пользователей: 28215
предметов: 12109
вопросов: 227639
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ

I семестр:
» упр обл
» зв пв
» аудит
» обл в под

Тема 3. Звіт про фінансові результати

План

3.1. Загальна характеристика Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід)

3.2. Класифікація та визначення доходів і витрат у Звіті про фінансові  результати

3.3.Алгоритм визначення чистого прибутку (збитку) звітного періоду

3.4. Визначення статей розділу "Сукупний дохід" та  “Елементи операційних витрат”

3.5. Особливості структури розділу  “Розрахунок показників прибутковості акцій”

3.6. Методика складання Звіту про фінансові результати

 

Література:

1.        Про бухгалтерський облік і фінансову звітність: Закон України №996-ХІУ від 16.07.99 p., із змінами і доповненнями.

2.        Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності»: Наказ Міністерства фінансів України № 73 від 07 лютого 2013 року. 

3.        Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 «Консолідована фінансова звітність»: Наказ Міністерства фінансів України № 628 від 27.06.2013. 

4.        Про затвердження Порядку подання фінансової звітності: Постанова від 28 лютого 2000 р. N 419

5.        Про внесення змін до Порядку подання фінансової звітності: Постанова від 16 січня 2013 р. № 29

6.        П(С)БО 6-34

7.        Про затвердження Методичних рекомендацій щодо заповнення форм фінансової звітності: Наказ Міністерства фінансів України №433 від 28.03.2013

8.         Про затвердження Методичних рекомендацій з перевірки порівнянності показників фінансової звітності: Наказ Міністерства фінансів України №476 від 11.04.03

9.        Про затвердження Методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку фінансових витрат: Наказ Міністерства фінансів України № 1300 від 1 листопада 2010 року

10.    Про затвердження Методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку запасів: Наказ Міністерства фінансів України N 2 від 10 січня 2007 року

11.    Про затвердження Методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку основних засобів: Наказ Міністерства фінансів України N 561 від 30 вересня 2003 року

12.    Про затвердження Методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку нематеріальних активів: Наказ Міністерства фінансів України N 1327 від 16 листопада 2009 року

13.    Про затвердження Методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку біологічних активів: Наказ Міністерства фінансів України N 1315 від 29 грудня 2006 року

14.    Бухгалтерський облік та фінансова звітність в Україні: [навчально-практичний посібник]  / За ред. С.Ф. Голова. – Дніпропетровськ, ТОВ „Баланс – Клуб”, 2001 – 832 с.

15.    Георгієва Н.І. Вимоги до бухгалтерського обліку та фінансової звітності підприємств: семантичний підхід / Н.І.Георгієва // Міжнародний збірник наукових праць. Випуск 2(17) С.61-65

16.    Гольцеві С.М., І.Й. Плікус. Звітність підприємств. -  Київ: „Центр навчальної літератури”, 2004. – 292 с.

17.    Проданчук М.А. Принципи бухгалтерського обліку та фінансової звітності  у формуванні системи економічної інформації  для прийняття управлінських рішень / М.А.Проданчук // Науковий вісник Буковинської державної фінансової академії. Економічні науки: збірник наукових праць. Вип. 3 (16). – Чернівці. 2009. – С.431-441.

18.    Проданчук М.А. Звітність підприємств: [навчально-наочний посібник]/ М.А.Проданчук, Н.С. Прокопенко, О.В. Гривківська, Т.С. Петруняк; за ред. акад. НААН Демяненка М.Я. – Чернівці, 2010. – 380 с.

19.    Чижевська Л.В., Пархоменко В.М., Кривоший М.М. Звітність підприємства. / За ред. проф.. Ф.Ф. Бутинця. – Житомир: ЖІТІ, 2003. – 436 с.

20.    http://bukaudit.com.ua

 

 

 

3.1. Загальна характеристика Звіту про фінансові результати (звіту про сукупний дохід)

 

 

Звіт про фінансові результати – це звіт про доходи та витрати підприємства

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Загальні підходи щодо побудови Звіту про прибутки та збитки в різних країнах

 

Країна

Звіт про прибутки та збитки

Італія

Будується за вертикальною формою. В основу класифікації статей покладено принцип економічного змісту, а не напрямку витрачання коштів

Молдова

Звіт складається за вертикальною формою та передбачає групування доходів та витрат від операційної, інвестиційної та фінансової  діяльності, з виділенням надзвичайного результату. Принципи побудови та подання звіту аналогічні українським вимогам.

Нідерланди

Затверджено чотири стандартні форми звіту про прибутки та збитки відповідно до вимог 4-ї Директиви ЄС

Німеччина

Надається у вертикальній формі, в одному з двох форматів – витратному чи функціональному. Традиційним для Німеччини є витратний формат, орієнтований на характеристику виробництва

Португалія

Форма звіту про прибутки та збитки – горизонтальна. Він подається у вигляді двох колонок: витрати та збитки – зліва, виручка та доходи – справа. Як і баланс, звіт про прибутки та збитки надається з детальною розбивкою статей, однак розбіжності у формах для великих та малих підприємств не такі значні, як у випадку з балансом.

США

Показує, як змінюється капітал акціонерів компанії під впливом доходів та витрат, здійснених в поточному періоді. Складається двома способами: одноступеневим та багатоступеневим

Франція

Складається за індивідуальними рахунками у вертикальній і горизонтальній формі та відображає витрати залежно від їх природи

Швейцарія

Конкретна форма подання інформації не обумовлена. Звіт може бути представлений вертикально або горизонтально, доходи і витрати можуть класифікуватись за характером або за функціональною ознакою, але обов’язково повинні бути наведені дані за попередній період

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Концепції визначення фінансового результату

 

Назва концепції

Зміст концепції

 

Концепція облікового періоду

Бухгалтерський облік оцінює господарську діяльність підприємства за конкретний проміжок часу, який має назву - обліковий період

Концепція консерватизму

 

Доходи визнаються тільки тоді, коли є обґрунтована впевненість в їх надходженні, в той час як витрати визнаються у міру того, коли їх можна вважати такими

Концепція реалізації

 

Доходи зазвичай визнаються в тому періоді, в якому замовникам товари були відвантажені або надані послуги. Визнана – це сума, відносно якої є обґрунтована впевненість, що її оплатять замовникам

Концепція зв’язку доходів з

витратами

 

Якщо будь-які події впливають на доходи і витрати певного періоду, результат цього періоду має бути визнаним в тому самому періоді. З концепцією пов’язано два критерії визнання витрат: 1) витрати, пов’язані з господарською діяльністю за період, є витратами періоду і 2) витрати, які не можуть бути з доходами майбутніх періодів, є витратами.

Концепція послідовності

 

Визначивши обліковою політикою певний метод обліку слід використовувати його і не змінювати без суттєвих на те причин. Якщо підприємство часто змінює методику обліку, то складно порівняти його фінансову звітність за різні періоди

Концепція суттєвості

 

Концепція суттєвості важлива в процесі визначення витрат і доходів певного звітного періоду. Вона встановлює, що незначні події можуть не прийматися до уваги, однак вся важлива інформація має бути розкрита повністю

 

 

 

 

       
   
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                  

 

 

3.2 Класифікація та визначення доходів і витрат у Звіті про фінансові

 результати

 

   
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сутність принципу нарахування в різних країнах

Країна

Зміст принципу

Великобританія

Принцип нарахування (відповідності) – при складанні звіту про прибутки та збитки доходи протиставляються витратам, завдяки яким вони були отримані у звітному періоді. Це означає, що доходи та витрати визнаються не тоді, коли вони оплачені грошима, а коли вони виникли.

Естонія

Принцип обліку виникнення угоди – господарські операції відображаються тоді, коли вони відбулися, незалежно від надходження або сплати грошей

Іспанія

Накопичувальний метод – доходи та витрати повинні відображатись в момент їх фактичного здійснення, а не під час отримання або здійснення платежу.

Португалія

Принцип нарахування – трактування показників надходжень та витрат повинно здійснюватись на момент реального проведення операцій, а не  під час здійснення або отримання платежів

Росія

Умовність тимчасової визначеності фактів господарської діяльності – факти господарської діяльності організації відносяться в бухгалтерському обліку до того звітного періоду, в якому вони повинні мати місце, незалежно від часу надходження або виплати грошових коштів, пов’язаних з цими фактами.

Франція

Принцип нарахування – трактування надходжень та витрат повинно проводитися в термінах реального потоку грошових коштів, незалежно від того, коли вони фактично отримані

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           
   
 
 
 
   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Порівняння національного та міжнародного стандартів з регулювання порядку складання витрат в Звіті про фінансові результати

Ознаки

НП(С)БО 1 “Загальні вимоги до фінансової звітності”

МСФЗ 1 “Подання фінансових звітів”

Відображення витрат

Розділ І містить інформацію про витрати за видами діяльності (наприклад, витрати на збут, адміністративні витрати).

У розділі ІІІ “Елементи операційних витрат” відображаються за елементами витрат:

 • Матеріальні витрати;
 • Витрати на оплату праці;
 • Відрахування на соціальні заходи;
 • Амортизація;
 • Інші операційні витрати.

Передбачено два варіанти висвітлення витрат у Звіті (або за елементами або за видами діяльності), а також подання аналізу витрат.

Вимагається також надання пояснення щодо невідповідності суми витрат, згрупованих за елементами, сумі витрат за видами діяльності.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3. Алгоритм визначення чистого прибутку (збитку) звітного періоду

 

 

       
   
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

     
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4. Визначення статей розділу "Сукупний дохід" та  “Елементи операційних витрат”

 

Відповідно до НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», сукупний дохід – зміни у власному капіталі протягом звітного періоду внаслідок господарських операцій та інших подій (за винятком змін капіталу за рахунок операцій з власниками), а інший сукупний дохід – доходи і витрати, які не включені до фінансових результатів підприємства.

Відповідно до ІІ розділу "Сукупний дохід" Звіту про фінансові результати до  іншого сукупного доходу включаються такі доходи і витрати:

 • дооцінка (уцінка) необоротних активів;
 • дооцінка (уцінка) фінансових інструментів; накопичені курсові різниці;
 • частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств;
 • інший сукупний дохід, зменшеного на суму податку на прибуток.

Компонентами складу іншого сукупного доходу за МСБО 1 є: 

1) зміни перевищення від переоцінки, що визнаються згідно з МСБО 16 "Основні засоби" та МСБО 38 "Нематеріальні активи";

2) актуарні прибутки та збитки за програмами з визначеними виплатами відповідно до  параграфа 93А МСБО 19 "Виплати працівникам";

3) прибутки та збитки, що виникають внаслідок перерахунку фінансової звітності закордонної діяльності  (МСБО 21 "Вплив змін валютних курсів");

4) прибутки та збитки від інвестицій в інструменти власного капіталу, оцінені за справедливою вартістю з відображенням результату переоцінки в іншому сукупному прибутку відповідно до §5.7.5 МСФЗ 9 "Фінансові інструменти";

5) ефективна частка прибутків та збитків за інструментами хеджування при хеджуванні грошових потоків (МСБО 39 "Фінансові інструменти: визнання та оцінка");

6) для окремих зобов'язань, призначених як такі, що оцінюються за справедливою вартістю з відображенням результату переоцінки у прибутку або збитку (§5.7.7 МСФЗ 9 "Фінансові інструменти"). 

 

 

Отже, загальний сукупний дохід включає прибуток (збиток) та складові іншого сукупного доходу (рис. 1.).

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Структура загального сукупного доходу

 

 

 

 

 

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

 

Найменування

показника

Код рядка

Визначення статей згідно з П(С)БО 16 «Витрати»

 
 

Матеріальні затрати

2500

До складу елемента «Матеріальні затрати» включається вартість витрачених у виробництві (крім продукту власного виробництва):

 • Сировини й основних матеріалів;
 • Купівельних напівфабрикатів та комплектуючих виробів;
 • Палива й енергії;
 • Будівельних матеріалів;
 • Запасних частин;
 • Тари й тарних матеріалів;
 • Допоміжних та інших матеріалів.
 

Витрати на оплату праці

2505

До складу елемента «Витрати на оплату праці» включаються:

 • Заробітня плата за окладами й тарифами;
 • Премії та заохочення;
 • Матеріальна допомога;
 • Компенсаційні виплати;
 • Оплата відпусток та іншого невідпрацьованого часу;
 • Інші витрати на оплату праці

 

 

Відрахування на соціальні заходи

2510

До складу елемента «Відрахування на соціальні заходи» включаються:

 • Відрахування на пенсійне забезпечення;
 • Відрахування на соціальне страхування;
 • Страхові внески на випадок безробіття;
 • Відрахування на індивідуальне страхування персоналу підприємства;
 • Відрахування на інші соціальні заходи.
 

Амортизація

2515

До складу елемента «Амортизація» включається:

 • Сума нарахованої амортизації основних засобів;
 • Сума нарахованої амортизації нематеріальних активів;
 • Сума нарахованої амортизації інших необоротних матеріальних активів.
 

Інші операційні витрати

2520

До складу елемента «Інші операційні витрати» включаються втрати операційної діяльності, які не увійшли до складу елементів, наведених у попередніх пунктах зокрема:

 • Витрати на відрядження;
 • Витрати на послуги зв’язку;
 • Плата за розрахунково-касове ослуговування тощо.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5. Розрахунок показників прибутковості акцій

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       
 
 
   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Роздрібнення та консолідація акцій

 

       
 
 
   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                         

 

 

 

3.6. Методика складання Звіту про фінансові результати

 

У статті «Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)» відображається дохід (виручка) від реалізації продукції, товарів, робіт, послуг (у т.ч. платежі від оренди об’єктів інвестиційної нерухомості) за вирахуванням наданих знижок, вартості повернутих раніше проданих товарів, доходів, що за договорами належать комітентам (принципалам тощо), та податків і зборів.

Організації, основною діяльністю яких є торгівля цінними паперами, у цій статті відображають вартість, за якою реалізовано цінні папери, та суму винагороди за виконання інших операцій, пов’язаних з розміщенням, купівлею і продажем цінних паперів, з урахуванням відповідних вирахувань.

У додатковій статті «Чисті зароблені страхові премії» страховики наводять суму страхових премій (платежів, внесків) за договорами страхування та за договорами перестрахування з перестрахувальниками протягом звітного періоду, яка включає частки страхових премій (платежів, внесків), належних страховику, зменшену на суму резерву незароблених премій на початок звітного періоду (за виключенням частки перестраховика) і збільшену на суму резерву незароблених премій на кінець звітного періоду (за виключенням частки перестраховика) та зменшену на загальну суму страхових премій (платежів, внесків), повернутих страхувальникам та перестрахувальникам протягом звітного періоду. Загальна сума чистих зароблених страхових премій враховується при розрахунку валового прибутку (збитку).

У статті «Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)» відображається виробнича собівартість реалізованої продукції (робіт, послуг) та/або собівартість реалізованих товарів. Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) визначається згідно з Положенням (стандартом) 9, Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 16 «Витрати», затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 31 грудня 1999 року № 318, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 19 січня 2000 року за № 27/4248 (зі змінами), Положенням (стандартом) 30. У цій статті організації, основною діяльністю яких є торгівля цінними паперами, відображають балансову вартість реалізованих цінних паперів. Підприємства, які провадять діяльність з випуску та проведення лотерей, у цій статті наводять відрахування на створення (формування) за звітний період призового фонду, а також резерву, що покриває розмір джек-поту, не забезпечений сплатою участі у лотереї.

У додатковій статті «Чисті понесені збитки за страховими виплатами» страховики відображають різницю між загальною сумою збитків за страховими виплатами та сумою відшкодування, що належить до отримання (отриманою) від перестраховика цих збитків. Інформація за цією статтею враховується при розрахунку валового прибутку (збитку).

Валовий прибуток (збиток) розраховується як різниця між чистим доходом від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) і собівартістю реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) з урахуванням сум, які наведені у додаткових статтях.

У додатковій статті «Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань» страховики відображають дохід  (витрати) за результатами зменшення (збільшення) резервів довгострокових зобов’язань і відповідної частки перестраховиків, крім курсових різниць та придбання або вибуття дочірніх підприємств.  Інформація за цією статтею враховується при розрахунку прибутку (збитку) операційної діяльності.

 У додатковій статті «Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів» страховики наводять дохід (витрати) за результатами зменшення (збільшення) інших страхових резервів, крім курсових різниць та придбання або вибуття дочірніх підприємств.  Інформація за цією статтею враховується при розрахунку прибутку (збитку) операційної діяльності.

У статті «Інші операційні доходи» відображаються суми інших доходів від операційної діяльності підприємства, крім чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг): дохід від операційної оренди активів; дохід від операційних курсових різниць; відшкодування раніше списаних активів; дохід від роялті, відсотків, отриманих на залишки коштів на поточних рахунках в банках, дохід від реалізації оборотних активів (крім фінансових інвестицій), необоротних активів, утримуваних для продажу, та групи вибуття, дохід від списання кредиторської заборгованості, одержані штрафи, пені, неустойки тощо.

До цієї статті можуть наводитись додаткові статті:

«Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю», в якій відображається дохід від зміни вартості всіх активів (фінансових інструментів, інвестиційної нерухомості, біологічних активів та інших), які оцінюються за справедливою вартістю;

«Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції», в якій відображається дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних унаслідок сільськогосподарської діяльності.

До розрахунків приймається загальна сума інших операційних доходів.

 статті «Адміністративні витрати» відображаються загальногосподарські витрати, пов’язані з управлінням та обслуговуванням підприємства.

У статті «Витрати на збут» відображаються витрати підприємства, пов’язані з реалізацією продукції (товарів), – витрати на утримання підрозділів, що займаються збутом продукції (товарів), рекламу, доставку продукції споживачам тощо.

У статті «Інші операційні витрати» відображаються собівартість реалізованих виробничих запасів, необоротних активів, утримуваних для продажу, та групи вибуття; відрахування на створення резерву сумнівних боргів і суми списаної безнадійної дебіторської заборгованості відповідно до Положення (стандарту) 10; втрати від знецінення запасів; втрати від операційних курсових різниць; визнані економічні (фінансові) санкції; відрахування для забезпечення наступних операційних витрат, а також усі інші витрати, що виникають в процесі операційної діяльності підприємства (крім витрат, що включаються до собівартості продукції (товарів, робіт, послуг).

До цієї статті можуть наводитись додаткові статті:

«Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю», в якій відображаються витрати від зміни вартості всіх активів (фінансових інструментів, інвестиційної нерухомості, біологічних активів та інших), які оцінюються за справедливою вартістю;

«Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції», в якій відображаються витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних унаслідок сільськогосподарської діяльності.

До розрахунків приймається загальна сума інших операційних витрат.

Прибуток (збиток) від операційної діяльності визначається як алгебраїчна сума валового прибутку (збитку), іншого операційного доходу, адміністративних витрат, витрат на збут та інших операційних витрат з урахуванням сум, які наведені у додаткових статтях.

 У статті «Дохід від участі в капіталі» відображається дохід, отриманий від інвестицій в асоційовані, дочірні або спільні підприємства, облік яких ведеться методом участі в капіталі.

3.16. У статті «Інші фінансові доходи» відображаються дивіденди, відсотки та інші доходи, отримані від фінансових інвестицій (крім доходів, які обліковуються за методом участі в капіталі).

 У статті «Інші доходи» відображається дохід від реалізації фінансових інвестицій; дохід від неопераційних курсових різниць та інші доходи, які виникають у процесі господарської діяльності, але не пов’язані з операційною діяльністю підприємства.

До цієї статті окремо наводиться додаткова стаття «Дохід від благодійної допомоги», в якій наводиться сума доходу, пов’язаного з благодійною допомогою, яка відповідно до законодавства звільняється від оподаткування податком на додану вартість, що визнається у порядку, встановленому Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 15 «Дохід», затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 29 листопада 1999 року № 290, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 14 грудня 1999 року за № 860/4153 (зі змінами).

До розрахунків приймається загальна сума інших доходів.

У статті «Фінансові витрати» відображаються витрати на проценти та інші витрати підприємства, пов’язані із запозиченнями (крім фінансових витрат, які включаються до собівартості кваліфікаційних активів відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 31 «Фінансові витрати», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 28 квітня 2006 року № 415, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 травня 2006 року за № 610/12484 (зі змінами).

У статті «Втрати від участі в капіталі» відображається збиток, від інвестицій в асоційовані, дочірні або спільні підприємства, облік яких ведеться методом участі в капіталі.

У статті «Інші витрати» відображаються собівартість реалізації фінансових інвестицій; втрати від неопераційних курсових різниць; втрати від уцінки фінансових інвестицій та необоротних активів; інші витрати, які виникають у процесі господарської діяльності (крім фінансових витрат), але не пов’язані з операційною діяльністю підприємства.

У додатковій статті «Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті» наводиться сума прибутку (збитку) від впливу інфляції на монетарні статті, що визначається відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 22 «Вплив інфляції», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 28 лютого 2002 року № 147, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19 березня 2002 року за № 269/6557 (зі змінами). Інформація за цією статтею враховується при розрахунку прибутку (збитку) до оподаткування.

Прибуток (збиток) до оподаткування визначається як алгебраїчна сума прибутку (збитку) від операційної діяльності, фінансових та інших доходів (прибутків), фінансових та інших витрат (збитків) з урахуванням сум, які наведені у додаткових статтях.

У статті «Витрати (дохід) з податку на прибуток» відображається сума витрат (доходу) з податку на прибуток, визначена згідно з Положенням (стандартом) 17.

У статті «Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування» відображаються відповідно прибуток або збиток від припиненої діяльності після оподаткування та/або прибуток або збиток від переоцінки необоротних активів та груп вибуття, що утворюють припинену діяльність і оцінюються за чистою вартістю реалізації.

Чистий прибуток (збиток) розраховується як алгебраїчна сума прибутку (збитку) до оподаткування, податку на прибуток та прибутку (збитку) від припиненої діяльності після оподаткування.

 

ІІ розділ "Сукупний дохід"

Стаття 

Код
рядка

За звітний
період 

За
аналогічний
період    попереднього року

Дооцінка (уцінка) необоротних активів

2400

 

 

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів

2405

 

 

Накопичені курсові різниці

2410

 

 

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств

2415

 

 

Інший сукупний дохід

2445

 

 

Інший сукупний дохід до оподаткування

2450

 

 

Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом

2455

 

 

Інший сукупний дохід після оподаткування

2460

 

 

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)

2465

 

 

У розділі ІІ Звіту про фінансові результати наводиться інформація про інший сукупний дохід та розраховується сукупний дохід підприємства, отриманий у звітному періоді.

У статті «Дооцінка (уцінка) необоротних активів» наводиться сума дооцінки об’єктів основних засобів та нематеріальних активів, зменшена на суму уцінки таких об’єктів протягом звітного періоду в межах сум раніше проведених дооцінок, віднесення сум дооцінки до нерозподіленого прибутку (непокритого збитку).

У статті «Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів» наводиться сума зміни балансової вартості об’єктів хеджування у порядку, визначеному Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 13 «Фінансові інструменти», затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 30 листопада 2001 року № 559, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 19 грудня 2001 року за № 1050/6241 (зі змінами).

 У статті «Накопичені курсові різниці» наводиться сума курсових різниць, які відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 21 «Вплив змін валютних курсів», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 10 серпня 2000 року № 193, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17 серпня 2000 року за № 515/4736 (зі змінами), відображаються у складі власного капіталу та визнаються в іншому сукупному доході.

 У статті «Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств» наводиться частка іншого сукупного доходу асоційованих, дочірніх або спільних підприємств, облік фінансових інвестицій в які ведеться за методом участі в капіталі.

У статті «Інший сукупний дохід» наводиться сума іншого сукупного доходу, для відображення якого за ознаками суттєвості неможна було виділити окрему статтю, або який не може бути включений до інших статей, наведених у цьому розділі.

Інший сукупний дохід до оподаткування визначається як алгебраїчна сума дооцінки (уцінки) необоротних активів, дооцінки (уцінки) фінансових інструментів, накопичених курсових різниць, частки іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств та іншого сукупного доходу.

 У статті «Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом» наводиться сума податку на прибуток, що пов’язаний з іншим сукупним доходом.

У статті «Інший сукупний дохід після оподаткування» наводиться сума іншого сукупного доходу після вирахування податку на прибуток.

Сукупний дохід розраховується як алгебраїчна сума чистого фінансового результату за звітний період та іншого сукупного доходу після оподаткування.

У розділі IIІ звіту про фінансові результати наводяться відповідні елементи операційних витрат (на виробництво і збут, управління та інші операційні витрати), яких зазнало підприємство в процесі своєї діяльності протягом звітного періоду, за вирахуванням внутрішнього обороту, тобто за вирахуванням тих витрат, які становлять собівартість продукції (робіт, послуг), що вироблена і спожита самим підприємством. Собівартість реалізованих товарів, запасів у цьому розділі не наводиться.

 

Розділ ІІІ. Елементи операційних витрат

Назва статті

Код рядка

Джерело інформації

У випадках ведення рахунків класу 8

У випадках, коли рахунки класу 8 не використовуються

Матеріальні затрати

 

Дебетовий оборот рахунку

80 «Матеріальні витрати» (за вирахуванням продукції, виробленої і спожитої самим підприємством)

Кредитові обороти рахунків запасів

(за вирахуванням продукції, виробленої і спожитої самим підприємством)

Витрати на оплату праці

2505

Дебетовий оборот рахунку

81 «Витрати на оплату праці»

 ( за вирахуванням робіт та послуг, вироблених і спожитих самим підприємством)

Кредитові обороти рахунків:

66 «Розрахунки з оплати праці»;

47 «Забезпечення наступних витрат і платежів»

( за вирахуванням робіт та послуг, вироблених і спожитих самим підприємством)

Відрахування на соціальні заходи

2510

Дебетовий оборот рахунку

82 «Відрахування на соціальні заходи»

( за вирахуванням робіт та послуг, вироблених і спожитих самим підприємством)

 

Кредитові обороти рахунків:

65 «Розрахунки за страхуванням»;

47 «Забезпечення наступних витрат і платежів»

( за вирахуванням робіт та послуг, вироблених і спожитих самим підприємством)

Амортизація

2515

Дебетовий оборот рахунку

83 «Амортизація»

Кредитовий оборот рахунку 13 «Знос необоротних активів»

Інші операційні витрати

2520

Дебетовий оборот рахунку

84 «Інші операційні витрати»

(за вирахуванням собівартості продукції (робіт, послуг), виробленої і спожитої підприємством)

Кредитові обороти відповідних рахунків

(за вирахуванням собівартості продукції (робіт, послуг), виробленої і спожитої підприємством)

Разом

2550

Сума рядків – 230, 240, 250, 260, 270

 

 

Розділ IV звіту про фінансові результати заповнюють акціонерні товариства, прості акції або потенційні прості акції яких відкрито продаються та купуються на фондових біржах, включаючи товариства, які перебувають у процесі випуску таких акцій.

У статті «Середньорічна кількість простих акцій» наводиться середньозважена кількість простих акцій, які перебували в обігу протягом звітного періоду.

У статті «Скоригована середньорічна кількість простих акцій» наводиться середньорічна кількість простих акцій в обігу, скоригована на середньорічну кількість потенційних простих акцій.

У статті «Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію» наводиться показник, що розраховується діленням різниці між сумою чистого прибутку (збитку) і сумою дивідендів на привілейовані акції на середньорічну кількість простих акцій в обігу.

У статті «Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію» відображається показник, що розраховується діленням скоригованого чистого прибутку (збитку) на скориговану середньорічну кількість простих акцій в обігу.

Розрахунок середньорічної кількості акцій, чистого прибутку (збитку) на одну просту акцію та їх коригування здійснюється згідно з Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 24 «Прибуток на акцію», затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 16 липня 2001 року № 344, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 30 липня 2001 року за № 647/5838 (зі змінами).

У статті «Дивіденди на одну просту акцію» відображається показник, який розраховується шляхом ділення суми оголошених дивідендів на кількість простих акцій, за якими сплачуються дивіденди.

 Розділ ІІІ. Розрахунок показників прибутковості акцій

Показник

Код рядка

Зміст

 

Середньорічна   кількість   простих акцій

 

2600

Наводиться середня кількість простих акцій, які перебували в обігу протягом звітного періоду.  Цей показник визначається як сума добутків кількості простих акцій, що перебувають в обігу протягом звітного періоду в днях, на часовий зважений коефіцієнт

 

Скоригована               середньорічна кількість простих акцій

 

2605

Показується   середньорічна   кількість   простих   акцій   в   обігу, скоригована на середньорічну кількість потенційних простих акцій

 

Чистий прибуток (збиток), що припадає на одну просту акцію

2610

Наводиться показник, який розраховується діленням різниці між сумою   чистого    прибутку   (збитку)    і   сумою   дивідендів    на привілейовані акції на середньорічну кількість простих акцій в обігу

Скоригований    чистий     прибуток (збиток),   що   припадає   на   одну просту акцію

 

2615

Відображується     показник,     який     розраховується     діленням скоригованого    чистого    прибутку    (збитку)    на    скориговану середньорічну кількість простих акцій в обігу

 

Дивіденди на одну просту акцію

 

340

Відображається  показник,  який розраховується  шляхом ділення суми оголошених дивідендів на кількість простих акцій, за якими сплачуються дивіденди

 

 

 

 

Важливо !

      !                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Алгоритм визначення ПНА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Термінологічний словник до теми «Звіт про фінансові результати».

 

Звіт про фінансові результати – звіт про доходи, витрати і фінансові результати діяльності підприємства.

 

Доходи – збільшення економічних вигод підприємства у вигляді надходження активів або зменшення зобов’язань, які приводять до зростання власного капіталу (крім зростання капіталу за рахунок внесків власників).

 

Витрати - зменшення економічних вигод у вигляді вибуття активів або збільшення зобов’язань, які приводять до зменшення власного капіталу (за винятком зменшення капіталу за рахунок його вилучення або розподілу власниками).

 

Прибуток – сума, на яку доходи перевищують пов’язані з ними втрати.

 

Збиток – перевищення суми витрат над сумою доходу, для отримання якого були здійсненні ці витрати.

 

Звичайна діяльність – будь-яка основна діяльність, а також інші операції, що її забезпечують або виникають внаслідок її проведення.

 

Основна діяльність – операції, пов’язані з виробництвом або реалізацією продукції (товарів, робіт, послуг), що є головною метою створення підприємства і забезпечують основну частку його доходу.

 

Операційна діяльність – основна діяльність підприємства, а також інші видм діяльності, які не є інвестиційною чи фінансовою діяльністю.

 

Надзвичайна подія – подія або операція, яка чітко відрізняється від звичайної діяльності підприємства, причому не очікується, що вона повторюватиметься періодично або в кожному наступному звітному періоді.

 

Питання для обговорення:

 

 1. Вказати принципи формування фінансових результатів роботи підприємства в               ринкових умовах та напрями їх використання.
 2. Вказати порядок визначення виручки та чистого доходу від реалізації продукції (робіт, товарів, послуг).
 3. Розкрити порядок формування власного прибутку (збитку), пояснити порядок їх відображення у звітності. Розкрити порядок формування фінансових результатів від операційної діяльності та пояснити порядок відображення у звітності чистого прибутку або збитку.
 4. Дати визначення елементів операційних витрат.
 5. Поясніть чому сума операційних витрат, що відображаються у першому розділі Звіту про фінансові результати, як правило, не збігається зі значенням підсумкового рядка  третього  розділу цього Звіту?

16.04.2014; 01:30
хиты: 1572
рейтинг:0
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2018. All Rights Reserved. помощь