пользователей: 27937
предметов: 11944
вопросов: 221598
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ

Господарське право

1 Ідейно-історичні передумови відокремлення господарського права як самостійної галузі права
2 Загальна характеристика предмету регулювання господарського права.
3 Підприємництво як предмет регулювання господарського права, його ознаки, принципи та види обмежень.
4 Метод правового регулювання господарської діяльності.
5 Джерела господарського права: поняття, види та система.
6 Господарсько-правові норми: структура, види.
7 Основні прийоми та способи тлумачення господарсько - правових актів.
8 Історія та тенденції розвитку науки господарського права. Спори навколо кодифікації господарського законодавства.
9 Методи та форми державного регулювання господарських відносин.
10 Положення Конституція та інших нормативно-правових актів України, що передбачають державний вплив на економіку.
11 Поняття та форми участі держави у господарських відносинах.
12 Державна регуляторна політика: поняття, значення та процедури.
13 Сутність та складові поняття легалізації (легітимації) господарської діяльності.
14 Порядок державної реєстрації суб'єктів господарювання.
15 Порядок державної реєстрації змін в установчі документи та зміни відомостей про суб'єктів господарювання.
16 Порядок державної реєстрації припинення суб'єктів господарювання
17 Порядок ліцензування та патентування господарської діяльності.
18 Поняття та види суб'єктів господарського права.
19 Поняття та види підприємств, теорія "персоніфікації підприємств" ("господарчого органу").
20 Установчі документи суб'єктів господарювання.
21 Правовий статус державних, в тому числі казенних підприємств.
22 Поняття, види та історія виникнення господарських товариств.
23 Правовий статус, види та порядок створення акціонерного товариства.
24 Правовий статус товариств з обмеженою та додатковою відповідальністю.
25 Правовий статус командитного та повного товариств.
26 Правовий статус господарських об'єднань, холдингів та промислово-фінансових груп.
27 Правовий статус виробничих, в тому числі сільськогосподарських кооперативів.
28 Правовий статус біржових організацій.
29 Правовий статус структурних підрозділів вітчизняних та іноземних підприємств.
30 Поняття та види правового режиму майна господарських організацій.
31 Право господарського відання та оперативного управління.
32 Право промислової власності в господарських відносинах.
33 Правовий режим інвестицій в Україні, порядок та правові наслідки реєстрації іноземних інвестицій.
34 Поняття, функції та види господарських зобов'язань та договорів.
35 Організаційно-господарські зобов'язання: поняття та види.
36 Принципи виконання господарських зобов'язань.
37 Правове регулювання господарської діяльності з постачання продукції та його договірного забезпечення.
38 Поняття, правові засади та порядок здійснення роздрібної торгівлі.
39 Порядок поставки для державних потреб та закупівель за державні кошти.
40 Порядок приймання продукції по кількості та якості при виконанні договорів поставки.
41 Правове регулювання господарської діяльності з перевезення вантажів та її договірного забезпечення.
42 Господарсько-правові умови здійснення капітального будівництва.
43 Правове регулювання договору підряду на капітальне будівництво.
44 Види, особливість укладання та виконання біржових угод.
45 Правове регулювання договору про спільну господарську діяльність.
46 Договір зберігання на товарному складі та його документальне оформлення.
47 Договір контрактації.
48 Договір енергопостачання.
49 Правове регулювання договору фінансового лізингу.
50 Співвідношення договору господарської оренди та договору загальноцивільного найму.
51 Договірні форми державно-приватного партнерства.
52 Правове регулювання комерційної концесії.
53 Правове регулювання посередницьких, а тому числі агентських відносин в сфері господарювання.
54 Правове регулювання особливих режимів господарювання.
55 Правовий режим інноваційної діяльності.
56 Господарсько-правові умови здійснення страхової діяльності в Україні.
57 Договір страхування в сфері господарювання: поняття, суттєві умови, порядок виконання.
58 Способи забезпечення виконання господарських зобов'язань.
59 Форма господарських договорів та наслідки її недодержання.
60 Підстави визнання господарських договорів недійсними.
61 Порядок укладання, зміни та припинення господарських договорів.
62 Поняття, значення та функції господарсько-правової відповідальності. Співвідношення із способами захисту порушених прав.
63 Склад господарського правопорушення.
64 Оперативно-господарські санкції, відмежування від інших способів самозахисту цивільних прав.
65 Штрафні санкції у сфері господарювання.
66 Поняття та склад збитків, що підлягають стягненню за господарські правопорушення.
67 Адміністративно-господарські санкції майнового характеру.
68 Адміністративно-господарські санкції організаційного характеру.
69 Поняття та ознаки комерційного розрахунку.
70 Поняття, причини та наслідки банкрутства. Підстави порушення справи про банкрутство.
71 Поняття і роль приватизації, державна програма приватизації. Правові способи приватизації.
72 Об'єкти та суб'єкти угод приватизації, стадії приватизаційного процесу.
73 Порядок оренди державного та комунального майна.
74 Загальна характеристика антимонопольно-конкурентного законодавства.
75 Антиконкурентні узгоджені дії: поняття та прояви.
76 Домінуюче (монопольне) становище: поняття та види зловживання ним.
77 Правове обмеження концентрації суб'єктів господарювання.
78 Недобросовісна конкуренція: поняття та прояви.
79 Поняття та види цін, порядок їх встановлення.
80 Система та повноваження державних органів по контролю за цінами.
81 Поняття та види банківської (фінансової) діяльності.
82 Суб'єкти банківської (фінансової) діяльності. Види та організаційно-правові форми банківських установ.
83 Правова природа та порядок укладання (припинення) договору на розрахунково-касове обслуговування (договору банківського рахунку).
84 Форми готівкових розрахунків та порядок касових операцій.
85 Форми безготівкових розрахунків. Вексель та акредитив.
86 Поняття та ознаки кредиту, відмежування від позики, позички, лізингу.
87 Поняття, види та суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності.
88 Загальні вимоги щодо здійснення зовнішньоекономічної діяльності, заходи тарифного та нетарифного регулювання.
89 Базисні умови зовнішньоекономічних контрактів купівлі-продажу згідно ІНКОТЕРМС: поняття та групи.
90 Механізм державного примусу для повернення в Україну валютної виручки від реалізації зовнішньоекономічних контрактів.
91 Санкції за порушення законодавства про зовнішньоекономічну діяльність.
92 Поняття, значення та основні види правової роботи у господарському комплексі.
93 Загальний порядок організації та функції юридичної служби на підприємстві (установі, організації).
94 Поняття неправомірного поглинання та захоплення підприємств (рейдерства). Антирейдерські заходи з боку юридичної служби підприємства.
14.12.2014; 19:25
хиты: 3980
рейтинг:0
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2018. All Rights Reserved. помощь