пользователей: 28216
предметов: 12109
вопросов: 227655
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ

1 тема

 

Маркетингове середовище підприємства — це сукупність активних суб'єктів і сил, що діють за межами фірми, впливають на її стратегію і не підпадають під безпосередній контроль. Мікросередовище: повний контроль,  підприємства перебуває мікросередовище самого підприємства. Під час розроблення маркетингових планів представники служби маркетингу мають ураховувати інтереси інших функціональних підрозділів у межах підприємства. Постачальники — юридичні та фізичні особи, які забезпечують підприємство та його конкурентів матеріальними ресурсами, необхідними для виробництва конкретних товарів. Маркетингові посередники — юридичні та фізичні особи, які допомагають компанії просувати, розподіляти та продавати товари на ринку. До них належать:Торговельні посередники допомагають підприємству знайти покупців та безпосередньо продавати їм товари. Фірми-спеціалісти з організації руху товарів допомагають підприємству створювати запаси своїх виробів та просувати їх від місця виробництва до місця призначення (склади).Агентства, які надають маркетингові послуги: рекламні агентства, маркетингові дослідницькі фірми, видавництва, різні консультативні фірми з питань маркетингу.До кредитно-фінансових установ належать посередники, зокрема банки, кредитні та страхові компанії, які спеціалізуються на наданні фінансових послуг. Вони допомагають підприємству фінансувати операції купівлі-продажу товарів, беруть на себе страхування цих угод тощо.Підприємство може діяти на клієнтурних ринках таких типів:– Споживчий ринок — окремі особи чи сім'ї, що купують товари для задоволення особистих потреб.– Ринок виробників — організації-споживачі, що купують товари для виробництва іншої продукції.– Ринок посередників — організації, які купують товари для подальшого їх перепродажу, маючи на меті отримання прибутку.– Ринок державних установ — урядові організації, які купують товари для їх подальшого використання у сфері комунальних послуг або для надання цих товарів тим, хто їх потребує.Конкуренти:– Бажання-конкуренти — бажання, які споживач може прагнути задовольнити.– Товарно-родові конкуренти — різноманітні шляхи задоволення конкретного бажання.- Товарно-видові конкуренти — різновиди однієї категорії товару, які здатні задовольнити конкретне бажання покупця.- Марки конкуренти – різноманітні марки одного і того самого товару, що їх виготовляють підприємства конкуренти.Контактні аудиторії — будь-яка група, яка проявляє реальний чи потенційний інтерес до організації або може справити на неї певний вплив.- внутрішні контактні аудиторії (трудовий колектив, акціонери, рада директорів, профспілки);-  місцеві контактні аудиторії (місцеві жителі, ради ветеранів);- фінансові контактні аудиторії ( банківські службовці, аудитори, дебітори, кредитори, фінансові консультанти, брокери); контактні аудиторії державних установ (державні службовці, що відповідають за реєстрацію, працівники податкової служби та статичних органів, пожежної інспекції та санітарно-епідеміологічного контролю);- контактні аудиторії засобів масової інформації (журналісти, економічні оглядачі, співробітники відділів реклами та інформації);- контактні аудиторії груп громадської дії (активісти екологічного руху, руху за здоровий спосіб життя тощо);- контактні аудиторії публіки – лідери громадської думки (естрадні зірки, спортсмени, політики). Макросередовище.У демографічному аспекті важливими факторами є зміна чисельності населення, рівень народжуваності, розподіл населення за віком та статтю, міграція населення, його національна структура тощо. В економічному аспекті на прийняття маркетингових рішень впливає не лише кількісний та якісний склад споживачів, а й їхня купівельна спроможність; її зумовлюють економічні спади, рівень безробіття, зміни цін, заощадження, умови одержання кредитів. Вплив факторів природного середовища  Дефіцит деяких видів сировини і зростання у зв'язку з цим вартості енергії, збільшення забрудненості довкілля призвели до рішучого втручання урядів багатьох країн світу у процес раціонального використання та відтворення природних ресурсів, що передбачає контролювання підприємницької діяльності з боку держав. Фактори науково-технічного середовища зумовлюють якісні зміни технології виробництва основних фондів та сировини, появу нових товарів на ринку. політ середов Менеджер із маркетингу має добре знати і вміло застосовувати положення основних законів та законодавчих актів, що стосуються інтересів підприємства, споживачів та суспільства загалом. Фактори культурного оточення ураховують духовний розвиток окремих людей і суспільства. Маркетингова інформаційна система — це безперервно діюча система, призначена для збирання, оброблення, аналізу, оцінювання й розподілу інформації, яка необхідна для прийняття рішень із питань маркетингового планування, втілення у життя та контролю за виконанням маркетингових заходів.  функції:— збір і акумулювання інформації з різних джерел — від споживачів, конкурентів, торгового персоналу, дистриб'юторів тощо;— спрощення процесу аналізу зібраної інформації шляхом використання формалізованих методів подання інформації, що дає змогу виконувати низку розрахунків різної складності за участю та без участі дослідника, та оцінювати вплив маркетингу на результативні показники ефективності діяльності підприємства або організації;— розповсюдження інформації або направлення проаналізованих даних певному працівнику підприємства в потрібний час для прийняття рішення.Система внутрішньої звітності підприємства дає змогу стежити за показниками , які відображають рівень поточного збуту, суми витрат, обсяги матеріальних запасів, рух готівки, дані про дебіторську та кредиторську заборгованості, інші показники внутрішньої звітності. Система збирання поточної маркетингової інформації — це комплекс джерел і процедур, які застосовують для отримання щоденної інформації про різні події, що відбуваються на ринку.Система маркетингових досліджень дає змогу оперувати інформацією, отримання якої отребує проведення окремого дослідження. Маркетингові дослідження — це проектування, збирання, оброблення та аналіз даних, які потребують спеціального дослідження конкретної маркетингової проблеми. :-дослідження поведінки споживачів;–       вивчення кон'юнктури ринку;–       аналіз збуту;– визначення місткості ринку та частки підприємства в загальному обсязі продажу;–       коротко- та довготермінові прогнози;–       дослідження політики цін;–       аналіз діяльності конкурентів.Статистичний банк—сукупність сучасних статистичних методів оброблення інформації, які дають змогу відокремити найважливішу інформацію.Функція: оброблення статистичних даних, їх аналіз та узагальнення.Банк моделей — це набір математичних моделей, які допомагають менеджерові з маркетингу прийняти найоптимальніші маркетингові рішення. Основними напрямами маркетингових досліджень є:— чинники макросередовища (демографічні, економічні, науково-технічні, природні, політико-правові, культурні);— чинники мікросередовища (конкуренти, постачальники, посередники, споживачі);— комплекс маркетингу (товарна політика, цінова політика, політика розподілу та маркетингових комунікацій);— саме підприємство чи організація (ефективність організаційної структури, виробничі можливості, професійна кваліфікація працівників тощо). Цілі дослідження бувають:– пошуковими, тобто передбачати збирання певних попередніх даних, на підставі яких можна виробити гіпотезу;– описовими тобто передбачати опис певної проблеми (явища);– експериментальними, тобто передбачати перевірку гіпотези про певний причинно-наслідковий зв'язок між досліджуваними явищами.Маркетингова інформація:– вторинна, яку вже було зібрано раніше для іншої мети;– первинна, яку збирають уперше для досягнення конкретної мети даного дослідження.Джерела внутрішньої вторинної інформації:– фінансова і статистична звітність підприємства;– дані про збут щодо товарів і ринків;– рахунки клієнтів;– дані попередніх досліджень тощо.Джерела зовнішньої вторинної інформації:– видання державних установ, зокрема довідники, статистичні огляди;– періодика, книжки;– комерційна інформація, яку продають комерційні дослідницькі фірми. Методи дослідження Спостереження — аналітичний метод, за допомогою якого дослідник вивчає поведінку споживачів, торговельного персоналу; іноді він поводиться як учасник подій (активне спостереження). Опитування передбачає з'ясування позицій людей, їх поглядів на ті чи інші проблеми на підставі їх відповідей на заздалегідь підготовлені запитання.«Панель» — неодноразове збирання даних в однієї групи досліджуваних через рівні проміжки часу. Найчастіше використовують:а) торговельну панель (особливо панель роздрібної торгівлі);б) споживчу панель (кінцевих споживачів або організацій-споживачів).Експеримент— метод, за допомогою якого можна з'ясувати реагування досліджуваної сукупності людей на певні фактори чи їх зміну. Мета експерименту — встановити причинно-наслідкові зв'язки між досліджуваними змінними через перевірку робочої гіпотези.Імітація — метод, який ґрунтується на застосуванні ЕОМ і дослідженні зв'язків між різними маркетинговими змінними на відповідних математичних моделях, а не в реальних умовах. Застосовують доволі рідко.

 


19.05.2014; 03:28
хиты: 284
рейтинг:0
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2018. All Rights Reserved. помощь