пользователей: 28215
предметов: 12109
вопросов: 227639
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ

25.Підстави і умови припинення права природокористування: тимчасове призупинення діяльності природо користувачів, які забруднюють природнє середовище

Природокористування – система пр. норм, які регул сусп. відносини щодо одержання корисних властивостей природних об’єктів та їх ресурсів.

Підстави припинення права природокористування. Згідно ст. 55 ВК, право юридичних та фізичних осіб на спеціальне водокористування припиняється у разі: якщо відпала потреба у спеціальному водокористуванні; за¬кінчення строку спеціального водокористування; ліквідації підприємств, установ чи організацій; передачі водогосподарських споруд іншим водокористувачам; визнання водного об'єкта таким, що має особливе державне значення, наукову, культурну чи лікувальну цінність; порушення умов спеціального водокористу¬вання та охорони вод; виникнення необхідності першочергового задоволення питних і господарсько-побутових потреб населення; систематичного невнесення збору в строки, визначені законодавством.

Для Земельного законодавства підставою припинення є вико¬ристання земельної ділянки способами, що приводять до зниження родючості ґрунтів, їх хімічному чи радіоактивному забрудненню.

Для гірничого законо¬давства - це користування надрами із застосуванням методів і способів, що негативно впливають на стан надр, приводять до забруднення навколишнього природного середовища та шкідливим наслідкам для здоров'я населення.

Для Лісового законодавства - невикористання у встановлений строк лісових ресурсів, порушення правил користування землями лісогосподарського призначення або використання їх не за основним цільовим призначенням.

Згідно ст. 54 Водного кодексу, користування водними об'єктами, які мають особливе державне значення, наукову або культурну цінність, а також тими, що входять до складу систем оборотного водопостачання теплових та атом¬них електростанцій, може бути частково чи повністю заборонено в порядку, встановленому законодавством. За наведеною нормою без будь-яких умов забороненим є лісосплав на водних об'єктах.

У ч. 4 ст. 16 Закону «Про тваринний світ» прямо передбачено, що під час здійснення загального використання об'єктів тваринного світу забороняється знищення тварин, руйнування їхнього житла та інших споруд (нір, хаток, лігв, гнізд, мурашників, бобрових загат тощо), порушення середовища існування тварин і погіршення умов їх розмноження.

 

 


17.12.2014; 00:21
хиты: 230
рейтинг:0
Профессии и Прикладные науки
право
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2018. All Rights Reserved. помощь