пользователей: 27935
предметов: 11943
вопросов: 221596
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ

I семестр:
» фуке
» еауаі
» УКРМОВА
» Физика
» ААА
» А+

gamma r

Від чого залежить величина сили внутрішнього тертя для даної рідини?  Г) вона прямопропорційна площі контакту сусідніх шарів і градієнтові їх відносної швидкості;

Від чого залежить швидкість витікання даної рідини з вузького отвору в широкій посудині?       В) від висоти рівня рідини над отвором і від форми самого отвору;

Власний об’єм реального газу враховує поправка в рівнянні Ван-дер-Ваальса     А)b

Внутрішня енергія речовини — це    Б) енергія хаотичного руху молекул і енергія їх взаємодії;

Гідростатичний тиск (напір) у законі Бернуллі:      Б) Р= ρgh Д) у = A sin (ωt + kx) Декремент затухання—це   Б) відношення двох послідовних амплітyд через один період; Динамічний тиск (напір) в законі Бернуллі:       В)    Диференціальне рівняння вимушених коливань пружинного маятника: Диференціальне рівняння затухаючих коливань пружинного маятника: Диференціальне рівняння коливань пружинного маятника   Б) Диференціальне рівняння коливань фізичного маятника        Г) Для горизонтальної трубки струмени з рівняння Бернуллі випливає, що...: А) у вузьких місцях динамічний тиск більший, а гідростатичний тиск - менший, а в широких - навпаки; Добуток моменту інерції твердого тіла відносно заданої осі обертання на кутове прискорення відносно цієї осі дорівнює:              Б) моменту сили; Добуток моменту інерції твердого тіла відносно заданої осі обертання на кутове прискорення відносно цієї осі дорівнює:                   Б) моменту сили; Добуток моменту сили М відносно осі обертання на елементарний кут повороту тіла dф дорівнює : А) елементарній роботі; Довжина хвилі — це   А) найкоротша відстань між точками, що коливаються в однакових фазах; Додавання сил і мас:      А) сили додаються векторна, а маси — адитивно; Другий закон Ньютона для тіла змінної маси (формула):           Б) F=; Ефективним діаметром молекули називається    Г) мінімальна відстань, на яку зближуються при зіткненні центри двох молекул; З аеростата вертикально вниз кинули тіло з швидкістю 10м/с. На якій висоті знаходився аеростат, якщо тіло падало протягом 2 с?    Г) 40 м; З аеростата, який знаходиться на висоті 180 м, випав баласт. Через скільки секунд баласт досягне поверхні Землі?    Б) 6 с; З будинку протягом 3 с вільно падає тіло. Яка швидкість тіла в момент удару його об Землю?  В) 30 м/с; З вежі висотою 20 м кинули горизонтально м'яч. Через скільки часу він впаде на     Землю?  Б) 2 с; З вікна стоячого вагона спостерігають за рухом потягу. Визначити довжину потягу, якщо час проходження його повз вікно спостерігача 1 хв. Швидкість потягу 36 км/год. Рух потягу вважати рівномірним.             А) 600 м; З ростом температури твердого тіла його лінійні розміри, площа та об’єм будуть                                          А) зростати лінійно; З ростом швидкості тіла релятивістський імпульс...:      Г) пропорційний1 /; 3 якого із нижче наведених рівнянь випливає, що абсолютна температура є мірою середньої кінетичної енергії теплового хаотичного руху молекул ідеального газу?                                                 В) єК=3/2 kt 3 якої висоти впало тіло, якщо час його вільного нидіння 10 с?     Д) 500 м. З яких рухів складається рух тіла, кинутого горизонтально?        А)з рівномірного по горизонталі і вільного падіння по вертикалі; За яким законом обчислюється енергія гравітаційної взаємодії?      А) За яких умов при додаванні двох однаково напрямлених коливань вимикають биття?                               Б) періоди близькі за значенням; За якої умови тіло може рухатися навколо Землі по коловій орбіті?                                                                         А) коли воно набуде першої космічної швидкості; За якою формулою визначається миттєва швидкість?     А) За якою формулою визначається миттєве прискорення?   А) За якою формулою визначається середнє прискорення?    Г) За якою формулою визначається середня швидкість? Г)   За якою формулою обчислюється гідростатичний тиск:         Б) pgh; За якою формулою обчислюється потужність:          Г) P =A/t; За якою формулою обчислюється робота в гравітаційному полі?    Б) За якою формулою обчислюється тиск:           В) P=F/S; Закон Архімеда (формула):                 A) ppgVm; Закон всесвітнього тяжіння (формула):   Д) Закон Дюлонга-Пті має вигляд       A) CV=3R; Закон збереження енергії при пружному ударі:   В) Закон збереження імпульсу для двох тіл (формула):        А) m1v1+m2v2 = const; Закон збереження імпульсу для двох тіл:          Г) m1v1+m2v2=m1v1+m2v2 Закон збереження імпульсу при абсолютно непружному ударі:    Б) m1v1 + т2 v2 = (т1 + т2 )v ; Закон збереження імпульсу при пружному ударі:         А)m1 v1+m2 v2=m1 v1+m2 v2 Закон збереження механічної енергії справедливий системі:                                                                                     Б) в системах тіл, на які діють лише консервативні сили; Закон збереження повної енергії при абсолютно непружному ударі:                                                                           Г) Закон Ньютона про в’язкість (внутрішнє тертя):     В) F=- Закон Ньютона, який описує явище внутрішнього тертя має вигляд   Закон Паскаля:           Б) тиск, що діє на рідину, передається у всіх напрямках однаково; Закон Фіка, який описує явище дифузії має вигляд         Закон Фур’є, який описує явище теплопровідності має вигляд             Залежність найбільш ймовірної швидкості від температури задається формулою         Залежність середньої арифметичної швидкості иа від температури задається формулою Залежність тиску ідеального газу р від його температури Т і концентрації молекул п дається рівнянням; Г) р=пкТ; Зв’язок між логарифмічним декрементом затухання А та коефіцієнтом затухання р: Зв’язок між напруженістю і потенціалом:       Г)  g= Зв’язок між роботою і кінетичною енергією:         A) A=mv22/2-mv12/2. Зв’язок між роботою і потенціальною енергією:      Б) A=E1+E2 Ідеальний газ не виконує роботи при            Г) ізохорному нагріванні; Ізотерма Ван-дер-Ваальса при Т<Ткр має вигляд              А) Імпульс тіла визначається за формулою:         Б) mv ; Камінь, прив'язаний до кінця нитки, рухається по колу з швидкістю 1 м/с. З яким доцентровим прискоренням рухається камінь, якщо довжина нитки 1 м, а кут між ниткою і иертикаллю дорівнює 30°?  А) 2 м/с2; Кипіння – це              А) випаровування в об’ємі рідини; Кількість молекул N, яка міститься в масі т речовини з молекулярною масою μ дорівнює                            А) N=Na/mμ Кількість теплоти вимірюється в             Д) Дж. Кількість теплоти, що виділяється при згоранні речовини визначається      Г) Q= qm ; Кількість теплоти, яка поглинається тілом при нагріванні визначається формулою                                        Б) Q = mcΔt ; Кінетична енергія тіла, що обертається навколо нерухомої осі дорівнює:                                                                    В) половині добутку моменту інерції на квадрат кутової швидкості; Кінетична енергія:         Б) енергія рухомого тіла; Коефіцієнт дифузії обчислюється за формулою             Б) D=1/3 va*l Коефіцієнт затухання пружинного маятника — це     Б) відношення коефіцієнту опору до подвійної маси; Коефіцієнт корисної дії будь-якого теплового двигуна          в) (Q1-Q2)/Q1; Коефіцієнт корисної дії циклу Карно               В) (T1-T2)/T1 Коефіцієнт поверхневого натягу визначається за формулою      А)δ=F/l Коефіцієнт поверхневого натягу можна визначити за формулою   Б) δ= Коефіцієнт теплопровідності обчислюється за формулою            Конденсація - це процес                  Г) переходу газу в рідину; Ламінарним потоком називається потік:   Б) в якому шари рухаючись не перемішуються; Людина яка стоїть на лаві, що обертається з кутовою швидкістю со різко розводить руки, при цьому кутова швидкість обертання:          А) зменшується; Людина, яка стоїть на лаві, що обертається, розводить руки і починає обертатися повільніше, при цьому виконується закон збереження:            В) моменту імпульсу; Модуль Юнга (для твердих тіл) вимірюється в             Г) Па Молярна теплоємність ідеального газу залежить                                                                                                                    Г) від кількості ступенів вільності молекули і від термодинамічного процесу; Молярна теплоємність ідеального газу при сталому об’ємі дорівнює     А) Молярна теплоємність ідеального газу при сталому тиску дорівнює         Б) Момент імпульсу вимірюється в:      Д); Момент імпульсу вимірюється в:    Д) правильної відповіді немає. Момент імпульсу матеріальної точки відносно заданої точки простору визначається:                                                         Г) векторним добутком радіус-вектора проведеного з заданої точки простору до матеріальної точки на імпульс точки; Момент імпульсу твердого тіла відносно заданої осі обертання дорівнює:                                                          А) добутку моменту інерції тіла на кутову швидкість; Момент інерції вимірюється в:        Б) кг *м2 ; Момент сили вимірюється в:          В)Н*м; Момент сили вимірюється в:        Д) правильної відповіді немає. Моментом інерції матеріальної точки називається:                                                                                             Б) добуток маси матеріальної точки на квадрат радіуса обертання; Моментом інерції твердого тіла відносно зведеної осі обертання називається:                                                      А) сума добутків мас матеріальних точок на квадрати їх відстаней до осі обертання; Моментом сили відносно заданої точки простору називається:                                                                                 Б) векторний добуток радіус-вектора проведеного з заданої точки простору до точки прикладання сили на силу; Мотоцикліст почав рухатися з прискоренням 0,7 м/с . Який шлях він проїде за 20 с від початку руху?  А) 140 м; На один ступінь вільності молекули припадає енергія, що дорівнює    А)E=1/2*kT Найбільоіа кількість молекул газу в рівноважному стані мають швидкість, що приблизно дорівнює                      В) найбільш ймовірній швидкості; Найбільш ймовірною називається швидкість                                                                                               В) при якій функція розподілу молекул ідеального газу по швидкостях максимальна; Одиниця вимірювання кількості речовини:        Г) моль; Одиниця вимірювання коефіцієнта поверхневого натягу         Г)Дж/м2 Одиниця вимірювання коефіцієнта поверхневого натягу        В)H/м; Одиниця вимірювання концентрації;         В)м-3; Одиниця вимірювання молярної маси          А) кг/моль; Означення напруженості поля тяжіння:    Б) сила тяжіння, що діє на кожну одиницю маси тіла; Основне рівняння молекулярно-кінетичної теорії;          Г) р= 1/3 т0nу2Кв; Парашутист зазвичай приземляється із швидкістю приблизно 7м/с. Якщо вам захотілось потренуватись, то із якої висоти ви будете стрибати?  Б) 2,5 м;   Переохолоджена рідина — це рідина                                                                                                                     Б) охолоджена до температури нижчої, ніж температура кристалізації даної речовини; Період коливань — це      В) час, на протязі якого виконується одне повне коливання; Період коливань математичного маятника:        Б) T=2π Період коливань пружинного маятника                В)T=2π Період коливань фізичного маятника:                 Г) T=2π Перший закон термодинаміки виражає                                                                                                                                 Б) закон збереження і перетворення енергії для термодинамічних процесів; Перший закон термодинаміки для адіабатного процесу можна записати.    Б)  ΔU=-A Перший закон термодинаміки для ізобарного процесу можна записати   Q=A+ ΔU Перший закон термодинаміки для ізотермічногопроцесу можна записати      Г)Q=А; Перший закон термодинаміки для ізохорного процесу можна записати      Г) Q= ΔU Перший закон термодинаміки можна записати               Д) Q=А+ ΔU Перший постулат СТВ твердить, що...:       А) ніякими дослідами природи не можна встановити чи рухається система рівномірно і прямолінійно, чи знаходиться в спокої; Питома і молярна теплоємності при сталому об’ємі для ідеального газу пов’язані співвідношенням              Г) Cv=cv*μ Питома теплоємність ідеального газу при сталому об’ємі дорівнює        Г) ΔU=pΔV Питома теплоємність ідеального газу при сталому тиску дорівнює      Д) Під час зниження температури повітря і за сталого вмісту водяної пари відносна вологість             в) зростає; Під час руху системи по замкнутій траєкторії робота сили тяжіння...:  В) дорівнює нулю; Плавлення - це процес переходу      Б) із твердого стану в рідкий; Поверхнево-активні речовини - це речовини, які       Б) зменшують поверхневий натяг; Повна енергія гармонічного коливання:              В)E= Показник адіабати дорівнює                   Д)γ=Ср/Сv Показник адіабати дорівнює    Г) Політропними називають процеси, які           Б) реалізуються на практиці, коли відбувається частковий теплообмін з оточуючим середовищем; Положення деякого автомобіля на трасі Івано- Франківськ - Одеса дається рівнянням х=120км+60км/год7, де х - відстань від Івано-Франківська, аг- час руху, який відраховується від 900. На якій відстані від Івано-Франківська буде автомобіль опівдні?   Б) 300 км; Потенціальна енергія:           А) залежить від розташування взаємодіючих тіл; Потужність - це:                Б) робота, виконана за одиницю часу; Похідна від моменту імпульсу тіла по часу дорівнює:         А) моменту сили; Початкова фаза результуючого коливання при додаванні коливань одного напряму однакової частоти:      В) При адіабатному .розширенні ідеального газу температура          А) зменшується; При адіабатному процесі зміну внутрішньої енергії ідеального газу можна записати                                     Б)ΔU=-A; При адіабатному процесі кількість теплоти передана системі                                                                                        Г) дорівнює нулю; При адіабатному процесі не змінюється об’єм;                                                                                                                     Д) ентропія. При ізобарному процесі зміну внутрішньої енергії ідеального газу можна записати                                            В)   При ізотермічному процесі зміну внутрішньої енергії ідеального газу можна записати                                             А) ΔU=0 При ізохорному процесі зміну внутрішньої енергії ідеального газу можна записати                                    В) При плавленні відбувається         В)руйнування кристалічної гратки; При пружному ударі виконується закон:        Г) закон збереження .імпульсу і закон збереження механічної енергії; При раптовому гальмуванні автомобіль зменшив свою швидкість від 72 км/год. до нуля за 5 с. З яким прискоренням рухався автомобіль?    В) 4 м/с2; При яких значеннях тиску і температури для визначення стану реального газу можна використовувати модель ідеального газу?   А)при низьких тисках і високих температурах; Притягнення між молекулами в рівнянні Ван-дер- Ваальса враховує поправку   Б)а; Причина виникнення реактивної сили:    В)виконання закону збереження імпульсу системи; Просторовим переносом якої фізичної величини супроводжується явише дифузії?                                   Г) маси; Просторовим переносом якої фізичної величини супроводжується явище внутрішнього тертя?               А) імпульсу; Просторовим переносом якої фізичної величини супроводжується явище теплопровідності?              В) енергії; Протягом десятьох секунд швидкість космічної ракети збільшилася від 1 км/с до 7 км/с. З яким прискоренням рухалась ракета?    Г) 600 м/с2; Резонанс — це явище                                                                                                                                                 В) наближення частоти вимушених коливань до частоти власних коливань; Резонансна крива — графік залежності                                                                                                     А)амплітуди усталених коливань від частоти вимушених коливань; рівноприскореному обертовому русі?                                                                                                                Г) змінюється за законом w = w0 + Et, де є>0; Рівняння Бернуллі (закон збереження енергії для рідини): Б) Рівняння биття має вигляд:             Б) y=2Asin()*cos() Рівняння Ван-дер-Ваальса для довільної маси має вигляд        А)найдовше Рівняння вимушених коливань (розв’язок диференціального рівняння затухаючих коливань: Рівняння гармонійних коливань:    А) у = A sin (ωt + φ) Рівняння гармонічних коливань y=5 sin(4πt+. Яке зміщення коливного тіла в початковий момент?                        Б) 2,5; Рівняння гармонічного коливання має загальний вигляд у = A sin (ωt + φ) . Яка з величин є фазою коливань?                  В) (ωt + φ) Рівняння гармонічного коливання має загальний вигляд у = A sin (ωt + φ) . Яка з величин є початковою фазою коливань?           Д) φ. Рівняння гармонічного коливання має загальний вигляд у = Asm(cot + (р). Яка з величин є амплітудою коливань?                Г) A. Рівняння гармонічного коливання має загальний вигляд у = Asm.(wtер). Яка з величин є циклічною частотою?               А) ω. Рівняння затухаючих коливань (розв’язок диференціального рівняння затухаючих коливань): Рівняння Клапейрона-Менделєєва для довільної маси ідеального газу  В)рV=(т/μ)RТ; Рівняння Майєра       Д)Cp-CV=R Рівняння нерозривності і рівняння Бернуллі справедливі:        В) для будь якого перерізу трубки струмени Рівняння нерозривності струмени для нестисливої рідини:           А)v1s1=v2s2 Рівняння плоскої біжучої хвилі: Рівняння Пуассона для адіабатного процесу          Д) pVγ=сопst Робота газу визначається                       А)dA=pdV Робота газу при адіабатному процесі дорівнює               Г)A=- ΔU; Робота газу при ізобарному процесі дорівнює                   А)А = рΔV; Робота газу при ізотермічному процесі дорівнює                Б) A= Робота газу при ізохорному процесі дорівнює                  В) 0 ; Робота газу при ізохорному процесі дорівнює        Д) А=0. Робота при переміщення тіла визначається за формулою: Б) F*S*cos Робота сил тяжіння приводить до ...:        Б) зменшення потенціальної енергії тіла; Робота яких сил не залежить від траєкторії руху точки?                                                               В)консервативних або потенціальних; Середня довжина вільного пробігу молекул визначається як                                                                      В) відстань, яку проходять молекули в середньому між двома послідовними зіткненнями; Сила тертя ковзання (в загальному випадку):    Г) FT=μ*N Сила тяжіння. Формула    .Г) mg Стаціонарний рух рідини:       А)в будь-якій точці швидкість руху не залежить від часу; Стояча хвиля — це накладання    Д) прямої і відбитої хвилі (не переносить енергії в просторі). Сублімація - це процес переходу      В) із твердого в газоподібний; Твердження: ’’Неможливо побудувати вічний двигун II роду” виражає     Б) другий закон термодинаміки; Теорема Штейнера:     Б) Момент інерції І твердого тіла відносно довільної осі рівний сумі момента інерції Т0 відносно осі яка проходить через центр мас тіла паралельно даній, і добуток маси тіла на квадрат відстані між осями; Тиск під викривленою поверхнею рідини можна визначити за формулою Лапласа                                                А) Тиском називається:                 Б) сила, що діє на одиницю площі; Тіло обертається з постійним кутовим прискоренням, якщо:                                                                           Б) сума моментів сил, що діють на тіло є величина стала; Тіло обертається з постійною кутовою швидкістю, якщо:                                                                                   Б) сума моментів сил, що діють на тіло дорівнює нулю; Тіло рухається криволінійною траєкторією з точки В в точку А. Який фізичний зміст має відрізок ВА?      Б) величина переміщення; Тіло, кинуте вертикально вгору з швидкістю 20 м/с, піднімалось 1 с. На яку висоту піднялось тіло?        Д) 15 м. Тіло, рухаючись рівноприскорено, зі стану спокою за 10 с пройшло шлях 50 м. З яким прискоренням рухалось тіло?   А) 1 м/с2; Третій закон Ньютона (формула):        В) F1=-F2 Умова переходу ламінарної течії в турбулентну (критерій Рейнольса):      Б) Формула Пуазейля:          Б) V=. Формула Стокса:              А) F=6πηrv. Формула Торічеллі:          Б) v=. Формула Фур'є для теплопровідності має вигляд         А)Q=-λ( Функція розподілу Максвела молекул ідеального газу за швидкостями φ(v) визначає                                    Г) відносне число молекул, швидкості яких знаходяться в інтервалі від v до v + dv; Характеристика сили:           Б) сила характеризується напрямком, величиною; Хвильове число — це відношення                     Д) 2π до довжини хвилі. Цикл Карно складається з               Г) двох адіабатних та двох ізотермічних процесів; Циклічна частота — це:           Б) кількість коливань за 2 п секунд; Циклічна частота затухаючих коливань пружинного маятника: Частота коливання — це                           А) кількість коливань за 1 секунду; Чи залежить робота від кута між векторами сили і переміщення?                                                                 В)робота пропорційна косинусу кута між векторами сили і переміщення; Число Авогадро Nа =6,022 х 1023 моль-1 вказує на:           А) кількість молекул (атомів, йонів), які містяться в молі будь-якої речовини за будь-яких умов; Швидкість течії води 1 м/с, а швидкість човна в стоячій воді 2 м/с. Яка швидкість човна відносно берега, якщо човен пливе в напрямі течії?  Д) 3 м/с. Швидкість течії річки І м/с, а швидкість човна в стоячій воді 2 м/с. Яка швидкість човна відносно берега, якщо він пливе проти течії?          Г) 1 м/с; Ширина озера 200 м. Швидкість човна під дією зусиль весляра 2 м/с. За який час весляр перепливе озеро, рухаючись рівномірно і перпендикулярно до берега?Г) 100 с; Що називається вагою тіла?         Г) сила, що діє на опору або на підвіс; Що називається імпульсом тіла?         В) добуток маси на швидкість руху тіла; Що називається потенціалом гравітаційного поля?                                                                                                       Д) відношення енергії гравітаційного поля в даній точці до маси тіла. Що розуміють під механічним рухом?      В) зміна в часі взаємного положення тіл в просторі; Що таке імпульс? (формула):             В)m*v Що таке невагомість?          Д) коли тіло не діє на oпору або на підвіс. Що таке сила?     А) міра дії одного тіла на друге; Як виразити кутову швидкість через частоту обертання?  Б)ω=2πv Як виразити лінійну швидкість через частоту обертання?  Б)v=2πvR Як виразити шлях при обертовому русі через кут повороту?  Б)S=r*φ Як залежить тиск ідеального газу, який знаходиться в ПОЛІ СИЛИ ТЯЖІННЯ ВІД ВИСОТИ Над рІВНеМ МОрЯ    ( T=сопst)? В) зменшується з висотою по експоненціальному закону; Як змінюється кутова швидкість при сповільненому обертовому русі?А) зменшується; Як змінюється кутова швидкість при рівномірному обертовому русі?В) не змінюється; Як змінюється кутова швидкість при сповільненому обертовому русі?  А) зменшується; Як можна задати хух матеріальної точки у просторі?Д) через радіус-вектор точки і час. Як називається процес, що відбувається з певною масою ідеального газу (m=const) при сталій температурі (Т=const)?                 В) ізотермічний; Як називається процес, який відбувається з певною масою ідеального газу (т=const) при сталому тиску (p=const)?                             Б) ізобарний; Як називається процес, який відбувається з певною масою ідеального газу (т=const) при сталому об’ємі (V=const)?                                   А)ізохорний; Як називається рух тіла, що рухається по колу і не рухається обертально?                                                А) поступальний; Як напрямлена відцентрова сила?    Г) вздовж радіуса від центра; Як напрямлені середня і миттєва швидкості відносно траєкторії руху?                                                                 Б) середня — по хорді, миттєва — по дотичній; Як поводиться повна енергія гармонічних коливань?       А) залишається незмінною; Як рухається центр мас системи?  Б) як матеріальна точка з тою ж масою; Яка з формул не виражає роботу при адіабатному процесі?          А) A= Яка різниця між вагою тіла і силою тяжіння?                     Б) сила тяжіння діє на дане тіло, а вага - це сила, з якою це тіло діє на опору або підвіс; Яка різниця між прискоренням поступального прямолінійного руху тіла і доцентровим прискоренням руху тіла по колу?                                                                                                                                 Д) прискорення прямолінійного руху співпадає з напрямом швидкості (або протилежно до неї напрямлене), а доцентрове прискорення напрямлене перпендикулярної до вектора швидкості. Яка різниця між шляхом і переміщенням ?                                                                                                           В) переміщення - вектор, що з’єднує початкову та кінцеву точки руху, а шлях - скалярна величина, довжина траєкторії між цими точками; Яка сила інерції виникає при поступальному прискореному русі системи?   Б)F=-ma Яка сила інерції виникає при русі тіла по колу?   Г) відцентрова сила; Яка система відліку називається інерціальною?                                    В) система, яка знаходиться в спокої або рухається рівномірно; Яка система відліку називається неінерціальною?   Г) система, яка рухається з прискоренням; Яка система називається замкнутою?                                                                                                                          Г) якщо векторна сума сил, що діють на систему дорівнює нулю; Яка формула виражає зміну внутрішньої енергії?          А) dU=i/2*m/μ*RdT Яке твердження вірне?                       А) без виконання роботи теплота передається тільки від більш нагрітого тіла до менш нагрітого; Яке твердження справджується при непружному ударі -     А) після удару форма тіл не відновлюється; Яке твердження справджується тільки при пружноіяу ударі?    Б) виконується закон збереження механічної енергії; Який зв’язок між кутовим і лінійним прискоренням?     В)a=ε*r Який зв’язок між кутовою і лінійною швидкістю?     В) v=ω * r Який зв’язок між термодинамічною температурою Т і температурою і вираженою в градусах Цельсія?            Г) Т= t+273; Який напрям нормального і тангенціального прискорення?       В) нормальне прискорення напрямлене вздовж радіуса кривизни, а тангенціальне — по дотичній до траєкторії; Який рух називається обертовим?      А) рух при якому точка рухається по колу; Який рух називають вільним падінням і якими рівняннями він описується?                                              В) це рух ПІД ДІЄЮ ТІЛЬКИ СИЛИ ТЯЖІННЯ, у = у0 +v0t  + g ґ2/2; Який фізичний зміст нормального прискорення?                                                                                                                Б) зміна швидкості за напрямом в одиницю часу; Який фізичний зміст тангенціального прискорення?                                                                                        В) зміна величини вектора швидкості за одиницю часу; Які існують сили міжмолекулярної взаємодії в реальних газах?                                                    В)притягання і відштовхування; Які кількісні залежності між параметрами т,р, У і Т ідеального газу над яким здійснюється процес, що описується законом Шарля (V=сопst)  Д) m=сопst; p/T=сопst Які кількісні залежності між параметрами т,р,V,Т ідеального газу над яким здійснюється процес, що описується законом Бойля-Маріотта (Т=сопst)?                                                                                                                Г) m=сопst; pV=сопst. Які кількісні залежності між параметрами т,р,У,Т ідеального газу над яким здійснюється процес, що описується законом Гей-Люссака (р=сопst)                                                                                                     A) m=сопst; V/T=сопst Які осі обертання називаються головними?                                                                                                              А) три взаємноперпендикулярні осі стійкого обертання, відносно двох з яких момент інерції тіла максимальний і мінімальний; Які сили діють на тіло, що виконує вимушені коливання?                                                                      Д) сила пружності, сила опору, сила вимушуюча. Які сили діють на тіло, що виконує затухаючі коливання?         В) сила опору, сила пружності; Якою формулою визначається робота змінної сили:      В) A= Якою формулою визначається робота постійної сили, якщо напрям переміщення співпадає з напрямом дії сили:              А) A=FS Яку формулу можна вважати означенням ентропії?       А) dS=dQ/Т; Якщо бейсбольний м’яч випустити із кошика повітряної кулі на висоті 1км, то скільки приблизно часу він буде падати на землю?           В) 14 с;

 


28.04.2014; 01:49
хиты: 440
рейтинг:0
Гуманитарные науки
лингвистика и языки
интерлингвистика
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2018. All Rights Reserved. помощь