пользователей: 28054
предметов: 12022
вопросов: 223856
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ

I семестр:
» polit
» Зарубежная
» Украинский

Сутність,осн.озн, та принципи функц.прав.демок.держ

 

Правова держава – держ,в якій функціонує режим конституц.правл, існує розвинута правова система, ефективна судова влада, забезпеч. реальний розподіл влад з їхньою ефективн взаємодією та взаємоконто

лем, з розвинут. контролем з боку суспільства. В основу правов.держ. покладено рівність держ.влади, громадянина і суспільства,їхня правова рівність перед законом. Основою правових відносин стають елементарні почуття порядності, моральності,обовязку,усвідомлення відповідальності,звичка до дисциплі

ни,здатність до самопізнання,справж

ня громадянськість. З громадянськіс

ть не сумісні такі явища як корупція, підкуп,хабарництво,економічне,соц і політич підпілля. Правова держ і гро

мадянське сусп формуються спільно.

ОЗНАКИ: 1. Закріплення в законодав

стві основних прав людини. 2.Панува

ння у сусп і держ житті законів, що виражають волю більшості та гара

нтування непорушності прав меншості або окремого індивіда.

3. Урегулювання відносин між особо

ю і державою на основі принципу «особі дозволено все,що не забороне но законом» та регулюв.діяльн.держ органів за принц «дозволено тільки те, що прямо передбачено законом».

4. Наявність взаємовідпов.між особ. і держою,громадян може не тільки оскаржити неправомірні дії держ органу або службовця, але й отримати відшкодування за зазнані збитки. 5.Висока прова культура громадян, знання чинного законодавс. та вміння і навики його використання. 6. Розподіл влади на законодавчу,виконавчу та судову. 7.Юридична захищеність особи. 8.Високозначуще становище судових органів, як вирішальної,найбільш надійної юрид.гарантії прав людини. 9.Неухильне виконання законів і підзаконних нормативних актів усіма учасниками сусп життя, включаючи держ органи,гром організації та громадян.

Громадяни такого сусп не сковані дисципліною страху і панування. Вони наділені власністю,володіють свободами і правами.Вони ж захища

ють державу,яка стає відповідальн

ою за всі види безпеки людини і суспільства і їхніх надбань.


11.01.2015; 19:37
хиты: 150
рейтинг:0
Общественные науки
политология
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2018. All Rights Reserved. помощь