пользователей: 27948
предметов: 11956
вопросов: 222061
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ

I семестр:
» Філософія2
» Філософія3
» Філософія
» Історія
» Філософія4
» бжд
» бжд2
» бжд лекції
» філософія тести
» філос відкрит відп
» охорона праці тести
» охорона праці відкриті відповіді
» Екологія шпори
» екологія текст1
» екологія текст2
» охорона праці відкриті відповіді2
» охорона праці відкриті відповіді3
» воєнка
» воєнка2
» політологія
» економіка
» зібд теорія
» зібд тести
» мззі
» політологія тести
» менеджмент
» менеджмент2
» філософія тести 2
» цивільний захист
» зібд тести 1
» зібд тести 2
» зібд теорія 2

Тести до модульної контрольної роботи №1

 1. До основних напрямів національної інформаційної політики у сфері суспільних відносин

не належить:

         а) створення розвиненої інформаційно-комунікаційної інфраструктури для створення,          збирання, обробки, зберігання та використання національних інформаційних ресурсів;

б)    забезпечення вільного функціонування засобів масової інформації;

в) створення умов для побудови в Україні розвиненого інформаційного суспільства, зростання ролі засобів масової інформації у розвитку українського суспільства;

г)Правильної відповіді немає.

 

 1. До основних напрямів національної інформаційної політики в економічній сфері не належить:

        А) створення сприятливих умов для розвитку та захисту прав суб'єктів права всіх форм   власності на об'єкти національного інформаційного простору України;

Б) допущення монополізації ринків у сфері інформаційної діяльності, в тому числі рекламної;

В) розвиток ринку інформаційних ресурсів у поєднанні з державним регулюванням інформаційної діяльності, створення умов для комерційної діяльності в інформаційній сфері;

г)Правильної відповіді немає.

 

 1. До основних напрямів національної інформаційної політики в організаційній сфері не належить:

А) створення умов для своєчасного, якісного і ефективного інформаційного забезпечення громадян, органів державної влади та місцевого самоврядування, об'єднань громадян;

Б) адміністративний, технічний, правовий захист вітчизняного (національного) інформаційного продукту України, інформаційних ресурсів у цілому;

В)   інтеграція України в міжнародний інформаційний простір, сприяння створенню конкурентоспроможної інформаційної продукції на внутрішньому та зовнішньому ринках;

Г)Правильної відповіді немає.

 

 1. Державна політика забезпечення інформаційної безпеки України полягає у:

А)забезпеченні конституційних прав людини на доступ до інформації, використанні інформації в інтересах здійснення забороненої чинним законодавством діяльності, фізичного, інтелектуального й духовного розвитку, а також у захисті інформації, яка стосується особистої безпеки громадянина;

Б) створенні умов для гармонійного розвитку інформаційної структури, для реалізації конституційних прав і свобод людини й громадянина у сфері отримання інформації та використання її з метою забезпечення порушення конституційного ладу, суверенітету й територіальної цілісності України.

В) забезпеченні конституційних прав людини на доступ до інформації, використанні інформації в інтересах здійснення незабороненої чинним законодавством діяльності, фізичного, інтелектуального й духовного розвитку, а також у захисті інформації, яка стосується особистої безпеки громадянина;

Г)Правильної відповіді немає.

 

 1. Засадою державної політики щодо забезпечення інформаційної безпеки  не може бути :

А)дотримання конституційних прав і свобод людини й громадянина у сфері отримання інформації і користування нею, забезпечення духовного відродження України, зберігання і зміцнення моральних цінностей суспільства, традицій патріотизму й гуманізму, культурного й наукового потенціалу;

Б)   здійснення інформаційного забезпечення державної політики України, пов'язане з доведенням до української та міжнародної громадськості недостовірної інформації про державну політику України, її офіційної позиції стосовно соціально значущих подій українського та міжнародного життя, із забезпеченням доступу громадян до закритих інформаційних ресурсів;

В) розвиток сучасних інформаційних технологій, вітчизняної індустрії інформації, в тому числі індустрії засобів інформатизації, телекомунікації і зв'язку, забезпечення потреби внутрішнього ринку її продукцією і вихід цієї продукції на світовий ринок, а також забезпечення накопичення, зберігання та ефективного використання вітчизняних ресурсів;

Г)Правильної відповіді немає.

 

 1. Однією з основних загроз інформаційній безпеці держави є:

       А) забезпечення свободи слова та доступу громадян до інформації;

       Б) маніпулювання громадською думкою;

       В) захист інформаційних ресурсів, програмного забезпечення;

       Г)Правильної відповіді немає.

 

 1. До основних складових національних інтересів України в інформаційній сфері не належить:

А) Дотримання конституційних прав і свобод людини та громадянина.

Б) Інформаційне забезпечення державної політики України.

В) Розвиток сучасних інформаційних технологій, вітчизняної індустрії інформації,

Г)Правильної відповіді немає.

 

 1. До видів загроз за загальною спрямованістю не належать:

А) загрози конституційним правам і свободам людини та громадянина в духовній сфері життя й інформаційної діяльності, індивідуальній, груповій і суспільній свідомості, духовному відродженню України;

Б) загрози інформаційному забезпеченню державної політики України;

       В) загрози безпеці інформації обмеженого доступу, зокрема державної таємниці;

Г)Правильної відповіді немає.

 

 1. Загрозами конституційним правам і свободам людини й громадянина в галузі духовного життя й інформаційної діяльності, індивідуальній, груповій і суспільній свідомості, духовному відродженню України можуть бути:

А) запобігання монополізації на формування, одержання й поширення інформації в Україні, у тому числі з використанням телекомунікаційних систем;

Б) сприяння, у тому числі з боку кримінальних структур, реалізації громадянами своїх конституційних прав на особисту та сімейну таємницю, таємницю листування, телефонних переговорів, інших повідомлень;
В) нераціональне, надмірне обмеження доступу до суспільно необхідної інформації;
Г)Правильної відповіді немає.

 

 1. Загрозами інформаційному забезпеченню державної політики України можуть бути:

А) запобігання монополізації інформаційного ринку України, його окремих секторів вітчизняними і закордонними інформаційними структурами;

Б) низька ефективність інформаційного забезпечення державної політики унаслідок дефіциту кваліфікованих кадрів, відсутності системи формування і реалізації державної інформаційної політики.

В) діяльність державних засобів масової інформації з інформування громадськості в Україні та за її межами;

Г)Правильної відповіді немає.

 

11. Загрозами розвитку вітчизняної індустрії інформації, включаючи індустрію засобів інформатизації, телекомунікації і зв'язку, забезпеченню потреб внутрішнього ринку в її продукції і виходу цієї продукції на світовий ринок, а також забезпеченню накопичення, зберігання та ефективного використання вітчизняних інформаційних ресурсів можуть бути:

А) витіснення з вітчизняного ринку виробників засобів інформатизації, телекомунікації і зв'язку;

Б) запобігання відтоку з України фахівців і суб'єктів інтелектуальної власності.

В) закупівля органами державної влади відчизняних засобів інформатизації, телекомунікації і зв'язку при наявності вітчизняних аналогів, що за своїми характеристиками не поступаються закордонним зразкам;
Г)Правильної відповіді немає.

 1.  

 

 1. Загрозами безпеці інформаційних і телекомунікаційних засобів і систем можуть бути:

        А) розробка й поширення програм, що забезпечують нормальне функціонування інформаційних        та інформаційно-телекомунікаційних систем, у тому числі систем захисту інформації;      

        Б) створення ключів і засобів криптографічного захисту інформації;

        В) перехоплення інформації в мережах передавання даних та лініях зв'язку, дешифрування цієї інформації та нав'язування хибної інформації;

Г)Правильної відповіді немає.

 

 1. До зовнішніх джерел загроз інформаційній безпеці відносяться:

А) діяльність іноземних політичних, економічних і військових розвідувальних та інформаційних структур, спрямована задля задоволення інтересів України в інформаційній сфері;

Б) діяльність міжнародних терористичних організацій;

В) відмінний стан вітчизняних галузей промисловості;

       Г)Правильної відповіді немає.

 

 1. До внутрішніх джерел загроз інформаційній безпеці  відносяться:

А) діяльність космічних, повітряних, морських і наземних технічних та інших засобів (видів) розвідки іноземних держав;

Б) загострення міжнародної конкуренції за володіння інформаційними технологіями й ресурсами;

       В) зниження ефективності системи освіти і виховання, недостатня кількість кваліфікованих кадрів у галузі забезпечення інформаційної безпеки;

       Г)Правильної відповіді немає.

 

 1. Загальні методи забезпечення інформаційної безпеки України – це:

А) сукупність форм і способів, що утворюють інструмент, за допомогою якого вирішується весь комплекс завдань із захисту життєво важливих інтересів особистості, суспільства та держави в інформаційній сфері
Б) сукупність нормативних правових актів, що регламентують відносини в інформаційній сфері, і нормативно-методичних документів з питань забезпечення інформаційної безпеки України

В) сукупність заходів фінансово-матеріальної сторони забезпечення інформаційної безпеки України

       Г)правильної відповіді немає.

 

 1. До організаційно-технічних методів забезпечення інформаційної безпеки України належить:

А) законодавче розмежування повноважень у галузі забезпечення інформаційної безпеки України між органами державної влади, визначення цілей, завдань і механізмів участі в цій діяльності громадських об'єднань, організацій і громадян;
Б) розробку програм забезпечення інформаційної безпеки України і визначення порядку їх фінансування;
В) контроль за діями персоналу в захищених інформаційних системах, підготовка кадрів у галузі забезпечення інформаційної безпеки України;
Г) правильної відповіді немає.

 

 1. До економічних методів забезпечення інформаційної безпеки України належить:

А) удосконалення системи сертифікації телекомунікаційного обладнання і програмного забезпечення автоматизованих систем обробки інформації на відповідність вимогам із захисту інформації;

Б) сертифікація засобів захисту інформації, ліцензування діяльності в галузі захисту інформації, стандартизація способів і засобів її захисту;

В) удосконалення системи фінансування робіт з реалізації правових і організаційно-технічних методів захисту інформації, створення системи страхування інформаційних ризиків фізичних і юридичних осіб.
Г) правильної відповіді немає.

 1. Загрозою інформацій безпеці України у сфері економіки не є:

А) безконтрольна діяльність виробників і споживачів інформації, засобів інформатизації та захисту інформатизації

Б) безконтрольне залучення   іноземних фірм до створення засобів інформатизації та захисту інформації 
В) комп’ютерні злочини :  проникнення кримінальних елементів в комп’ютерні системи і мережі банків та інших кредитних організацій.
Г) правильної відповіді немає.

        

 

 

 

 1. Виберіть об’єкти безпеки інформаційної безпеки України у сфері економіки:

А)Система державної статистики, кредитно-фінансова система;

Б) відкриті інформаційні ресурси державних органів та ЗМІ, Науково-технічні кадри та система їх підготовки;
В) відкриття, незапатентовані технології, промислові зразки, моделі й експериментальне устаткування, Інформаційні ресурси органів державної влади та їх представництв, які реалізують зовнішню політику України
Г)  правильної відповіді немає.

 

 1. Найбільш важливими об'єктами забезпечення інформаційної безпеки України у сфері внутрішньої політики є:

А) система державної статистики, кредитно-фінансова система;

Б) конституційні права та свободи людини й громадянина;

В) інформаційні ресурси органів державної виконавчої влади, які реалізують зовнішню політику України, представництв і організацій за кордоном, представництв України при міжнародних організаціях;
Г)  правильної відповіді немає.

 

 1. Загрозою інформацій безпеці України у сфері внутрішньої політики не є:

А) порушення прав і свобод громадян, що реалізуються в інформаційній сфері ;

Б) дезінформація про політику України 
В) діяльність суспільних об’єднань, спрямованих на насильницьку зміну конституційного ладу   
Г) правильної відповіді немає.
 

 1. До найважливіших об'єктів забезпечення інформаційної безпеки України у сфері зовнішньої політики належать:

А) Інформаційні ресурси органів державної влади та їх представництв, які реалізують зовнішню політику України

Б) Відкриті інформаційні ресурси державних органів та ЗМІ.

В) Система державної статистики, кредитно-фінансова система;
Г) правильної відповіді немає.

 1. Заходами протидії загрозам у сфері зовнішньої політики України можуть бути:

А) Створення системи протидії монополізації інформаційної інфраструктури, включаючи ринок інформаційних послуг та ЗМІ;
Б) Активізація контрпропагандистської діяльності, спрямованої на попередження негативних наслідків розповсюдження дезінформації про  внутрішню політику України  
В) Удосконалення інформаційного забезпечення зовнішньополітичного курсу України
Г) правильної відповіді немає.

 

 

 

 1. Із зовнішніх загроз інформаційній безпеці України у сфері зовнішньої політики найбільш небезпечними є:

А) інформаційний вплив іноземних політичних, економічних, військових та інформаційних структур на розробку та реалізацію стратегії зовнішньої політики України;
Б) інформаційно-пропагандистська діяльність політичних сил, громадських об'єднань, засобів масової інформації та окремих осіб, що спотворює стратегію та тактику зовнішньополітичної діяльності України;
В) порушення встановленого порядку збору, обробки, зберігання і передачі інформації у органах державної виконавчої влади, які реалізують зовнішню політику України, і на підпорядкованих їм підприємствах, в установах і організаціях;
Г) правильної відповіді немає.

 1. Із внутрішніх загроз інформаційної безпеки України у сфері зовнішньої політики найбільшу небезпеку представляють:

А) інформаційний вплив іноземних політичних, економічних, військових та інформаційних структур на розробку та реалізацію стратегії зовнішньої політики України;
Б)    поширення за кордонами України дезінформації про її зовнішню політику;
В)   недостатнє інформування населення про зовнішньополітичну діяльність України
Г) правильної відповіді немає.

 1. Найважливішими об'єктами забезпечення інформаційної безпеки України у галузі науки та техніки є :
 2. патентовані технології, промислові вироби;
  Б) науково-технічні кадри та система їхньої підготовки;
  В) системи керування простимидослідницькими комплексами

Г) правильної відповіді немає.

 1.    Основними зовнішніми загрозами інформаційній безпеці України в галузі науки та техніки є:

А) складна економічна ситуація в Україні, що призводить до значного зниження фінансування науково-технічної діяльності, тимчасового падіння престижу науково-технічної сфери, витоку за кордон ідей і передових розробок;
Б)    серйозні проблеми в галузі патентного захисту результатів науково-технічної діяльності вчених;
В)   прагнення розвинених іноземних держав одержати протиправний доступ до науково-технічних ресурсів України для використання отриманих вітчизняними вченими результатів у власних інтересах;
Г) правильної відповіді немає.

 1. До числа основних об'єктів забезпечення інформаційної безпеки України у сфері духовного життя не належать:

А) мови, моральні цінності і культурна спадщина народів і народностей України;
Б) об'єкти інтелектуальної власності
В) недоторканість приватного життя, особиста та сімейна таємниця;
Г) правильної відповіді немає.
 

 1. У сфері духовного житт я є такі загрози інформаційній безпеці України:

А) спотворення системи масового інформування через монополізацію засобів масової інформації та неконтрольоване розширення сектору закордонних засобів масової інформації у вітчизняному інформаційному просторі;
Б) складна економічна ситуація в Україні, що призводить до значного зниження фінансування науково-технічної діяльності, тимчасового падіння престижу науково-технічної сфери, витоку за кордон ідей і передових розробок;
В) серйозні проблеми в галузі патентного захисту результатів науково-технічної діяльності вчених;
Г) правильної відповіді немає.

 1. Основними напрямами забезпечення інформаційної безпеки України у сфері духовного життя є:

А)формування правових та організаційних механізмів забезпечення конституційних прав та свобод громадян, підвищення їхньої правової культури в інтересах протидії свідомому чи ненавмисному порушенню цих конституційних прав і свобод у сфері духовного життя;
Б)    створення системи протидії монополізації вітчизняними і закордонними структурами складових інформаційної інфраструктури, включаючи ринок інформаційних послуг і засобів масової інформації;
В)   активізація контрпропаганди, спрямованої на запобігання негативних наслідків поширення дезінформації про внутрішню політику України.
Г) правильної відповіді немає.

Тести до модульної контрольної роботи №2

 1. Основними об'єктами забезпечення інформаційної безпеки України в загальнодержавних інформаційних і телекомунікаційних системах є :
 2. інформаційні ресурси, що не містять державну таємницю, та іншу інформацію обмеженого доступу;
 3. технічні засоби та системи, що обробляють відкриту інформацію, та не розміщені в приміщеннях, де обробляється інформація обмеженого доступу;
 4. приміщення, призначені для проведення закритих переговорів, під час яких озвучується інформація обмеженого доступу;

Г) правильної відповіді немає.

 

 1. До загроз інформаційній безпеці України в загальнодержавних інформаційних і телекомунікаційних системах не відносять:
 2. діяльність спеціальних служб іноземних держав, злочинних угруповань, організацій і груп, протизаконна діяльність окремих осіб, спрямована на одержання несанкціонованого доступу до інформації та здійснення контролю за функціонуванням інформаційних і телекомунікаційних систем;
 3. вимушене використання під час створення та розвитку інформаційних і телекомунікаційних систем імпортних програмно-апаратних засобів через об'єктивне відставання вітчизняної промисловості;
 4. залучення до робіт із створення, розвитку та захисту інформаційних і телекомунікаційних систем організацій і фірм, що  мають державні ліцензії на здійснення такої діяльності.

Г) правильної відповіді немає.

 

 1. Одним із основних напрямів забезпечення інформаційної безпеки України в загальнодержавних інформаційних і телекомунікаційних системах є:

А) сприяння перехопленню за допомогою технічних засобів розвідки інформації з приміщень і з об'єктів, а також інформації, яка передається каналами зв'язку;запобігання несанкціонованого доступу до інформації, яка оброблюється чи зберігається в технічних засобах інформатизації;

Б) запобігання перехопленню за допомогою технічних засобів розвідки інформації з приміщень і з об'єктів, а також інформації, яка передається каналами зв'язку;запобігання несанкціонованого доступу до інформації, яка оброблюється чи зберігається в технічних засобах інформатизації;

 1. сприяння витоку інформації технічними каналами під час експлуатації технічних засобів її обробки, зберігання та передавання;
  Г) правильної відповіді немає.

 

 1. До захотів протидії загрозам у  забезпечення інформаційної безпеки України у загальнодержавних інформаційних і телекомунікаційних системах. віднесемо:
 2. сприяння здійсненню спеціальних програмно-технічних впливів, які призводять до руйнування, знищення, спотворення інформації чи збоїв у роботі засобів інформатизації;
 3. виявлення впроваджених на об'єкти інформатизації та в технічні засоби електронних пристроїв перехоплення інформації.
 4. послаблення інформаційної безпеки при підключенні загальнодержавних інформаційних і телекомунікаційних систем до зовнішніх інформаційних мереж, включаючи міжнародні;
  Г) правильної відповіді немає.

 

 1. Основними організаційно-технічними заходами із захисту інформації в загальнодержавних інформаційних і телекомунікаційних системах не є:
 2. ліцензування діяльності в галузі захисту інформації;
 3. атестація об'єктів інформатизації відповідно до вимог щодо забезпечення захисту державної таємниці та іншої інформації з обмеженим доступом;
 4. сертифікація засобів захисту інформації та контролю їхньої ефективності, а також захищеності інформації, що обробляється на об'єктах інформатизації та зв'язку, від витоку технічними каналами;
  Г) правильної відповіді немає.

 

 1. До об'єктів забезпечення інформаційної безпеки України у сфері оборони не належать :
 2. інформаційна інфраструктура центральних органів воєнного керування та органів керування видів Збройних Сил України та родів військ, об'єднань, з'єднань, військових частин і організацій, що входять до Збройних Сил України, науково-дослідних установ Міністерства оборони України;
 3. інформаційні ресурси підприємств оборонного комплексу і науково-дослідних установ, що виконують державні оборонні замовлення або займаються оборонною проблематикою;
 4. програмно-технічні засоби автоматизованих і автоматичних систем керування військами та зброєю, озброєння і військової техніки, оснащених засобами інформатизації;
  Г) правильної відповіді немає.

 

 1. Зовнішніми загрозами, що становлять найбільшу небезпеку для об'єктів забезпечення інформаційної безпеки України у сфері оборони, є:
 2. інформаційно-технічні впливи (у тому числі радіоелектронна боротьба, проникнення в комп'ютерні мережі) з боку ймовірних противників;
 3. грошові транші закордонних держав;
 4. науково-дослідницька робота закордонних геологів;
 5. правильної відповіді немає.

 

 1. Внутріншніми загрозами, що становлять найбільшу небезпеку для об'єктів забезпечення інформаційної безпеки України у сфері оборони, є:
 2. дотримання встановленого регламенту збору, обробки, зберігання і передачі інформації, що знаходиться в штабах і установах Міністерства оборони України, на підприємствах оборонного комплексу;
 3. надійне функціонування інформаційних і телекомунікаційних систем спеціального призначення;
 4. нерозв'язаність питань соціального захисту військовослужбовців і членів їхніх родин.
  Г) правильної відповіді немає.

 

 1. Головними специфічними напрямами удосконалення системи забезпечення інформаційної безпеки України у сфері оборони є:
 2. систематичне упущення загроз та їхніх джерел, структурування цілей забезпечення інформаційної безпеки в сфері оборони і визначення відповідних практичних завдань;
 3. незначне удосконалення засобів захисту інформації від несанкціонованого доступу;
 4. удосконалення структури функціональних органів системи забезпечення інформаційної безпеки у сфері оборони та координація їхньої взаємодії;
 5. правильної відповіді немає.

 

 1. До найважливіших об'єктів забезпечення інформаційної безпеки у правоохоронній і судовій сферах належать:
 2. інформаційні ресурси органів державної виконавчої влади, які не реалізують правоохоронні функції, судових органів, їх інформаційно-обчислювальних центрів, науково-дослідних установ і навчальних закладів, що містять спеціальні відомості та оперативні дані службового характеру;
 3. інформаційно-обчислювальні центри, їх інформаційне, технічне, програмне та нормативне забезпечення;
 4. художня література;
 5. правильної відповіді немає.

 

 1. Зовнішніми загрозами, що становлять найбільшу небезпеку для об'єктів забезпечення інформаційної безпеки у правоохоронній і судовій сферах, є:

А) розвідувальна діяльність спеціальних служб іноземних держав, міжнародних злочинних угруповань, організацій і груп, пов'язана зі збором відомостей, що розкривають завдання, плани діяльності, технічне оснащення, методи роботи та місця дислокації спеціальних підрозділів і органів внутрішніх справ України;

Б) інформаційно-технічні впливи (у тому числі радіоелектронна боротьба, проникнення в комп'ютерні мережі) з боку ймовірних противників;

В) грошові транші закордонних держав;

Г) правильної відповіді немає.

 1. Внутрішніми загрозами, що становлять найбільшу небезпеку для об'єктів забезпечення інформаційної безпеки у правоохоронній і судовій сферах, може слугувати:
 2. інтенсивне законодавче та нормативнк регулювання інформаційного обміну в правоохоронній і судовій сферах;
 3. наявність єдиної методології збору, обробки та зберігання оперативно-розшукової,  криміналістичної та статистичної інформації;
 4. відмови технічних засобів і збої програмного забезпечення в інформаційних і телекомунікаційних системах;
 5. правильної відповіді немає.

 

 1. До специфічних методів і засобів забезпечення інформаційної безпеки у правоохоронній і судовій сферах належить:
 2. створення захищеної багаторівневої системи інтегрованих банків даних оперативно-розшукового, довідкового, криміналістичного і статистичного характеру на базі спеціалізованих інформаційно-телекомунікаційних систем;
 3. створення захищеної однорівневої системи інтегрованих банків даних оперативно-розшукового, довідкового, криміналістичного і статистичного характеру на базі спеціалізованих інформаційно-телекомунікаційних систем;
 4. не спроможність підвищення рівня професійної та спеціальної підготовки користувачів інформаційних систем;
 5. правильної відповіді немає.

 

 1. Загрозою  інформаційної безпеки в умовах надзвичайних ситуацій може слугувати:
 2. швидке поширення оперативної інформації;
 3. надання оперативної інформації правоохоронним органам;
 4. приховування оперативної інформації;
 5. правильної відповіді немає.

 

 1. Об'єктоми інформаційної безпеки в умовах надзвичайних ситуацій не може слугувати:
 2. ситема прийняття рішень з оперативних дій;
 3. система обробки та прийняття рішень про можливу надзвичайну ситуацію;
 4. МНС України;
  Г) правильної відповіді немає.
 5. До заходів протидії загрозам  інформаційної безпеки в умовах надзвичайних ситуацій відносять:
 6. розробку неефективної системи моніторингу об'єктів підвищеної небезпеки, порушення функціонування яких може призвести до виникнення надзвичайних ситуацій, і прогнозування надзвичайних ситуацій;
 7. використання застарілої системи інформування населення про загрози виникнення надзвичайних ситуацій, про умови їхнього виникнення і розвитку;
 8. підвищення надійності систем обробки та передавання інформації, які забезпечують діяльність органів державної виконавчої влади;
 9. правильної відповіді немає.
 10. Особливість міжнародного співробітництва України в галузі забезпечення інформаційної безпеки полягає в тому, що:
 11. воно здійснюється лише в умовах загострення міжнародної конкуренції за володіння технологічними та інформаційними ресурсами, за домінування на ринках збуту
 12. воно здійснюється в умовах припенення міжнародної конкуренції за володіння технологічними та інформаційними ресурсами, за домінування на ринках збуту, в умовах продовження спроб створення структури міжнародних відносин, заснованої на багатосторонніх рішеннях ключових проблем світової політики, протидії зміцненню ролі України у багатополярному світі, що формується, посилення технологічного відриву провідних держав світу та нарощування їхніх можливостей для створення "інформаційної зброї".
 13. воно здійснюється в умовах загострення міжнародної конкуренції за володіння технологічними та інформаційними ресурсами, за домінування на ринках збуту, в умовах продовження спроб створення структури міжнародних відносин, заснованої на односторонніх рішеннях ключових проблем світової політики, протидії зміцненню ролі України у багатополярному світі, що формується, посилення технологічного відриву провідних держав світу та нарощування їхніх можливостей для створення "інформаційної зброї".
 14. правильної відповіді немає.

 

 1. Основними напрямами міжнародного співробітництва України в галузі забезпечення інформаційної безпеки є:
 2. дозвіл розробки, поширення та застосування "інформаційної зброї";
 3. забезпечення небезпеки міжнародного інформаційного обміну, у тому числі зберігання інформації при її передаванні національними телекомунікаційними мережами та каналами зв'язку;
  В)
  координація діяльності правоохоронних органів країн, що входять у світове співтовариство, із запобігання комп'ютерних злочинів;

Г)правильної відповіді немає.

 1. Міжнародне співробітництво України в галузі забезпечення інформаційної безпеки є невід'ємною складовою частиною:
 2. на даний час лише політичного виду взаємодії країн, що входять до світового співтовариства.
 3. політичного, військового, економічного, культурного та інших видів взаємодії країн, що входять до світового співтовариства.
 4. політичного, економічного, культурного видів взаємодії країн, що входять до світового співтовариства.
 5. правильної відповіді немає.
 6. При здійсненні міжнародного співробітництва України в галузі забезпечення інформаційної безпеки особливу увагу слід приділяти проблемам взаємодії з державами-учасниками:
 7.  
 8. ЮНЕСКО
 9. Співдружності Незалежних Держав та Євросоюзу.
 10. правильної відповіді немає.
 11. Однією із основних функцій системи забезпечення інформаційної безпеки України є:
 12. розробка нормативної правової бази в галузі забезпечення судової системи України;
 13. нехтування реалізацією прав громадян і громадських об'єднань на дозволену законом діяльність в інформаційній сфері;
 14. визначення та підтримання балансу між потребами громадян, суспільства і держави у вільному обміні інформацією і необхідними обмеженнями на поширення інформації;
 15. правильної відповіді немає.
 16. Однією із основних функцій системи забезпечення інформаційної безпеки України є:
 17. захист державних інформаційних ресурсів, насамперед у органах державної влади, на підприємствах оборонного комплексу;
 18. недотримання контролю за створенням і використанням засобів захисту інформації шляхом обов'язкового ліцензування діяльності у цій сфері і сертифікації засобів захисту інформації;
 19. заборона здійснення міжнародного співробітництва у сфері забезпечення інформаційної безпеки, відстоювання інтересів України у відповідних міжнародних організаціях.
 20. правильної відповіді немає.
 21. Компетенція органів державної влади, інших державних органів, що входять до складу системи забезпечення інформаційної безпеки України і її підсистем, визначається :
 22. лише законами України;
 23. лише нормативними правовими актами Президента України і Кабінету Міністрів України;
 24.  законами України та  нормативними правовими актами Президента України і Кабінету Міністрів України.
  Г) правильної відповіді немає.
 25. Функції органів, що координують діяльність органів державної влади, інших державних органів, що входять до складу системи забезпечення інформаційної безпеки України і її підсистем, визначаються:
 26. окремими нормативними правовими актами України;
 27. нормативними правовими актами Президента України і Кабінету Міністрів України;
 28.  законами України;

Г)правильної відповіді немає.

 

 1. Система забезпечення інформаційної безпеки України повинна будуватися на основі:
 2. розмежування повноважень органів законодавчої, виконавчої і судової влади у цій сфері, а також предметів відання органів державної влади;
 3. об'єднання повноважень органів законодавчої, виконавчої і судової влади у цій сфері, а також предметів відання органів державної влади;
 4. розмежування повноважень органів законодавчої і судової влади у цій сфері, а також предметів відання органів державної влади;
 5. правильної відповіді немає.

 

 1. Одним із основних елементів організаційної основи системи забезпечення інформаційної безпеки України не може бути:
 2. Президент України;
 3. Верховна Рада України;
 4. орган судової влади;

Г)правильної відповіді немає.

 

 1. Комітет з інформаційної безпеки України:
 2. проводить роботу з виявлення та оцінки загроз інформаційній безпеці України;
 3. формує законодавчу базу в галузі забезпечення інформаційної безпеки України;
 4. координує діяльність державних органів виконавчої влади, а також при формуванні у встановленому порядку проектів державного бюджету на відповідні роки передбачає виділення коштів, необхідних для реалізації державних програм у сфері інформаційної безпеки.
 5. правильної відповіді немає.

 

 1. Політика забезпечення інформаційної безпеки України ґрунтується наодному з таких основних принципів:
 2. дотримання Конституції України, законодавства України, загальновизнаних принципів і норм міжнародного права при здійсненні діяльності із забезпечення інформаційної безпеки України;
 3. конфіденційність у реалізації функцій органів державної влади і громадських об'єднань, що передбачає інформування суспільства про їх діяльність з урахуванням обмежень, встановлених законодавством України;
 4. пріоритетний розвиток закордонних сучасних інформаційних і телекомунікаційних технологій, виробництво технічних і програмних засобів, здатних забезпечити удосконалення національних телекомунікаційних мереж, їх підключення до глобальних інформаційних мереж з метою дотримання життєво важливих інтересів України.
 5. Правильної відповіді немає.

 

 1. ?Політика забезпечення інформаційної безпеки України не повинна визначати:
 2. основні напрями діяльності органів державної влади;
 3. порядок закріплення їх обов'язків із захисту інтересів України в інформаційній сфері;
  В) баланс інтересів особистості, суспільства і України в інформаційній сфері;
  Г) правильної відповіді немає.

 

 1. До першочергових заходів щодо реалізації політики забезпечення інформаційної безпеки України не належить:
 2. розвиток системи підготовки кадрів, що забезпечують інформаційну безпеку України;
 3. створення інформаційно-телекомунікаційної системи спеціального призначення в інтересах органів державної влади;
 4. забезпечення технологічної незалежності країни в галузі створення та експлуатації інформаційно-телекомунікаційних систем оборонного призначення;

Г)правильної відповіді немає.

 

 

 


 

 

 

 

 


06.06.2016; 20:10
хиты: 368
рейтинг:0
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2018. All Rights Reserved. помощь