пользователей: 30398
предметов: 12406
вопросов: 234839
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ

I семестр:
» ИСТОРИЯ
» Физика

ИСТОРИЯ

1 Дайте визначення предмету "Історія України", вкажіть на основні методологічні принципи, джерела та значення його вивчення у вищій школі.
2 Дайте визначення поняття "історико-етнографічний регіон" та виділіть основні етапи їх формування на території України.
3 3. Розкрийте суть основних історіософських концепцій щодо походження та часу виникнення українського народу. Яка з них, на вашу думку, найбільш достовірна? Аргументуйте.
4 4.Охарактеризуйте політичний устрій та систему управління держави Антів
5 5, Проблеми етнічного походження Київської Русі
6 Визначте суспільно-політичні, економічні і геополітичні фактори, які зумовили становлення давньоруської держави Київська Русь.
7 Соціальна структура і соціальні відносини в Київській Русі
8 Визначте особливості князівського періоду українського державотворення. Виділіть етапи розвитку, форму державного управління та феодальну ієрархію Київської Русі
9 Охарактеризуйте розвиток освіти часів Київської Русі. Які національні,риси вона мала? 
10 Впровадження християнства як державної релігії в київській русі
11 Реформи Володимира Святославовича, спрямовані на централізацію Київської Русі
12 причини та наслідки феодальної роздробленості київської русі
13 геополітика київської русі та галицько-волинської держави
14 передумови об'єднання галичини та волині, етапи її розвитку
15 Висвітліть соціальну структуру та соціальні відносини на українських землях в період литовсько-польської доби.
16 Проаналізуйте суть змін у стані освіти,які відбулися на українських землях з середини 14 ст. до середини 17 ст.
17 Охарактеризуйте роль братських шкіл та Києво-Могилянської колегії у збереженні та розвитку української освіти наприкінці 16-17 ст.
18 Окресліть комплекс факторів,які спричинили національно-визвольну війну українського народу під проводом Богдана Хмельницького.
19 Проаналізуйте головні етапи становлення української козацької держави(Війська Запорозького) в ході національно-визвольної війни під проводом Богдана Хмельницького.
20 Охарактеризуйте процес еволюції соціальної структури козацько-гетьманської держави у період с 1648 року до кінця 18 ст.
21 Охарактеризуйте сучасні наукові погляди щодо причини,часу виникнення,соціальної бази й організаційної структури українського козацтва.
22 Висвітліть умови прийняття Переяславського договору,визначте суть Березневих статей та їхнє значення в контексті українського державотворення.
23 Визначте суть і наслідки поступового обмеження автономії Лівобережної  України у складі Російської держави (з другої половини 17 ст. по кінець 18 ст.)
24 Проаналізуйте етнополітичні процеси в козацько-гетьманській державі
25 Проаналізуйте в історико-етнополітичному контексті особливості процесу обмеження та ліквідації царським урядом автономії України(друга половина 17-18 ст.)
26 Дайте характеристику процесу остаточної ліквідації автономного устрою Гетьманщини у другій половині 18 ст.
27 Зясуйте якими були особливості процесу українського національного відродження на західноукраїнських землях наприкінці 18 –у першій половині 19 ст.
28 Назвіть головні причини масового перенаселення українців за кордоном у кожну з чотирьох еміграційних хвиль.
29 Особливості етнополітики Російської та Австрійської імперії щодо українського питання.
30 Якими були передумови створення українських політичних партій в Наддніпрянській Україні на початку 20 ст.,охарактеризуйте програмові засади найбільш впливових із них.
31 українське питання в європейській політиці напередодні першої світ війни
32 Визначте у чому полягала своєрідність політичної обстановки в Україні після повалення самодержавства у 1917 р.?
33 Назвіть та проаналізуйте етапи українського державотворення 1917-1920 рр.
34 Визначте основні напрями державотворчої діяльності Директорії УНР,наскільки вона була ефективною?
35 Визначте роль і місце Української Центральної Ради в процесі українського державотворення.
36 Розкрийте зміст внутрішньої політики гетьмана Павла Скоропадського,які були її сдобутки і недоліки?
37 Проведіть порівняльний аналіз політики урядів Центральної Ради та Гетьманату в контексті розбудови української державності.
38 дайте порівняльну характеристику підходам до вирішення етнонаціональних проблем  в україні центральною радою, гетьманським урядом та директорією УПР
39 Проаналізуйте діяльність уряду Західноукраїнської Народної Республіки, визначте роль і місце ЗУНР в історії державотворення.
40 Визначте причини поразки українського національного руху на західноукраїнських землях у 1918 – 1919 рр.
41 Назвіть та проаналізуйте причини поразки українського національного руху 1917-20 р
42 Входження України до складу СРСР
43 Політичне і соціально-економічне становище України після завершення революції та громадянської війни
44 Визначте прични політики українізації в УРСР в 1920-30 на поч. 1930 р та проаналізуйте її основні наслідки
45 Проаналізуйте особливості проведення індустріалізації і колективізації с-г господарства в Україні , якими змінами у соціальній структурі суспільства позначилися ці процеси?
46 Назвіть причини, політичних репресій в Україні у 30-ті рр. ХХ ст. охарактеризуйте їхній розмах.
47 особливості суспільно-політичного та національного руху на західноукраїнських землях у складі Польської держави в 1920-ті - 1930-ті роки
48 ВисвітлітьскадовіпроцесурадянізаціїУкраїнипісляїїприєднаннядосрср,наслідки?
49 українське питання в європейській політиці напередодні другої світової війни
50 Дайте характеристику німецького окупаційного режиму на українських землях в роки Другої Світової війни а проаналізуйте його наслідки
51 Розкажіть про внесок українських науковців у перемогу СРСР в  роки Другої світової війни
52 Розкажіть про умови відновлення та розвиток освіти в радянській україні після звільнення її від німецько-фашистських окупантів
53 Визначте особливості  політико-ідеологічних та культурних процесів в УРСР в післявоєнні роки.
54 Проаналіуйте особливості  та наслідки проведення економічних реформ у Радянській Україні наприкінці 1950-х – початку 1960-х років
55 Розкажіть про особливості соціальної політики в Україні за часів перебування при владі Микити Хрущова.
56 Розкажіть про дисидентьсяй рух в радянській україні у 1960-80 р. у чому на вашу думку полягає його значеня у контексті.Зародження дисидентського руху
57 Розкажіть про рух «шістдесятників» в Радянській Україні, визначте його значення в контексті українського державотворення.
58 Розкажіть про особливості науково-технічної революцій в СРСР і УРСР у 1960-1980рр.
59 Яким чином на вашу думку екстенсивні методи господарювання в срср в 1960-80 р. вплинули на стан української науки.?
60 Розкажіть про особливості політичного і духовного розвитку українського суспільства в 1970-80 р
61 запровадженої в 1980 політики перебудови,особливості  цієї політики
62 Охарактеризуйте діяльність відомих громацьких рухів та організацій у напрямі становлення незалежної Української держави наприкинці 1980-х на початку 1990-х рр.
63 Проаналізуйте напрямки зовнішньополітичної діяльності України у 1990-ті рр., якими були її основні досягнення і недоліки
64 Охарактеризуйте особливості конституційного процесу в Україні в середині 1990-х рр.
65 Окресліть головні напрямки розвитку середньої та вищої освіти в україні після проголошення її державної незалежності
66 Роскажіть про стан релігійних і міжконфесійних відносин в Україні в переше десятиліття після проголошення державної незалежності в Україні
67 Проаналізуйте особливості,здобутки та недоліки соціальної політики Української держави 1991-2001
68 Визначте досягнення і прорахунки в науково-технічному розвитку України в перше десятиліття після проголошення державної незалежності України
69 Розкрити зміст гуманітарної політики Української держави в період 1994-2001 р.
70 Проаналізуйте законодавчу базу, яка регулює умови культурного і духовного розвику національних меньшин у сучасній Україні.
71 Здійсніть порівняльний аналіз соціальної модернізації України в Російській та Австрійських імперіях наприкінці 18-на початку 20 ст.
11.04.2014; 12:59
хиты: 18681
рейтинг:+39
Гуманитарные науки
история
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2021. All Rights Reserved. помощь