пользователей: 27841
предметов: 11897
вопросов: 220502
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ

Якісні дослідження банківського ринку.

Банківський ринок – це сукупність існуючих і потенційних клієнтів банку.

Маркетингове дослідження – це системне збирання та об’єктивний запис, кваліфікація, аналіз і узагальнення даних щодо поведінки, потреб, відносин, вражень, мотивацій тощо;

воно поєднує споживача, клієнта, громадськість та маркетолога через інформацію.

Маркетингове дослідження - систематичне комплексне дослідження ринку, торгової кон'юнктури з характеристикою співвідношення попиту і пропозиції, зміни рівня цін, стану задоволення попиту населення; зміни купівельної спроможності і ку-півельних намірів споживачів з оцінкою перспектив розвитку ринку і прогнозом його ємності відповідно до завдань фірми, роз-робкою необхідної стратегії її розвитку і ре-комендацій щодо реалізації її планів, підви-щення конкурентоспроможності товарів, які найповніше відповідали б попиту різних груп покупців, пропозицій, спрямованих на стимулювання збуту, пошук ринків, реклам-них заходів, ціноутворення тощо.

Маркетингова інформація – це певний масив структурованих даних, необхідних для вирішення певної марк-ї задачі.

Первинна інформація – це інформація, яку дослідник отримує самостійно від носія для вирішення проблеми марк-вого дослідження. Поділяється на кількісну і якісну.

Якісна інформація – відповідає на питання „Чому?” і „Як?”. Дозволяє глибше проаналізувати сутність явищ, які важко кількісно виміряти. Містить переважно описовий характер, її досить важко проаналізувати за допомогою математичних та статистичних процедур.

Основні методи її збору виступають психологічні методи:1-фокус-групи, 2-глибинні інтерв’ю, 3-проективні методики.

1-фокус-групи(- це різновид неструктурованого інтерв’ю.

Основа для їх проведення – невимушене спілкування ведучого ІЗ 6-10 ОСОБАМИ, котрі мають подібні характеристики з метою об’єктивного визначення їх точок зору щодо певної марк-вої проблеми. Часто доповнюють тестуванням продукту, його упаковки чи рекламних матеріалів.

Осн.етапи проведення: 1) визнач-ня проблеми дослідження і осн.питань; 2) визнач-ня місця, часу проведення; 3) підбір учасників; 4) підготовка ведучого; 5) розробка сценарію бесіди; 6) проведення фокус-групи; 7) аудіо- та відеозапис, стенограма; 8) підгот-ка управлінського рішення.

Головні цілі застосування: 1-генерація нових ідей; 2-вивчення розмовного словника споживачів; 3-ознайомлення з питаннями споживачів; 4-краще розуміння даних, що зібрані під час кількісних досліджень; 5-вивчення емоційної та поведінкової реакцій на певні види реклами або рекламоносії на стадії попереднього тестування рекламної кампанії.

Недоліки: переважно описовий характер отриманих данних, їх суб’єктивізм та непрезентативність.),

2-глибинні інтерв’ю (- це різновид методу збору первинної інформації якісного характеру. У процесі його використання здійснюється неструктуроване інтерв’ю спеціально підготовленого психолога з ОДНИМ РЕСПОНДЕНТОМ.

Є корисними під час виконання завдань: 1-детальне психологічне зондування респондента і складних поведінкових ситуацій; 2-обговорення конфіденційних проблем чи ситуацій; 3-експертні опитування серед обмеженого кола професіоналів і конкурентів; 4-дослідження чуттєвого досвіду, пов’язаного зі споживанням певного продукту чи послуги.),

3-проективні методики (- це суто психологічні методики, використання яких дає можливість маркетологу приховати справжню мету дослідження. Це опосередкована форма опитування, коли просять пояснити  поведінку інших людей, розкриваючи таким чином їхні власні приховані проблеми.

Методи: 1-асоціативні-виявлення асоціацій людини щодо певного об’єкта; 2-завершення ситуацій; 3-конструювання ситуації – це коли респонденти дають відповіді у формі певної історії; 4-експресивні – вимагають від респондента визначити, що відчувають чи як діють інші люди у певних ситуаціях, що були запропоновані.).

 

 


11.04.2014; 00:58
хиты: 337
рейтинг:0
Общественные науки
экономика
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2018. All Rights Reserved. помощь