пользователей: 28060
предметов: 12024
вопросов: 223915
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ

31.Основні цілі та завдання стандартизації та нормування у сфері охорони навколишнього природного середовища

Згідно ст.31 ЗУ «Про ох н/с», екологічна стандартизація і нормування проводяться з ме¬тою встановлення комплексу обов'язкових норм, правил, вимог щодо охорони навколишнього природного середовища, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки. Згідно ст. 33 зазначеного Закону, екологічні нормативи встановлюють гранично допустимі викиди та скиди у навколишнє природне середовище забруднюючих хімічних речовин, рівні допустимого шкідливого впливу на нього фізичних та біологічних факторів.

ЗУ «Про стандартизацію» стандартизація  - діяльність, що полягає у встановленні положень для загально¬го і багаторазового застосування щодо наявних чи можливих завдань з метою досягнення оптимального ступеня впорядкування у певній сфері, результатом якої є підвищення ступеня відповідності продукції, процесів та послуг їх функ¬ціональному призначенню, усуненню бар'єрів у торгівлі і сприянню науково-технічному співробітництву.

Метою стандартизації в Україні є забезпечення раціонального використання природних ресурсів, відповідності об'єктів стандартизації їх функціональному призначенню, інформування споживачів про якість продукції процесів та послуг, підтримка розвитку і міжнародної конкурентоспроможності продукції та торгівлі товарами і послугами. Об'єктами стандартизації є продукція, процеси та послу¬ги, зокрема матеріали, складники, обладнання, системи, їх сумісність, правила, процедури, функції, методи чи діяльність, персонал і органи, а також вимоги до термінології, позначення, фасування, пакування, маркування, етикетування. Стан-дартизація відіграє значну роль у забезпеченні виробництва конкурентоспро¬можної і доброякісної продукції. Державні екологічні стандарти регламентують інтеграцію екологічних аспектів у різні види діяльності суб'єктів господарювання для забезпечення збалансованого соціально-економічного розвитку суспільства і є чинниками гармонізації його взаємовідносин із природою.

Екологічне нормування - це обмеження негативного впливу на довкілля через встановлення обов'язкових нормативів такого впливу. Нормування здійс¬нюється з метою встановлення гранично допустимих масштабів впливу на до¬вкілля, що гарантують екологічну безпеку населення та збереження генофонду, що забезпечують раціональне використання і відтворення природних ресурсів в умовах сталого розвитку господарської діяльності. Іншими словами, нормування являє собою процес визначення видів, розмірів та вмісту шкідливих впливів на навколишнє природне середовище в цілому чи на окремі середовище утворюючі елементи, що дозволяє розраховувати неспричинення шкоди життю та здоров'ю людини, іншим об'єктам, що охороняються правом.

 


17.12.2014; 00:21
хиты: 445
рейтинг:0
Профессии и Прикладные науки
право
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2018. All Rights Reserved. помощь