пользователей: 30398
предметов: 12406
вопросов: 234839
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ

Охрана труда:
» Охрана труда

Охрана труда

1 5.Які фактори впливають на формування умов праці
2 Охарактеризуйте шкідливі виробничі фактори
3 Розкрити зміст поняття охорона праці
4 Назвіть методи аналізу травматизму та їх особливості.
5 Назвіть нормативи з охорони праці.
6 В яких документах можуть бути викладені умови праці?
7 Що являє собою єдина система показників обліку умов і безпеки праці
8 В чому суть комплексного підходу до вирішення завдань і проблем з оп на підпр
9 1. Розкрийте зміст поняття "виробниче середовище".
10 2.Розкрийте зміст поняття "умови праці". Які фактори впливають на формування умов праці?
11 3. Назвіть суть і завдання охорони праці.
12 4. Назвіть елементи умов праці. Наведіть приклади.
13 5.Дайте визначення санітарних норм. Яка їхня роль під час аналізу умов праці?
14 Назвіть завдання і мету управління умовами праці.
15 7. Як здійснюється оцінка умов праці на підприємстві?
16 8.За якими методиками оцінюються умови праці на підприємстві?
17 9. Розкрийте зміст та опишіть процедуру атестації робочих місць за умовами праці.
18 10.Чим відрізняються "оптимальні умови і характер праці", "допустимі умови і характер праці", "шкідливі і небезпечні умови і характер праці"?
19 11.Розкрийте суть поняття "виробничі шкідливості". Наведіть приклади шкідливих виробничих факторів.
20 12.Який вплив мікроклімату на людину та які існують засоби по зниженню його негативного впливу?
21 13.Який вплив шуму та вібрації на людину та які існують засоби захисту проти їх дії?
22 14. Назвіть засоби захисту від випромінювання.
23 15. Назвіть заходи щодо зниження несприятливого впливу хімічних речовин
24 16. Які небезпечні та шкідливі фактори мають місце при роботі на комп’ютері?
25 17.Як здійснюється техніко-економічна оцінка впливу виробничих шкідливостей на ефективність праці?
26 18. Розкрийте суть понять "професійні захворювання" та наведіть їхню класифікацію.
27 19. Розкрийте суть понять "виробничі травми" та наведіть їхню класифікацію.
28 20. Охарактеризуйте стан  профзахворюваності і травматизму в Україні.
29 21. Назвіть основні причини травматизму на виробництві.
30 22. Опишіть процедуру розслідування нещасних випадків на виробництві.
31 23. Назвіть методи дослідження травматизму та їх особливості.
32 24. Які соціально-економічні наслідки травматизму.
33 25. Ким і за рахунок яких коштів здійснюється відшкодування шкоди, заподіяної працівникові внаслідок ушкодження здоров’я на виробництві?
34 26. Назвіть основні заходи щодо запобігання травматизму на виробництві.
35 27. Назвіть основні причини профзахворювань.
36 28. Розкажіть про технічні засоби безпеки щодо запобігання травматизму.
37 29. Суть Закону України "Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності".
38 30.    Які страхові виплати з Фонду страхування від нещасних випадків передбачені законодавством на користь потерпілих?
39 31. Який вплив на умови і безпеку праці має науково-технічний прогресс.
40 32. Охарактеризуйте засоби колективного захисту працюючих.
41 33. Назвіть засоби індивідуального захисту працюючих.
42 34. В чому полягає професійний добір працюючих?
43 35.У чому полягає соціальне-економічне значення охорони праці?
44 36.Назвіть основні законодавчі акти з охорони праці.
45 37. Які права на охорону праці має працівник під час роботи на підприємстві?
46 38. На які пільги та компенсації за важкі та шкідливі умови праці має право працівник?
47 39. Як законодавство охороняє працю жінок і неповнолітніх?
48 40. Які державні та громадські органи здійснюють в Україні нагляд та громадський контроль за охороною праці?
49 41. Назвіть основні принципи держаної політики в галузі охорони праці.
50 42.Які види відповідальності існують за порушення законодавства про охорону праці?
51 43. Розкрийте зміст Закону України "Про охорону праці".
52 44. На яких роботах та кому видається безкоштовно спецодяг та інші засоби індивідуального захисту?
53 45. Назвіть та охарактеризуйте соціально-економічні заходи щодо охорони праці.
54 46. Назвіть та охарактеризуйте організаційно-технічні заходи щодо охорони праці.
55 47.Назвіть та охарактеризуйте санітарно-гігієнічні заходи щодо охорони праці.
56 48. Назвіть та охарактеризуйте лікувально-профілактичні заходи щодо охорони праці.
57 49. Які вимоги Законів України "Про охорону праці", "Про колективні договори і угоди" передбачені щодо організації безпечних і нешкідливих умов праці?
58 51. Назвіть завдання, функції та права Державного департаменту промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду .
59 52.Роль профспілок у сфері охорони праці. Яким чином вони можуть виконувати поставлені завдання?
60 53. Формування та використання державного фонду соціального страхування від нещасних випадків і профзахворювань. Хто управляє  діяльністю фонду?
61 54. Охарактеризуйте систему фінансування охорони праці.
62 55. Розкрийте зміст організації контролю за дотриманням законодавства про охорону праці.
63 56. В чому суть соціального страхування від нещасних випадків і професійних захворювань і що є джерелом фінансування соціального страхування?
64 57. Назвіть мету, функції та завдання управління охороною праці на підприємстві.
65 58. Принципи організації та функціонування системи управління охороною праці на підприємстві.
66 59. В чому полягає аналіз ефективності функціонування системи управління охороною праці на підприємстві?
67 60. Назвіть обов’язки власника підприємства у галузі охорони праці.
68 61. Які обов’язки працівника щодо виконання нормативних актів про охорону праці?
69 62. Функції та права служби охорони праці підприємства (організації).
70 63. Визначення чисельності працівників служби охорони праці.
71 64. Завдання та права комісії з питань охорони праці.
72 65. Суть, принципи та види контролю за охороною праці на підприємстві.
73 66. Для чого служить оцінювання стану охорони праці на підприємстві? Які показники для цього застосовуються?
74 67. Планування організаційно-технічних заходів з охорони праці на підприємстві.
75 68.Колективний договір та його роль в системі нормативного регулювання взаємовідносин між власникам (уповноваженими ними органами) і працівниками з питань охорони праці.
76 69. Опишіть процедуру укладання колективного договору.
77 70. Як визначається розмір одноразової допомоги в разі смерті потерпілого.
78 71. Назвіть цільові заходи, що впроваджуються за рахунок фонду охорони праці.
79 72. Назвіть основні принципи економічного стимулювання охорони праці.
80 73. Охарактеризуйте механізм витрат, пов’язаних з поліпшенням умов праці.
81 74.Як оцінити вплив заходів з поліпшення умов та охорони праці на соціальні та економічні результати виробництва?
82 75. Які існують методи економічного оцінювання соціальної та соціально-економічної ефективності поліпшення умов праці?
83 76. Розкрийте суть механізму встановлення доплати до заробітної плати за несприятливі умови праці.
84 Інформацію на які питання рекомендується одержати, оцінюючи стан умов праці на підприємстві (організації)?
85 79. Хто несе відповідальність на підприємстві за правильне та своєчасне розслідування нещасних випадків?
хиты: 2591
рейтинг:0
Профессии и Прикладные науки
общественные дела
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2021. All Rights Reserved. помощь