пользователей: 30294
предметов: 12385
вопросов: 234433
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ


Право_ЕС

1 2.Історична обумовленість інтеграційного процесу в Європі і світі. Політичні, культурні та економічні передумови утворення Європейського Союзу.
2 3.Плани інтеграції і побудови федеративної держави в Західній Європі в період Другої світової війни і перші роки після її закінчення (1939-1950 рр.). План Маршалла та Організація європейського економічного співробітництва.
3 4.План Шумана 1950 р. Поняття „комунітарного методу”, його відмінність від методу міжурядового співробітництва.
4 5.Створення Європейських Співтовариств. Утворення Європейського об'єднання вугілля і стали (ЕОУС). Утворення Європейського економічного співтовариства (ЄЕС) і Європейського співтовариства по атомній енергії (Євратом).
5 6.„Договір про злиття” 1965 р. і завершення процесу створення єдиних керівних органів (інститутів) Співтовариств.
6 7.Єдиний європейський акт 1986 р. (ЄЄА).
7 8.Маастріхтський договір 1992 р. і створення Європейського Союзу.
8 9.Амстердамський договір 1997 р.: розширення предмету ведення Європейського Співтовариства і Союзу; зміни в правовому статусі Європейського парламенту й інших інститутів Європейського Союзу; зміни в правовій системі Європейського Союзу.
9 10.Укладення Ніццького договору 2001 р. Мета, предмет і зміст Ніццького договору.
10 21. Право Європейського Союзу, внутрішньодержавне (національне) право і міжнародне право: співвідношення і взаємодія. Співвідношення права Європейського Союзу з міжнародним публічним і приватним правом.
11 22.Система права ЄС. Вплив правових традицій країн Європи на правову систему Європейського Союзу. Елементи романо-германської (континентальної) і англосаксонської правових сімей у праві Європейського Союзу.
12 23.Джерела права Європейського Союзу та їх класифікація.
13 24.Джерела первинного права. Установчі документи (договори) Європейського Союзу: поняття і система. Порядок перегляду установчих договорів.
14 25.Договір про Європейський Союз і Договір про функціонування Європейського Союзу як основні джерела первинного права, їх структура і загальний зміст. Інші джерела первинного права.
15 26.Джерела вторинного права. Правові акти Європейського Союзу, їх юридичні властивості.
16 27.Джерела прецедентного права. Роль Суду ЄС у розвитку права Європейського Союзу.
17 28.Міжнародний договір як джерело права Європейського Союзу. Міжнародні договори Європейського Союзу з третіми державами.
18 29.Принципи права Європейського Союзу: поняття, класифікація. Загальні і спеціальні принципи. Джерела принципів права Європейського Союзу.
19 30.Принцип верховенства права ЄС.
20 31.Принцип прямої дії права Європейського Союзу.
21 32.Компетенція Європейського Союзу: структура і зміст.
22 33.Категорії компетенції Європейського Союзу. Розмежування предмету ведення і повноважень між Європейським Союзом і державами-членами.
23 34.Виключна компетенція ЄС. Предмети ведення і сфери діяльності ЄС.
24 35.Спільні для Союзу і держав - членів повноваження.
25 38. Доктрина „повноважень, що маються на увазі” та її відображення в праві Європейського Союзу. Механізм «просунутого співробітництва»
26 39. Загальні положення про зовнішньополітичну діяльність ЄС.
27 40. Основоположні принципи зовнішньополітичної діяльності ЄС.
28 41.Основоположні принципи зовнішньополітичної діяльності ЄС.
29 42.Історія формування політики в сфері зовнішньополітичної діяльності і політики безпеки.
30 Цілі зовнішньої діяльності ЄС
31 46.Порядок ухвалення рішень в сфері зовнішньополітичної діяльності ЄС.
32 47.Спільна безпекова та оборонна політика ЄС. Європейська політика в сфері військового потенціалу та озброєння. Європейська оборонна агенція.
33 50.Судове співробітництво по цивільних справах. Судове співробітництво в кримінальних справах.
34 51. Поліцейське співробітництво. Європол. Керівні органи і посадові особи Європолу, порядок їх формування (призначення), правовий статус.
35 52.Цілі і предмети відання Європолу.
36 53.Функції і повноваження Європолу. Інформаційні системи Європолу. Відповідальність Європолу.
37 54.Ніццький договір, та створення Європейського управління співпраці судових органів (Євроюст).
38 55.Європейський ордер на арешт.
39 56.Поняття „інститут”, „орган”, установа у праві Європейського Союзу.
40 Система інститутів Європейського Союзу. Принцип єдності інституційного механізму Союзу.
41 58.Особливості правового статусу органів Європейського Союзу, не віднесених до категорії «інститути».
42 59.Установи ЄС.
43 60.Основні тенденції розвитку організаційного механізму Союзу на сучасному етапі.
44 61. Порядок роботи і прийняття рішень Ради ЄС. Способи прийняття рішень у Раді ЄС. Особливості прийняття актів у Раді ЄС на основі одноголосності і кваліфікованої більшості. «Зважене» голосування.
45 62. Повноваження Ради ЄС: обсяг і зміст.
46 63. Повноваження в сфері законодавчої і виконавчої влади.
47 64. Повноваження по формуванню органів і посадових осіб Європейського Союзу. Зовнішньополітичні та інші повноваження Ради ЄС. Відповідальність Ради ЄС.
48 65. Європейська рада - вищий орган політичної координації в рамках Союзу. Причини створення, правова інституціоналізація Європейської ради. Європейська рада і Рада Європейського Союзу.
49 66. Склад і порядок формування Європейської ради. Порядок скликання і проведення засідань. Голова Європейської ради. Повноваження Європейської ради. Висновки Європейської ради і порядок їх реалізації. Спеціальні повноваження Європейської ради.
50 67. Місце Європейського парламенту в системі органів Союзу. Склад. Порядок обрання депутатів Європейського парламенту. Правовий статус депутатів Європарламенту.
51 68. Повноваження Ради ЄС: обсяг і зміст.
52 69. Зовнішньополітичні та інші повноваження Ради ЄС. Відповідальність Ради ЄС.
53 70. Порядок роботи і прийняття рішень Ради ЄС.
54 71. Порядок роботи і прийняття рішень Ради ЄС.
55 72. Європейська Рада - вищий орган політичної координації в рамках ЄС.
56 73Склад і порядок формування Європейської Ради. Порядок скликання і проведення засідань.
57 74.Порядок роботи Європарламенту. Сесії і загальні парламентські процедури. Способи прийняття рішень.
58 75.Повноваження Європарламенту. Особливості реалізації законодавчих, фінансових і контрольних повноважень Європарламенту.
59 76. Юридична і політична відповідальність Європарламенту і його членів. Депутатський імунітет.
60 77. Місце Європейської комісії в системі органів Союзу.
61 78.Склад Європейської Комісії і її реформа на сучасному етапі. Порядок формування Комісії.
62 79.Повноваження комісії. Право законодавчої ініціативи та особливості його реалізації в рамках ЄС. Делегуванняикомісії додаткових повноважень.
63 80. Політична відповідальність Європейської Комісії.
64 81.Судова система Європейського Союзу: загальні принципи побудови.
65 82. Суд ЄС - головний судовий орган ЄС. Склад і порядок формування Суду ЄС.
66 83. Особливості статусу генеральних адвокатів. Гарантії незалежності членів Суду ЄС. Пленум і палати Суду ЄС.
67 84. Юрисдикція Суду ЄС. Справи прямої юрисдикції. Преюдиціальні запити національних судів.
68 85. Правовий статус Загального Суду. Юрисдикція Загального Суду.
69 86. Система контрольних органів Європейського Союзу, її розвиток на сучасному етапі. Європейська рахункова палата - орган фінансового контролю ЄС.
70 87. Омбудсман Європейського Союзу. Причини введення посади Омбудсмана в Європейському Союзі. Повноваження Омбудсмана.
71 88. Причини і цілі створення консуроп. Пральтативних органів Європейського Союзу, особливості їх правового статусу.(цієї частини нема) Основні і допоміжні консультативні органи. Правове положення Економічного і соціального комітету і Комітету регіонів.
72 89. Система фінансових установ Європейського Союзу, її основні елементи. Європейський інвестиційний банк (ЄІБ): місце в організаційному механізмі ЄС, правовий статус.
73 90. Основи правового положення людини і громадянина. Джерела основ правового положення людини і громадянина в Європейському Союзі.
74 Хартія Європейського Союзу про основні права 2000 р.: причини прийняття, порядок розробки, подальші перспективи.
75 Структура і зміст Хартії. Система основ правового положення людини і громадянина: громадянство Союзу, принципи правового статусу особи, основні права і їх гарантії.
76 Поняття принципів правового статусу особи. Способи закріплення принципів правового статусу особи в засновницьких договорах і інших джерелах права Європейського Союзу.
77 Причини і цілі введення громадянства Союзу. Громадянство Європейського Союзу і громадянство держав-членів..
78 Особливості побудови системи основних прав у Хартії Європейського Союзу 2000 р. Припустимі обмеження на здійснення основних прав і свобод. Основні обов'язки громадянин ЄС.
79 Поняття і призначення гарантій прав і свобод, їх юридичне закріплення в актах Європейського Союзу. Класифікація гарантій. Інституціональні гарантії. Судовий захист прав і свобод. Позасудові механізми захисту прав і свобод
80 Забезпечення прав підозрюваних, обвинувачуваних і підсудних у крімінальному процесі ЄС.
81 Поняття і основні етапи створення внутрішнього ринку Європейського Союзу.
82 Принципи внутрішнього ринку Європейського Союзу.
83 Вільний рух товарів.
84 102. Вільний рух послуг.
85 103.Вільний рух капіталів та платежів.
86 Вільний рух осіб.
87 Винятки з правил про вільний рух товарів, послуг, капіталів та осіб.
88 Екологічне право ЄС (право навколишнього середовища ЄС): поняття, історія формування, особливості юридичної природи.
89 Цілі і принципи екологічної політики Союзу. Компетенція ЄС у сфері охорони навколишнього середовища.
90 Джерела екологічного права ЄС. Принципи екологічного права ЄС.
91 Система угод між Україною і Європейським Союзом. Угода про партнерство і співробітництво 1994 р. (УПС): загальна характеристика і основний зміст та інші угоди між Україною і Європейським Союзом.
92 Договір про асоціацію Україна - ЄС: структура, зміст.
93 Створення зони вільної торгівлі між Україною та Європейським Союзом.
94 Порядок денний .ЄС Адаптація законодавства України до законодавства ЄС
02.04.2015; 01:43
хиты: 13551
рейтинг:0
Профессии и Прикладные науки
право
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2019. All Rights Reserved. помощь