пользователей: 27954
предметов: 11961
вопросов: 222139
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ

I семестр:
» polit
» Зарубежная
» Украинский

Украинский

1 Загальна характеристика іменника. Лексико - граматичні групи іменника.
2 Категорія роду та числа іменника
3 Категорія відмінка. Відмінювання іменника.
4 Загальна характеристика прикметника. Відносні та відносно-якісні прикметники, їх граматичні особливості.
5 Якісні прикметники. Лексико-граматична форма якісних прикметників
6 Присвійні, присвійно - відносні та порядкові прикметники, їх граматичні особливості
7 Місце числівника у системі частин мови. Лексичне значення, морфологічні ознаки та синтаксична роль.
8 Розряди числівників за значенням та за будовою
9 Відмінювання числівників. Синтаксичні зв'язки числівника з іменником
10 Займенник, як частина мови. (розряди займенників за значенням та граматичними ознаками: парадигматика займенників.
11 Значення та граматичні ознаки дієслова
12 Категорія виду та стану дієслова.
13 Категорія перехідності/неперехідності та способу дієслова.
14 Категорiя часу та особи діэслова.
15 Дієприкметник, як форма дієслова.
16 Дієприслівник,як форма дієслова.
17 Прислівник у сучасній українській мові.
18 Загальна характеристика прийменника, як частини мови.
19 Загальна характеристика сполучника, як частини мови.
20 Частка у сучасній українській мові. Вигук.
21 Синтаксис. Словосполучення. Типи словосполучень за морфологічним вираженням головного слова.
22 ТИПИ СЛОВОСПОЛУЧЕНЬ ЗА СЕМАНТИКО СИНТАКСИЧНИМИ ВІДНОШЕННЯМИ МІЖ ГОЛОВНИМ І ЗАЛЕЖНИМ СЛОВАМИ
23 Речення як основна синтаксична одиниця. Типи речень
24 Головні члени речення. зв'язок присудка з підметом.
25 Другорядні члени речення
26 Односкладне речення в системі простого речення. Типи односкладних речень
27 Ускладнення речень
28 Речення з відокремленими членами. Відокремлювані уточнювальні члени речення.
29 Звертання
30 Вставні конструкції
31 Складносурядне речення.
32 Складнопідрядне речення. Складнопідрядні речення розчленованої/ нерозчленованої структури.
33 Безсполучникове складне речення.
34 відтворення чужого мовлення
19.06.2014; 20:57
хиты: 1600
рейтинг:0
Гуманитарные науки
лингвистика и языки
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2018. All Rights Reserved. помощь