пользователей: 28058
предметов: 12023
вопросов: 223912
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ

Екологічне право

1 1.Методологія та форми взаємодії людини і суспільства з природним середовищем в умовах індустріального періоду цивілізації.
2 Екологічна криза:поняття, причини, наслідки, форми прояву та шляхи подолання
3 3.Поняття екологічного права в широкому і вузькому змісті:сучасні концепції екологічного права:однорідність і комплексність норм екологічного законодавства
4 4.Основні критерії самостійності екологічного права як галузі законодавства і права, правової науки і навчальної дисципліни
5 5.Принципи екологічного законодавства і права: правове забезпечення гармонізації взаємодії суспільства з природою
6 Система екологічного права: загальна, особлива і спеціальна частина екологічного права; основні інститути екологічного права
7 7.Винекнення й основні етапи становлення природоохоронного законодавства і права на території сучасної України
8 8.Конституційні основи екологічного права та їх основоположне значення для розвитку природоохоронного законодавства
9 9.Спеціальні закони як джерела екологічного права:зміст і структура ЗУ «Про охорону навколишнього природного середовища»
10 10.НПА органів виконавчої влади і спеціальних відомчих органів управління як джерела екологічного права
11 11.НПА органів місцевого самоврядування у сфері екології та співвідношення їх змісту з правовими актами центральних органів влади й управління
12 Екологічні правовідносини та їх відмінні риси від суміжних правовідносин: підстави виникнення, змінення та припинення екологічних правовідносин
13 Основні види та особливості зміст екологічних правовідносин:співвідношення правових і технічних норм у врегулюванні екологічних правовідносин.
14 Поняття і функції об’єктів природи: природні об’єкти, природні ресурси та природні комплекси, їх інтеграція і диференціація; фонди природних об’єктів
15 15.Природне і соціальне середовище як інтегрований об’єкт екологічного права: матеріалізовані та нематереалізовані об’єкти екологічного права.
16 Субєкти екологічного права: природоохоронна правосуб’єктність і екологічні права й обов’язки юридичних і фізичних осіб
17 17.Право власності українського народу на природні багатства: суб’єкти права державної, комунальної та приватної власності на природні об’єкти.
18 18.Підстави виникнення права власності на природні об’єкти:сучасні цивільно-правові засади виникнення права власності на природні об’єкти
19 19.Особливості змісту та умови здійснення правомочностей власності щодо природних об’єктів: законодавчі обмеження прав власників на природні об’єкти
20 20.Умови та порядок припинення права державної, комунальної та приватної власності на природні об’єкти та їх ресурси
21 Природокористування як необхідна умова існування людини і суспільства: загальне(загальнодоступне) і спеціальне (врегульоване) природокористування
22 Основні принципи інституту права природокористування: безоплатність загального і платність спеціального природокористування
23 23.Правоздатність та дієздатність природо користувачів:природні права людини на користування природними об’єктами та їх ресурсами.
24 24.Здійснення права природокористування та основні права й обов’язки природо користувачів: охорона довкілля і захист прав природо користувачів
25 25.Підстави і умови припинення права природокористування: тимчасове призупинення діяльності природо користувачів, які забруднюють природнє середовище
26 Основні принципи управління природокористуванням та природоохоронною: пріоритетність вимог екологічної безпеки й особливості її забезпечення
27 Система державних органів управління у сфері охорони довкілля: правовий статус спеціального органу виконавчої влади та структурних його формувань на місцях
28 Основні функції державного управління у сфері охорони навколишнього природного середовища
29 Правовий механізм забезпечення ефективності природо охорони: форми екологічного контролю та їх здійснення
30 Правові гарантії участі громадськості в управлінні природокористуванням і природоохоронною: правовий статус природоохоронних організацій та екологічних рухів
31 31.Основні цілі та завдання стандартизації та нормування у сфері охорони навколишнього природного середовища
32 Система нормативів та стандартів у сфері природокористування й охорони навколишнього природного середовища
33 33.Фактичні та юридичні критерії якості довкілля:нормативи гранично допустимого шкідливого впливу на довкілля.
34 34.Нормування санітарних та захисних зон: умови і порядок їх встановлення та контролю виконання
35 35.Юридичні вимоги щодо інформації про стан навколишнього природного середовища: зміст права громадян на інформацію
36 36. Юридичні вимоги щодо інформації про стан навколишнього іриродного середовища: зміст права громадян на екологічну інформацію.
37 37.Законодавчі вимоги щодо ведення екологічного моніторингу та його юридичне і практичне значення.
38 38.Правове регулювання ведення кадастрів природних ресурсів та їх еколого-правовий зміст
39 39.Державний облік об’єктів та речовин що негативно впливають на стан навколишнього природного середовища
40 40.Сучасний стан нормативно-правового закріплення екологічних прав, свобод та обов’язків людини, громадянина й особистості в національному законодавстві та міжнародних документах.
41 Функції юридичної відповідальності за природоохоронні правопорушення й основні види екологічних правопорушень
42 42.Види юридичної відповідальності за екологічні правопорушення: кримінальна, адміністративна, цивільна, дисциплінарна
43 Підстави та умови застосування юридичної відповідальності за екологічні правопорушення
44 Особливості відшкодування шкоди, заподіяної природному середовищу: співвідношення економічного збитку й екологічної шкоди.
45 45.Попередження екологічних правопорушень: усунення законодавчих прогалин і поліпшення роботи природоохоронних органів.
46 46.Правова охорона водних ресурсів через охорону інших природних обєктів6 охорона земель водного фонду, ділянок дна річок, озер, морів та інших водних об’єктів.
47 47.Правовий режим водоохоронних зон і зон санітарної охорони, прибережних захисних смуг, смуг відводу, берегових смуг водних шляхів
48 48.Правова охорона вод від забруднення, засмічення і виснаження: умови розміщення та будівництва підприємств, що можуть впливати на стан водних об’єктів.
49 49.Економічні та екологічні функції лісів і стан законодавства про охорону лісових ресурсів: співвідношення вимог лісового і земельного законодавства
50 50.Державне управління і державний контроль в області охорони, захисту і відтворення лісів
51 51.Законодавство про охорону рослинного світу та природних рослинних ресурсів загальнодержавного та місцевого значення.
52 52..Правові вимоги щодо здійснення інтродукції,акліматизації та селекції рослин.правила створення та збереження ботанічних колекцій.
53 53. Основні характерні риси законодавства про охорону тваринного світу: структура та зміст Закону «Про тваринний світ».
54 54.Правові заходи тваринного світу:охорона середовища існування,умов розмноження та шляхів міграції тварин.
55 55.Особливості охорони тваринного світу на територіях і об'єктів природно-заповідного фонду: «Червона книга України» та значення її ведення.
56 56. Правові вимоги щодо переселення й акліматизація тварин: правила ввозу та вивозу об'єктів тваринного світу в Україну та створений біологічних колекцій тварин.
57 57. Загальна характеристика законодавства про природно-заповідний фонд України: поняття і класифікація територій та об'єктів природно-заповідного фонду.
58 58. Умови і порядок оголошення та створення територій й об'єктів заповідними: правове й економічне забезпечення функціонування природно-заповідного фонду.
59 59. Особливості правової охорона окремих видів територій та об'єктів природно-заповідного фонду.
60 60. Поняття й особливості охорони курортних, лікувально-оздоровчих територій та об'єктів: структура і зміст Закону «Про курорти».
61 61. Умови оголошення територій та об'єктів курортними: правові заходи охорони територій і середовища курортів та їх охоронних зон.
62 62. Лікувально-оздоровчі території й об'єкти та їх правове становище: охорона мінеральних джерел і кліматичних умов, що сприяють лікуванню населення країни.
63 63.Правовий режим особливо охоронюваних об’єктів і територій, що мають курортне оздоровче значення.
64 64.Формування міського ландшафту й охорона природних ресурсів в населених пунктах при здійсненні планування, проектування, будівництва та благоустрою.
65 65. Особливості правової охорони зеленої і захисної рослинності в містах та інших насолених пунктах.
66 66. Екологічні вимоги щодо розміщення, проектування, будівництва, реконструкції й експлуатації промислових підприємств.
67 67. Правові заходи охорони довкілля на підприємствах паливно-енергетичного комплексу та ядерної енергетики.
68 68. Основні напрями охорони навколишньої природного середовища у сільському господарстві.
69 69. Види зон надзвичайної екологічної ситуації та їх правовий статус: зони екологічної катастрофи, зони підвищеної екологічної небезпеки і зони екологічного лиха.
70 70. Правовий режим територій, що зазнали радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи.
71 71. Правові вимоги стосовно попередження та ліквідації наслідків надзвичайних екологічних ситуацій.
72 72. Законодавчі вимоги щодо поводження з виробничими і побутовими відходами: основні напрями державної політики в сфері поводженні з відходами.
73 73. Законодавчі заходи запобігання утворенню відходів та екологічно безпечного поводження з ними.
74 74. Правове регулювання поводження з особливо небезпечними відходами: законодавчі вимоги щодо їх утворення, транспортування, зберігання та знешкодження.
75 75. Атмосферне повітря як об'єкт правової охорони: структура і зміст Закону «Про охорону атмосферного повітря».
76 76.Правові вимоги щодо стандартизації та нормування використання й охорони атмосферного повітря
77 77.Правові міри охорони атмосферного повітря від побутового і виробничого впливу: обмеження викидів речовин зі стаціонарних та пересувних джерел
78 78. Роль і значення екологічної експертизи для здійснення природоохоронних заходів: структура і зміст закону «Про екологічну експертизу»
79 79. Форми екологічної експертизи: державна й громадська екологічна експертиза та їх правове значення.
80 80. Функції державних органів виконавчої влади щодо регулювання екологічної експертизи: умови і порядок призначення екологічної експертизи.
81 81. Правовий статус експерта екологічної експертизи: права й обов'язки учасників проведення екологічної експертизи.
82 82. Умови і порядок проведення екологічної експертизи: правове значення експертного висновку, його затвердження й оскарження.
83 83. Поняття екологічної безпеки: основні вимоги законодавства щодо забезпечення екологічної безпеки.
84 84. Забезпечення екологічної безпеки населення при застосуванні хімічних речовин і токсичних препаратів.
85 85. Правові заходи забезпечення екологічної безпеки від шкідливого біологічного впливу на життя і здоров'я населення.
86 86. Правове забезпечення екологічної безпеки населення від радіоактивного забруднення середовища існування.
87 87. Поняття та особливості джерел екологічного права, їх класифікація.
88 88. Правовий статус і структура Міністерства аграрної політики та продовольства України.
89 89. Правовий статус і структура Міністерства екології та природних ресурсів України.
90 90. Екологічне прогнозування та його природоохоронне значення
91 91. Екологічне оподаткування.
92 92. Правове регулювання нормування і ліцензування природокористування.
93 93. Правовий режим охорони та використання рекреаційних зон і територій.
94 94. Правове регулювання ведення полювання і засоби забезпечення охорони тваринного світу.
95 95. Правове регулювання державного управління і ведення державного кадастру у сфері охорони природно-заповідного фонду.
96 96. Міжнародні об’єкти екологічного права і особливості їх правового статусу в національному законодавстві.
97 97. Поняття і види управління у сфері охорони навколишнього природного середовища.
98 98. Договірні форми природокористування та їх правовий зміст.
99 99. Правові засади поводження з радіоактивними відходами.
100 100. Правове забезпечення санітарно-епідеміологічного благополуччя населення в містах та інших населених пунктах.
27.02.2015; 14:54
хиты: 11851
рейтинг:0
Профессии и Прикладные науки
право
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2018. All Rights Reserved. помощь