пользователей: 30398
предметов: 12406
вопросов: 234839
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ

I семестр:
» story
» story2

story2

1 1. Дисципліна «Історія України» як об’єкт вивчення, її основні методологічні засади та джерельна база.
2 2. Дайте визначення поняття «історико-етнографічний регіон», охарактеризуйте основні етапи формування українських етнографічних регіонів.
3 Розкрийте зміст основних концепцій походження українського етносу.
4 4. Охарактеризуйте політичний устрій та системи управління  держави Антів.
5 5. Висвітліть основні підходи, які існують у сучасній історичній науці, щодо проблеми етнічного походження Київської Русі.
6 6. Назвіть суспільно-політичні, економічні й геополітичні фактори, які зумовили становлення давньоруської держави Київської Русі.
7 7. Охарактеризуйте соціальну структуру і соціальні відносини в Київській Русі.
8 Охарактеризуйте етапи розвитку давньоруської держави Київська Русь, її державну організацію.
9 9. Висвітліть особливості розвитку освіти в Київській Русі
10 10. Охарактеризуйте процес упровадження християнства як державної релігії та його вплив на подальший розвиток Київської Русі
11 11. Розкрийте зміст та проаналізуйте ефективність реформ князя  Володимира Святославовича, спрямовані на централізацію держави Київської Русі.
12 12 . Висвітліть головні причини та наслідки феодальної роздробленості Київської Русі.
13 13. Охарактеризуйте геополітику Київської Русі та Галицько-Волинської держави
14 14 . Визначте передумови об’єднання Галичини і Волині в єдину державу, охарактеризуйте етапи її розвитку.  ( 1199-1340рр)
15 15. Висвітліть соціальну структуру та соціальні відносини на українських землях в період литовсько-польської доби.
16 16. Проаналізуйте  суть змін у стані освіти, які відбулися на українських землях з середини 14 століття до середини 17 Ст.
17 17. Охарактеризуйте роль братських шкіл та Києво-Могилянської колегії у збереженні та розвитку української освіти наприкінці 16-17ст.
18 18. Проаналізуйте комплекс факторів, які спричинили початок національно-визвольної війни під проводом Богдана Хмельницького.
19 19. Охарактеризуйте головні етапи становлення української козацької держави (Війська Запорозького) в ході війни під проводом Б. Хмельницького.
20 20. Охарактеризуйте процес еволюції соціальної структури козацької держави у період з 1648 р. до кінця 18 ст.
21 21. Охарактеризуйте сучасні наукові погляди стосовно причини, часу виникнення, соціальної бази й організаційної структури українського козацтва.
22 22. Висвітліть умови прийняття Переяславського договору 1654р, визначте суть "березневих статей" та їхнє значення в контексті українського державотворення.
23 23. Проаналізуйте етнополітичні процеси в козацько-гетьманській державі.
24 24. Проаналізуйте в історико-етнополітичному контексті особливості процесу обмеження та ліквідації царським урядом автономії України (друга половина 17-18ст)
25 25. Дайте характеристику процесу остаточної ліквідації автономного устрою Гетьманщини у 2 пол. 18 ст.
26 26. Охарактеризуйте особливості процесу українського національного відродження на західноукраїнських землях наприкінці 18 ст. – у першій половині 19 ст.
27 27. Назвіть основні причини масового переселення українців за кордон у кожну з чотирьох «еміграційних хвиль».
28 28. Порівняйте особливості етнополітики Російської та Австрійської імперій щодо «українського питання».
29 29. Здійсніть порівняльний аналіз процесів соціальної модернізації України в Російській та Австрійської імперіях наприкінці 18 – 20 ст.
30 30. Якими були передумови створення політичних партій Східної України на початку 20 ст., охарактеризуйте програмові засади найбільш впливових політичних сил.
31 31. Висвітліть «українське питання» в європейській політиці напередодні Першої Світової війни.
32 32. Визначте у чому полягала своєрідність політичної обстановки в Україні після повалення самодержавства у 1917 р.?
33 33. Охарактеризуйте основні етапи українського державотворення 1917 – 1920 рр.
34 34. Визначте основні напрями державотворчої політики Директорії УНР, наскільки ця політика була ефективною?
35 35. Охарактеризуйте роль і місце Української Центральної Ради в процесі українського державотворення.
36 36. Розкрийте зміст внутрішньої політики гетьмана Павла Скоропадського, якими були її здобутки і недоліки?
37 37. Проведіть порівняльний аналіз політики урядів Центральної Ради та Гетьманату в к-онтексті розбудови української державності.
38 38. Дайте порівняльну характеристику підходам до вирішення етнонаціональних проблем в Україні ЦР-ою, Гетьманським урядом та Директорією УНР.
39 Проаналізуйте діяльність уряду Західноукраїнської Народної Республіки, визначте роль і місце ЗУНР в історії державотворення.
40 40. Визначте причини поразки українського національного руху на західноукраїнських землях у 1918 – 1919 рр. Причини поразки ЗУНР.
41 41. Визначте причини поразки українського національного руху 1917 – 1920 рр.
42 42. Визначте особливості процесу входження України до складу СРСР.
43 43. Політичне і соціально-економічне становище України в перші роки після завершення революції та громадянської війни.
44 44. Визначте причини проведення політики українізації в УСРР в 1920-ті – на початку 1930-х років та проаналізуйте її основні наслідки.
45 45. Проаналізуйте особливості проведення колективізації сільського господарства та індустріалізації в Україні, якими змінами у соціальній структурі суспільства ці процеси супроводжувались?
46 46. Назвіть причини, охарактеризуйте розмах політичних репресій в Україні у 1930-ті рр.
47 47. Визначте особливості суспільно-політичного і національного руху на західноукраїнських землях у складі Польської держави 1920-30 рр.
48 48. Висвітліть складові процесу «радянізації» Західної України після її включення до складу СРСР, позитивні і негативні наслідки.
49 49. Висвітліть «українське питання» в європейській політиці напередодні Другої Світової війни.
50 50.     Дайте характеристику німецького окупаційного режиму на українських землях в роки Другої Світової війни та проаналізуйте його наслідки.
51 51. Розкажіть про внесок українських науковців у перемогу СРСР в роки Другої Світової війни.
52 52.     Розкрийте умови відновлення та розвитку освіти в Радянській Україні після звільнення її від німецько-фашистських окупантів.
53 53.     Визначте особливості політико-ідеологічних і культурних процесів в УРСР у перші післявоєнні десятиріччя (1945-1964 рр.).
54 54.     Проаналізуйте особливості та наслідки проведення економічних реформ у Радянській Україні наприкінці 1950-х-у першій половині 1960-х рр.
55 55. Розкажіть про особливості соціальної політики в Україні за часів перебування при владі Микити Хрущова
56 56. Охарактеризуйте дисидентський рух в радянській Україні у 1960-1980ті роки. У чому, на вашу думку, полягає його значення?
57 57. Розкажіть про рух «шістидисятників» в Радянській Україні, визначте його значення в контексті українського державотворення.
58 58. Розкажіть про особливості науково-технічної революції в СРСР і УРСР у 1960-1980-ті рр.
59 59. Яким чином, на вашу думку, екстенсивні[7] методи ведення господарства в СРСР у 1960-1980ті роки впливали на стан Української науки?
60 60. Розкажіть про особливості політичного і духовного розвитку українського суспільства у 1970-1980 роках.
61 61. Розкрийте зміст політики «перебудови», запровадженої у другій половині 1980-х років М. Горбачовим. У чому полягала специфіка її проведення в УРСР?
62 62. Охарактеризуйте діяльність відомих громадських рухів та організацій у напрямі становлення незалежної Української держави наприкінці 1980-х – на початку 1990-х років.
63 63. Визначте напрями зовнішньополітичної діяльності України у 1990-х роках, якими були її основні досягнення і недоліки?
64 64. Охарактеризуйте особливості конституційного процесу в Україні в середині 1990-х років.
65 65. Окресліть головні напрями розвитку середньої та вищої освіти в Україні після проголошення її державної незалежності.
66 66. Розкажіть про стан релігійних і міжконфесійних в Україні у перші роки після проголошення її державної незалежності.
67 67. Проаналізуйте особливості, здобутки та недоліки соціальної політики Української держави в 1991-2012 роках.
68 Визначте досягнення і прорахунки в науково-технічному розвитку України в перше десятиліття після проголошення державної незалежності Укр
69 69. Розкрийте зміст гуманітарної[14] політики Української держави в період 1991-2012 рр.
70 70. Проаналізуйте законодавчу базу, яка регулює умови культурного і духовного розвитку національних меншин у сучасній Україні.
хиты: 16992
рейтинг:+7
Гуманитарные науки
история
история европы
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2021. All Rights Reserved. помощь