників

· можлива однобічність відповідей, що зумовлена малою кількістю запитань

· низька вартість

· неможливо уточнити запитання

· легкість організації

· неможливість пояснень

· відсутній вплив з боку інтерв’юєра

· низька якість відповідей на «відкриті» запитання

· можна використовувати ілюстрації

 

Приклад поштової анкети по депозиту пит.. 8

 

 

Завдання 4.

Навести приклад сегментації роздрібного банківського ринку за окремою ознакою (на вибір).

Фактори

Зміст факторів

Географічні

регіонально-адміністративний поділ

чисельність населення (міста)

щільність населення

Клімат

Демографічні

Вік

Стать

склад сім’ї

сімейний стан

рівень доходу

вид професії

рівень освіти

Віросповідання

Раса

Національність

Психографічні

соціальна верства

стиль життя (богемний, елітарний, спортивний тощо)

особисті якості (амбіційність, імпульсивність тощо)

Поведінки

ступінь випадковості покупки

пошук вигід

статус постійного клієнта

ступінь потреби у продукті

ступінь лояльності до банку чи продукту

емоційне ставлення до продукту

Сюди ж додати соціально-економічні ознаки – вид занять (спеціалісти, техніки, менеджери, клерки, торгові агенти та ін.), доходи, житлові умови, структура витрат, форми заощаджень, соціальний клас; культурні фактори – звички, спосіб проведення вільного часу, традиції, цінності.

 

 

Завдання 7.

Скласти анкету для опитування телефоном для дослідження характеристик ринку кредитної установи (на вибір)

Опитування по телефону

· низька вартість

· обмежений респондентами, які мають телефон

· велика швидкість дослідження

· не можна показати запитальник та ілюстрації

· придатний як для збору даних, так і для виявлення ставлення до банку, продукту і т. ін.

· важко підтримувати зацікавленість більше ніж 15—20 хвилин

· централізований контроль

· важко ставити складні запитання

 

Вклад: «Гроші+»

 

ВИГОДИ ДЛЯ КЛІЄНТА: найвища ставка по депозиту

 

Термін вкладу: 3 місяці
Валюта вкладу: гривня 
Мінімальна сума: 500
грн. 
Періодичність виплати відсотків: щомісячно або в кінці терміну 
Можливість поповнення: допускається протягом усього терміну
за допомогою використання системи «Інтернет банк»
Часткове зняття: прирівнюється до дострокового розірвання

 

Умови дострокового розірвання: При достроковому розірванні вкладу перерахунок відсотків здійснюється за весь період знаходження вкладу на депозитному рахунку за ставкою 1% річних.             

Додаткові умови: вклад поширюється на Клієнтів, які розміщують депозит в Банку в період дії акції, за умови, що за станом на дату початку акції вони не мали депозитів в гривні, або за умови, що суми, які розміщуються, перевищують залишки коштів на депозитах Клієнта у гривні на дату початку акції.

 

Інформація щодо процентних ставок:

 

 

Внесок

Строк

Виплата% у кінці терміну

Виплата% щомісячно

 

 

«Гроші +»

3 міс.

24.00%*

23.50%*

 

           

* Зазначена ставка діє тільки при підключенні до Пакету банківських послуг "Онлайн", при відкритті депозиту поза вищезгаданого пакету - ставка зменшується на 2%.  Пакет банківських послуг "Онлайн" включає розміщення депозиту "Гроші +" та підключення до системи "Інтернет-банк".

 1. Вкажіть, будь ласка, Ваш вік:________років
 2. Де ви зазвичай зберігаєте свої вільні кошти?
 1. Депозит у банку
 2. Дома
 3. В нерухомості
 4. Ваш варіант відповіді______________
 1. Чи зберігали(-єте) Ви свої вільні кошти у депозитах?
 • Так
 • Ні
 1. Чи влаштовує Вас термін вкладу депозиту «Гроші+»?
 • Так
 • Ні
 1. Чи привабливі для Вас відсоткові ставки за депозитом «Гроші+»?
 • Так
 • Ні
 1. Що Вас категорично не влаштовує в умовах депозитного вкладу?
 1. Тарифна ставка
 2. Термін
 3. Можливість поповнення
 4. Умови дострокового розірвання
 5. Регулярність виплат
 6. Чи влаштовують Вас додаткові умови депозитного вкладу?
 • Так
 • Ні
 1. Чи є для Вас перешкодою те, що зазначена ставка діє тільки при підключенні до Пакету банківських послуг "Онлайн"?
 • Так
 • Ні

 

 

Завдання 8.

Скласти анкету для опитування під час особистої зустрічі для дослідження характеристик ринку кредитної установи (на вибір)

 

Особисте інтерв’ю

· глибина опитування

· велика вартість

 

 

· можливість демонстрації продукту

· накладно перевірити ступінь впливу інтерв’юєра на респондентів

 

 

· можливість привертати увагу респондента протягом тривалого часу

· інтерв’ю може бути перерване

 

 

· можливість спілкуватися безпосередньо з респондентом

· потрібна велика команда інтерв’юєрів

 

Вклад: «Гроші+»

 

ВИГОДИ ДЛЯ КЛІЄНТА: найвища ставка по депозиту

 

Термін вкладу: 3 місяці
Валюта вкладу: гривня 
Мінімальна сума: 500
грн. 
Періодичність виплати відсотків: щомісячно або в кінці терміну 
Можливість поповнення: допускається протягом усього терміну
за допомогою використання системи «Інтернет банк»
Часткове зняття: прирівнюється до дострокового розірвання

 

Умови дострокового розірвання: При достроковому розірванні вкладу перерахунок відсотків здійснюється за весь період знаходження вкладу на депозитному рахунку за ставкою 1% річних.             

Додаткові умови: вклад поширюється на Клієнтів, які розміщують депозит в Банку в період дії акції, за умови, що за станом на дату початку акції вони не мали депозитів в гривні, або за умови, що суми, які розміщуються, перевищують залишки коштів на депозитах Клієнта у гривні на дату початку акції.

 

Інформація щодо процентних ставок:

 

 

Внесок

Строк

Виплата% у кінці терміну

Виплата% щомісячно

 

 

«Гроші +»

3 міс.

24.00%*

23.50%*

 

               

* Зазначена ставка діє тільки при підключенні до Пакету банківських послуг "Онлайн", при відкритті депозиту поза вищезгаданого пакету - ставка зменшується на 2%.  Пакет банківських послуг "Онлайн" включає розміщення депозиту "Гроші +" та підключення до системи "Інтернет-банк".

 1. Вкажіть, будь ласка, Ваш вік:________років
 2. Де ви зазвичай зберігаєте свої вільні кошти?

Депозит у банку

Дома

В нерухомості

Ваш варіант відповіді______________

 1. Чи зберігали(-єте) Ви свої вільні кошти у депозитах?

Так

Ні

 1. Чи влаштовує Вас термін вкладу депозиту «Гроші+»?

Так

Ні

 1. Чи привабливі для Вас відсоткові ставки за депозитом «Гроші+»?

Так

Ні

 1. Що Вас категорично не влаштовує в умовах депозитного вкладу?

Тарифна ставка

Термін

Можливість поповнення

Умови дострокового розірвання

Регулярність виплат

 1. Що Вас найбільше приваблює в умовах депозитного вкладу «Гроші+»? Що для Вас найбільш важливе та підходить саме Вам? 1 – категорично не влаштовує, 2 – не влаштовує, 3 – другорядно, 4 – приваблює, 5 – суттєво приваблює.

 

Тарифна ставка

Термін

Можливість

поповнення

Можливість часткового зняття

Валюта вкладу

Періодичність виплат

Умови дострокового розірвання

 

 1. Чи влаштовують Вас додаткові умови депозитного вкладу?

Так

Ні

 1. Чи є для Вас перешкодою те, що зазначена ставка діє тільки при підключенні до Пакету банківських послуг "Онлайн"?

Так

Ні

 

 

Звдання 9.

Скласти календарний план і сітьовий графік проведення маркетингового дослідження сегменту ринку кредитної установи (на вибір)

Обєкт – розмір ринку та частка банку «Фінанси та кредит» на ньому.

 

Мета дослідження – показати межу розши­рення діяльності банку на ринку та визначити граничні можливості зростання ринкового потенціалу.

                                                                                                              

Основні методи дослідження:

Для того, щоб дати відповіді на вищезазначені питання я обрала наступні методи дослідження:

 1. кабінетне дослідження – аналіз інформації про ринок із офіційних джерел (офіційних сайтів) банків-конкурентів.

Залучимо 1 особу, яка повинна шляхом аналізу даних банків-конкурентів в інтернеті на офіційних сайтах банків зібрати інформацію про їх цінові пропозиції на банківські товари та послуги, нові банківські продукти та послуги та систематизувати усю інформацію.

 1. опитування (анкетування) - є достовірним методом збирання інформації про стан клієнт­ської бази банку, про найрізноманітніші характеристики потен­ційних клієнтів.
 2. спостереження (особисте спостереження).

Графік розподілу часу:

1 місяць (1 листопада – 30 листопада)

 

Метод дослідження

Період

Затрачений час

Ознайомлення учасників дослідження

з їх завданнями

1.11

 

1 день, 8 годин

Спостереження та обробка інформації

2.11 – 6.11

3 дні, 24 годин

Опитування респондентів

1.11 – 16.11

12 днів, 96 годин

Кабінетне дослідження

12.11 – 16.11

5 днів, 40 годин

Обробка зібраної інформації

19.11 – 23.11

5 днів, 40 годин

Проведення контролю за

роботою усіх учасників дослідження

1.11 – 23.11

 

17 днів, 136 годин

Підготовка та подання звіту

26.11 – 30.11

5 днів, 40 годин

 

Завдання 10.

Скласти орієнтовний кошторис камерального (кабінетного) дослідження ринку кредитної установи (на вибір)

Камеральне дослідження (на робочому місці):

Переваги

Недоліки

Часто дає повні відповіді на запитання, напрям у дослідженні

Застаріла інформація

Дешево

Не повністю задовольняє потреби маркетолога

Точна та надійна інформація

Іноді інформацію важко знайти

Джерела інформації:

 • державні статистичні звіти, включаючи звіти Світового банку, іноземних урядів;
 • фінансова преса, опубліковані маркетингові дослідження;
 • фірми, які спеціалізуються на економічній та технічній інформації;
 • зовнішні джерела: рахунки прибутків/збитків, балансовий звіт, документи обліку реалізації.

Метод – економічний аналіз.

Мета – загальні уявлення про кон’юнктуру ринку, тенденції її розвитку, проблеми тощо.

Кошторис: до кошторису відносимо витрати на заробітну працівника, який здійснюватиме дослідження. Не відносимо постійні витрати такі, як комп’ютер, інтернет, канцтовари, електропостачання, оренда робочих приміщень і т.д..

Необхідні ресурси

 

 

 

Людські ресурси

Час роботи, год

Вартість годину, грн.

Розмір з/п, грн.

Людські ресурси – витрати на заробітну плату:

 1. фахівця, що здійснює кабінетне дослідження
 2. спеціаліста із статистичної та аналітичної обробки даних засобами ЕОМ
 3. відповідального за дослідження працівнка департаменту маркетингу та комунікацій

 

 

40

 

40

 

 

 

80 (10 дні)

 

 

20

 

20

 

 

 

 

 

 

800

 

800

 

 

 

2100

Витрати на забезпечення працівників робочим місцем (ЕОМ, фотокамера, принтер, фарба для принтера, папір) в кошторис не включаються, адже, дані витрати є постійними витратами банку).

 

Завдання 11.

Скласти орієнтовний кошторис первинного (польового) дослідження ринку кредитної установи (на вибір)

Первинне дослідження Мета – конкретні уявлення про конкретні аспекти діяльності суб’єктів ринку.

Інфо:Дані, одержані за допомогою опитування чи спостереження (первинна інфо).Метод – економ аналіз

Переваги: конкретність, наявність цільової інфо,Недоліки: висока вартість.

 

Необхідні ресурси.

Метод дослідження

Людські ресурси

Матеріальні ресурси

 

 

 1. Спостереження

 

 1. Опитування

 

 

 

 1. Обробка зібраних даних

 

 

 1. Контроль за роботою учасників

 

 1. Підготовка звіту

Витрати на заробітну плату:

 

спостережнику,інтервюерам (6 осіб),

 

спеціалісту із статистичної та аналітичної обробки даних засобами ЕОМ,

 

відповіальному за дослідження працівнику департаменту маркетингу та комунікацій.

 

 

Фотокамера (1), ЕОМ

 

канцелярські товари:

ручки – 20 шт., блокноти – 6 шт., бейджики – 6 шт.

 

ЕОМ

 

ЕОМ, папір А4 упаковка, принтер, фарба для принтера.

 

 

Кошторис витрат маркетингового дослідження.

 

Необхідні ресурси

 

 

 

Людські ресурси

Час роботи, год

Вартість годину, грн.

Розмір з/п, грн.

Людські ресурси – витрати на заробітну плату:

 1. спостережника
 2. інтервюерів

 

 1. спеціаліста із статистичної та аналітичної обробки даних засобами ЕОМ
 2. відповідального за дослідження працівнка департаменту маркетингу та комунікацій

 

 

24

96

 

40

 

 

 

176 (22 дні)

 

 

15.00

18.00

 

20

 

 

 

 

 

360.00

1728 (6 ос. – 10 368)

800

 

 

 

4200

Матеріальні ресурси

Кількість одиниць

Вартісь одиниці, грн.

Сума витрат, грн.

Матеріальні ресурси, у тому числі:

 1. Бейджики

 

 1. Канцелярські витрати, у тому числі:
  1. блокноти
  2. ручки

 

 

6

 

 

 

6

20

 

 

4.50

 

 

 

8.40

2.50

127.40

 

27.00

 

100.40

 

50.40

50.00

Вартість разом

 

 

16655,40*

*Витрати на забезпечення працівників робочим місцем (ЕОМ, фотокамера, принтер, фарба для принтера, папір) в кошторис не включаються, адже, дані витрати є постійними витратами банку).

Завдання 12.

Дайте конкретні пропозиції щодо використання методу спостережень для оцінки ефективності роботи працівників операційного відділу банку.

Неструктуроване – реєстрація усіх явищ, пов’язаних з об’єктом спостереження, без їх попереднього уточнення.

Структуроване – дослідник має чітке уявлення про ті моделі поведінки, а також про методи, за допомогою яких можливо їх оцінювати.

Приховане або відкрите.

У звичайних та штучних умовах.

Суцільне чи вибіркове.

Разове, періодичне, поточне.

За безпосередньої участі дослідника чи без його участі (з боку)

Способи: особисте, з використанням технічних засобів, аудит споживчих запасів, контент-аналіз, аналіз слідів.

Cпостереження є одним із найдієвіших методів для оцінки ефективності роботи працівників операційного відділу, оскілля ми маємо наочний приклад того, як саме якісно, швидкісно та ефективно працівник виконує свої обовязки. Саме співробітники цього відділу банку, в першу чергу, мають виконувати всі загальноприйняті стандарти роботи з клієнтами, оскільки вони є обличчям банку, і клієнти в першу чергу звертають увагу на відношення співробітників банку до клієнта, а також на якість виконання співробітниками своїх обов’язків.

 

 

Завдання 13

Для випадку з нашим банком, на мою думку, найдоцільніше було б здійснити таку низку заходів, як, наприклад:

 • Внести на розгляд керівництва банку ідею про вступ банку до певної банкоматної мережі (тобто обєднання банків, які домовляються між собою про встановлення однакових тарифів держателів платіжних карток всіх банків, які входять в це обєднання). Це дозволить банку значно розшири можливості своїх клієнтів та покращити, розширити можливості використання ними своїх ПК;
 • Можливо, переглянути строки обігу платіжних карток, емітованих банком (якщо в конкурентів вони при однаковій ціні є значно більшими, то вжити заходів по зміні тарифів);
 • Вжиття заходів по максимізації захисту ПК клієнтів від махінацій та несанкціонованого зняття (наприклад, перехід від ПК з магнітними полосами на більш захищені чіпові ПК);
 • Впровадження додаткових сервісів для ПК, таких як мобільний банкінг, інтернет банкінг і т.д;
 • Оформлення додаткової можливості для держателів ПК – оформлення кредитної лінії (овердрафту) по зарплатним платіжним картам, оскільки їх частка є досить значною в загальному обсязі емітованих банком карток;
 • Як ще один варіант, який зміг би частково збільшити коло наших клієнтів, впровадити емісію не тільки дебетових, а й кредитних карток, які б зацікавили клієнтів, які час від часу мають необхідність в залученні додаткових вільних коштів;
 • Ще одним із факторів просування ПК нашого банку на ринку платіжних карток може бути емісія депозитних ПК, яка здійснюватиметься банком на користь клієнтів, що мають депозитні рахунки, задля зручності клієнтів (за допомогою таких карток клієнт в будь-який зручний для нього момент часу може використати суму нарахованих йому за депозитом відсотків).

 

Завдання 14

Аналіз вкла


хиты: 1226
рейтинг:+11
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2018. All Rights Reserved. помощь