пользователей: 27936
предметов: 11943
вопросов: 221596
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ

I семестр:
» Екологія
» Біологія

Стійкість рослин до хвороб. Основні приклади, адаптації

Стiйкiсть до хвороб – це здатнiсть рослин застерегти, стримати розвиток патогенiв.

Види патогенну, іншими словами раси класифікують як:

- вірулентну ( ту, що зумовлює хворобу),

- авiрулентну.

Розрiзняють вертикальну i горизонтальну стiйкiсть. Вертикальна високоефективна проти одних рас патогенiв

i не ефективна проти iнших. Горизонтальна стiйкiсть дiє проти всiх його рас, причому вона є менш ефективна i

легше переборюється патогеном за умов, сприятливих для розвитку iнфекцiï.

Расово-специфiчна стiйкiсть проявляється головним чином пiсля проникнення в рослину i зумовлена реакцiєю

на чутливостi рослини, завдяки чому попереджується наступне поширення патогену по тканинах рослин.

Одним iз основних захисних механiзмiв, що лежать в основi надчутливостi, є синтез органiзмом

антимiкробних речовин (слабкі антибіотики) – фiтоалексинів. У кожного виду синтезують фiтоалексини певноï

природи.

Утворення в тканинах рослини бар’єра може складатись з декiлькох фiтоалексинiв, що пiдвищує ïх захисну

здатнiсть. Так, у бульбах картоплі при ураженні фітофторою утворюється три фунгітоксичні речовини: ришитин, любимін, фітуберин. Здатнiсть рослин продукувати фiтоалексин залежить вiд ïхнього фiзiологiчного стану.Так, молоді рослини продукують їх значно більше, ніж старі.

Будова i властивостi фiтоалексину визначаються генотипом рослин. В цiлому захиснi реакцiï рослин

(синтез фiтоалексинiв, утворення бiлкiв) можуть бути iндукованi факторами абіотичної або бiотичноï природи, якi називаються елiситери (провокатори).

Отже, адаптація, одна з центральних проблем у фізіології рослин, є процесом пристосування структури та


20.01.2014; 03:57
хиты: 1054
рейтинг:-1
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2018. All Rights Reserved. помощь