пользователей: 30084
предметов: 12326
вопросов: 233438
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ

I семестр:
» History
» sa
» химия
» матан

History

1 10. Суть політики коренізації 20-30-х рр. ХХст. та причини її згортання.
2 1.Дисципліна Істрія України, як об’єкт вивчення, її методологічна та джерельна база.
3 2. Основні підходи в укр.. літ щодо проблем українського етносу
4 3.Висвітліть проблеми походження слов’ян і їх прабатьківщини.
5 4. Охарактеризуйте основні етапи міграції населення України та їх причини до ХХ ст.
6 5.Назвіть етапи та причини міграції Українського населення у перші половині ХХ ст.
7 6.Дайте визначення категорії «етнополітика»та обґрунтуйте актуальність етнополітичних пролем на сучасному стані.
8 7. Учому полягає своєрідність політичної обстановки в Укараїні після повалення самодержавства 1917р.
9 8. Охарактеризуйте основні принципи етнополітики після проголошення незалежності україни.
10 9. Етнополітика УНР за часів Центральної Ради та її концептуальні основи.
11 11.Національна політика директорії та її наслідки.
12 12. Процеси національно-державного розмежування в період креннізації 20-30-х рр.. ХХ ст.
13 13. Тимчасова міграція робочої сили україни після 1991р. причини, особливості та масштаби.
14 14. Назвіть та охарактеризуйте основні хвилі еміграції українського населення за кордон.
15 15. Дайте визначення поняття «історико-етнографічний регіон», охарактеризуйте основні етапи формування українських історико-етнографічних регіонів.
16 -16. Які основні об’єктивні фактори утворення Київської давньоруської держави
17 17. Які основні причини феодальної роздробленості Русі
18 18. Охарактеризуйте соціальну структуру Київської давньоруської держави
19 19.Які ознаки державності сформувалися в процесі національно-визвольної війни
20 20. Охарактеризуйте процес возз'єднання західноукраїнських земель з УРСР у 1939р.
21 21. У чому полягала суть політики «военного комунізму» і чому вона була скасована ?
22 22. Суть та наслідки нової економічної політики в Україні.
23 23.Назвіть основні етапи процесу утворення Союзу РСР та входження до нього України
24 24.План так званої « Великої України» та його наслідки
25 25.Коли і в якому році було проголошено суверенітет України
26 25.Коли і в якому році було проголошено суверенітет України
27 27."українське питання " в міжнародній політиці напередодні другої світової війни
28 28.Коли і як відбувся вихід України зі складу СРСР?
29 29. З’ясуйте основні етапи конституційного процесу в україні після набуття незалежності .
30 30.Основні принципи зовнішньої політики України після здобуття незалежності
31 31. Якими факторами зумовлена багатовекторність зовнішньої політики України на рубежі ХХ-ХХІ ст.
32 32.Чим було зумовлене українське національне відродження 1-ї полоини 19 ст. його суть.
33 33. Охарактеризуйте основні програмні документи та статут Кирило-Мифодіївського товариства.
34 34. Охарактеризуйте суть і стану громадського руху в україні у 19ст.
35 35. Висвітліть особливості суспільно-політичного й духовного життя українського суспільства 70-80-х рр. XXcт.
36 36. Як відбувалося поширення соціал-демократичного руху в Україні.
37 37. Історичне значення діяльності гуртка «Руська тріця».
38 38. Перші політичні партії Наддніпрянської України та їх політичні платформи.
39 39. Критика культу особи Сталіна та його наслідки.
40 40. Дайте визначення поняття «політична система» суспільства і назвіть причини формування адміністративно-командної системи в СРСР.
41 41. Охарактеризуйте основні етапи реалізації соціальної політики в незалежній Україні до кінця 90-х.
42 42. Основні напрями і результати соціальної політики України на сучасному етапі.
43 43. Проблема безробіття та перспектива її розв’язання в Україні.
44 44. Причини та наслідки демографічної кризи в Україні на сучасному етапі.
45 45. Політика держави в галузі охорони здоров’я на сучасному етапі.
46 46.Охарактеризуйте поняття «культура» і становище у сфері культури в Україні
47 47. Як і коли зародилась письменність на русі і якими були основні типи шкіл у Київській Русі.
48 48. Наслідки освітянських реформ другої половини 19 ст. в Російській імперії.
49 49. Освітянська політика радянської влади в Україні в 20-30-х роках.
50 50. Ліквідація неписемності і безпритульності у 20-30 х роках
51 51.Заснування УАН і становище української науки у довоєнний період.
52 52. Дайте визначення поняття «наука» та охарактеризуйте основні етапи її розвитку.
53 53. Суть «новітньої революції» у природознавстві на межу 19-20 ст.
54 54. Становище української науки у першій половині ХХ ст.
55 55. Суть, особливості НТР та її наслідки в Україні.
56 56. Становище освітянської галузі України напередодні проголошення незалежності.
57 57. Суть і наслідки реформ загальноосвітньої середньої школи у 1990-2000 рр.
58 58. Наслідки реформ вищої освіти в Україні після проголошення незалежності.
59 59. Становище наукової галузі в Україні на сучасному етапі.
60 60. Концепція безперервної освіти та її перспективи в Україні.
61 61. Охарактеризуйте поняття культура і становище у сфері культури в Україні.
62 62. Тимчасова міграція робочої сили України після 1991р, причини, особливості та масштаби.
63 63. Назвіть та охарактеризуйте основні хвилі міграції населення за межі україни.
64 64. В наслідок чого Петербург на деякий час став центром українського національного відродження 50-х рр. ХІХ ст.
65 65. Оцінка в історико-юридичнй літературі березневих статей 1654р. та їх наслідків для України.
66 66. Охарактеризуйте джерела фінансування та основні данки освіти визначені законом україни «Про освіту»
67 67. Назвіть основні положення конституційного характеру «Декларації про державний суверенітет України» та їх реалізацію.
68 68.Причини зародження і поширення декабристського руху та його історичне значення.
69 69. Українська наука, культура та освіта в роки Великої Вітчиняної Війни.
70 70. Як відбувається і які наслідки матиме зближення освітніх систем у рамках Болонського процесу.
71 З’ясуйте еволюцію концептуальних підходів щодо визначення суті та структури поняття «культура»
72 72.Охарактеризуйте основні функції притаманні культурі
73 73. З’ясуйте співвідношення категорій «культура» і «цивілізація».
74 74 . Який взаємозв’язок існує між світовою та національною культурою.
75 75. Перспективи України на шляху входження до європейського і світового культурнго і науково-технічоного простору.
76 Все вопросы
06.05.2014; 14:40
хиты: 16590
рейтинг:+7
Гуманитарные науки
история
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2019. All Rights Reserved. помощь