пользователей: 28224
предметов: 12113
вопросов: 227781
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ

Охрана труда:
» Охрана труда

56. В чому суть соціального страхування від нещасних випадків і професійних захворювань і що є джерелом фінансування соціального страхування?

Загальнообов'язковим є державне соціальне страхуван¬ня від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності.
Під час здійснення працівником своїх трудових функцій існує ризик професійного травматизму та захворювання.
Відповідно до Закону України "Про охорону праці" усі працівники підлягають обов'язковому соціальному страху¬ванню власником підприємства, організації та установи неза¬лежно від форм власності та видів їх діяльності від нещас¬них випадків і професійних захворювань. У разі ушкоджен¬ня їх здоров'я власник зобов'язаний відшкодувати праців¬никові шкоду, заподіяну йому каліцтвом або іншим ушко¬дженням здоров'я, пов'язаним з виконанням трудових обо¬в'язків.

Страхування від нещасного випадку здійснює Фонд соціального страхування від нещасних випадків - некомерційна самоврядна організація, що діє на підставі статуту, який затверджується її правлінням.

Соціальне страхування — захист громадян від соціальних ризиків, що впливають на їх працездатність: хвороба, каліцтво, старість, та інші випадки, передбачені законом.

Страхування від нещасного випадку є самостійним видом загальнообов'язкового державного соціального страхування, за допомогою якого здійснюється соціальний захист, охорона життя та здоров'я громадян у процесі їх трудової діяльності.
Фінансування Фонду соціального страхування від нещасних випадків здійснюється за рахунок:

- внесків роботодавців: для підприємств - з віднесенням на валові витрати виробництва, для бюджетних установ та організацій - з асигнувань, виділених на їх утримання та забезпечення;
-капіталізованих платежів, що надійшли у випадках ліквідації страхувальників у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України;

-прибутку, одержаного від тимчасово вільних коштів Фонду на депозитних рахунках;
-коштів, одержаних від стягнення відповідно до цього Закону штрафів і пені з страхувальників, штрафів з працівників, винних у порушенні вимог нормативних актів з охорони праці, а також адміністративних стягнень у вигляді штрафів з посадових осіб підприємств, установ, організацій, фізичних осіб, які використовують найману працю, передбачених Кодексом України про
адміністративні правопорушення

- добровільних внесків та інших надходжень, отримання яких не
суперечить законодавству.


хиты: 33
рейтинг:0
Профессии и Прикладные науки
общественные дела
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2018. All Rights Reserved. помощь