пользователей: 28032
предметов: 12003
вопросов: 223398
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ

Система економічних нормативів діяльності банків

Існуючі нормативи поділяються на:

1. Нормативи капіталу: мінімальний розмір регулятивного капіталу (Н1), (120 млн грн); адекватність регулятивного капіталу/ платоспроможність (Н2), (не менше 10%); співвідношення регулятивного капіталу до сукупних активів (Н3); (не менше 9%)

2. Нормативи ліквідності: миттєва (Н4),(не менше 20%); поточна (Н5), (не менше 40%); короткострокова ліквідність (Н6) (не менше 60%);

3. Нормативи кредитного ризику: максимальний розмір кредитного ризику на одного контрагента (Н7), (не більше 25%); великі кредитні ризики (Н8), (не більше 800%); максимальний розмір кредитів, гарантій та поручительств, наданих одному інсайдеру (Н9), (не більше 5%); максимальний сукупний розмір кредитів, гарантій та поручительств, наданих інсайдерам (Н10)(не більше 30%);

4. Нормативи інвестування: інвестування в цінні папери окремо за кожною установою (Н11), (не більше 15%); загальна сума інвестування (Н12) (не більше 60%); нормативи загальної довгої та короткої валютної позиції банку: Н13-1 та Н13-2 (не більше 30%). Станом на 2011 рік норматив Н13 вже не діє!

При цьому, базою для розрахунку Н2, Н3, Н7, Н8, Н11, Н12 та Н13 є регулятивний капітал, а Н9 та Н10 – статутний капітал.

Економічні нормативи об'єднані у чотири групи:

І група - нормативи капіталу:

1. Мінімальний розмір регулятивного капіталу (НІ). Сумується основний і додатковий капітал банку за мінусом відвернень.

Регулятивний капітал   банку,   не   відкоригований  на  суму перевищення нормативів Н7 та Н9, розраховується за такою формулою: РК1 = ОК + ДК - В,

РК1 – регулят. капіт.  банку,  не  відкоригов.  на суму перевищення нормативів Н7 та Н9;    ОК - основний капітал (капітал 1-го рівня); ДК - додатковий капітал (капітал 2-го рівня); В - відвернення.

До основного капіталу включають: статутний капітал, загальні резерви, емісійні різниці (різниці між ціною первинного розміщення акцій та їх номінальною вартістю), резервні фонди, які створюються за рахунок прибутку банку. До додаткового капіталу - резерви під стандартну заборгованість банків та клієнтів за кредитними операціями, збільшення вартості основних засобів, результат поточного року, зменшений на нестандартні активи, субординований борг, нерозподілений прибуток минулих років, прибуток звітного року. До відвернень - ЦП в портфелі банку на інвестиції та вкладення банку в асоційовані компанії та дочірні установи. Сума додаткового капіталу не повинна перевищувати суму основного капіталу.

2. Норматив адекватності регулятивного капіталу (Н2)

де РК - регулятивний капітал банку; Ар  - активи, зменшені на суму створених відповідних резервів за  активними  операціями, на суму забезпечення (але не більше ніж сума  основного  боргу  за  окремою операцією) кредиту (вкладень у боргові   цінні  папери)  безумовним  зобов'язанням  або  грошовим покриттям   у   вигляді   застави  майнових  прав  та  зважені  на  відповідний  коефіцієнт  ризику залежно від групи ризику, до якої віднесено актив. Свп -  сукупна сума відкритої валютної позиції банку за всіма  іноземними валютами та банківськими металами.

     Для розрахунку адекватності РК банку активи поділяються на 5 груп за ступенем ризику:

0 - готівкові кошти, кошти в НБУ, банківські метали, боргові ЦП та доходи за ними, валюта та метали до отримання за опціонами;

10 - кредити органам державної влади та нараховані доходи за ними;

20 - боргові ЦП органів місцевого самоврядування та доходи за ними, короткострокові депозити та кредити і доходи нараховані за ними, валюта і метали, куплені на умовах спот тощо;

50 - кошти в інших банках та нараховані доходи за ними, кредити органам місцевого самоврядування та нараховані доходи за ними, валюта і метали куплені за форвардами, іпотечні кредити фізичним особам, іпотечні облігації тощо;

100 - прострочені нараховані доходи, кредити, надані клієнтам банку, пролонгована, прострочена та сумнівна заборгованість, дебітори, боргові ЦП, ТМЦ, основні засоби, гарантії, непокриті акредитиви тощо.

3. Норматив співвідношення регулятивного капіталу до сукупних активів (НЗ)

     де РК - регулятивний капітал; СА - сукупні активи

При розрахунку нормативу адекватності основного капіталу сума загальних активів відповідно зменшується на розрахункову суму резервів за всіма активними операціями банку, на суму неамортизованого дисконту за ЦП та зносу основних засобів.

II група - нормативи ліквідності.

Ліквідність банку - це його здатність забезпечити своєчасне виконання своїх грошових зобов'язань, яка визначається збалансованістю між строками і сумами погашення розміщених активів та строками і сумами виконання зобов'язань банку.

  1. Норматив миттєвої ліквідності (Н4)

де Ккр – кошти на кореспондентських рахунках; Ка – кошти в касі; Рп – поточні рахунки для розрахунку нормативу миттєвої ліквідності.

  1. Норматив поточної ліквідності (Н5)

де Апв - активи первинної та вторинної ліквідності; Рп - поточні рахунки для розрахунку нормативу поточної ліквідності; З - зобов'язання банку.

  1. Норматив короткострокової ліквідності (Н6)

                                                 

де Ал - ліквідні активи; Рп - поточні рахунки для розрахунку нормативу короткострокової ліквідності; Зк - короткострокові зобов'язання банку.

III група - нормативи кредитного ризику:

  1. Норматив максимального розміру кредитного ризику на одного контрагента (Н7)

                                                       

де Зс - сукупна заборгованість за строковими депозитами, кредитами, факторингом та фінансовим лізингом, векселями, борговими цінними паперами, акціями, дебіторською заборгованістю, простроченими/сумнівними нарахованими доходами, 100% суми позабалансових зобов'язань, виданих щодо одного контрагента (або групи пов'язаних контрагентів), мінус сформовані резерви під ці операції щодо такого контрагента;  РК - регулятивний капітал банку.

e.

де Зв - сукупна заборгованість за строковими депозитами, кредитами, факторингом та фінансовим лізингом, векселями, борговими цінними паперами, акціями, дебіторською заборгованістю, простроченими/сумнівними нарахованими доходами, 100% суми позабалансових зобов'язань, що враховуються в банку за "великими" кредитами за одним контрагентом (або групою пов'язаних контрагентів), мінус сформовані резерви під ці операції щодо такого контрагента;

РК - регулятивний капітал банку.

  1. Норматив максимального розміру кредитів, гарантій та поручительств, наданих одному інсайдеру (Н9)

де Зін - сукупна заборгованість за строковими депозитами, кредитами, факторингом та фінансовим лізингом, векселями, борговими цінними паперами, акціями, дебіторською заборгованістю, простроченими/сумнівними нарахованими доходами, 100% суми позабалансових зобов'язань щодо одного інсайдера, мінус сформовані резерви під ці операції щодо такого інсайдера;

 РК - регулятивний капітал банку.

  1. Норматив максимального сукупного розміру кредитів, гарантій та поручительств, наданих інсайдерам (Н10)

                                                        

де СЗін - сукупна заборгованість за строковими депозитами, кредитами, факторингом та фінансовим лізингом, векселями, борговими цінними паперами, акціями, дебіторською заборгованістю, простроченими/сумнівними нарахованими доходами, 100% суми позабалансових зобов'язань, виданих щодо всіх інсайдерів, мінус сформовані резерви під ці операції щодо всіх інсайдерів; РК - регулятивний капітал банку.

ІУ група - нормативи інвестування:

  1. Норматив інвестування в ЦП окремо за кожною установою (Н11)

                                                                         

де Кін - кошти банку, що інвестуються на придбання акцій та інших ЦП із нефіксованим прибутком у торговому портфелі та в портфелі банку на продаж, що випущені установою, і вкладення в асоційовані та дочірні установи; ЦП- цінні папери в торговому портфелі банку та в портфелі банку на продаж, що випущені банками, і вкладення у статутні фонди установ; РК - регулятивний капітал банку.

  1. Норматив загальної суми інвестування (НІ2)

де Кін - кошти банку, що інвестуються на придбання акцій та інших ЦП із нефіксованим прибутком; ЦП - цінні папери в торговому портфелі банку та в портфелі банку на продаж; РК - регулятивний капітал банку.

 

 

10. Ціна ресурсів. Простий та складний відсоток

Банки самостійно встановлюють процентні ставки за вкладними (депозитними) операціями, виходячи з кон'юнктури грошового ринку та власної ресурсної політики. Нараховані за вкладом проценти банк виплачує у валюті вкладу (депозиту), або на умовах та в порядку, передбачених договором, відповідно до заяви вкладника у строки, зазначені в договорі..

У банківській практиці можуть використовуватися три методи визначення кількості днів для розрахунку відсотків: фактична кількість днів у місяці та році; фактична кількість днів у місяці, але умовно в році - 360 днів; умовна кількість днів у місяці - 30 та у році - 360. Зменшена процентна ставка запроваджується через один місяць з часу надсилання повідомлення вкладнику, якщо інше не встановлено договором. За договором банківського вкладу (депозиту) на строк розмір процентів не може бути односторонньо зменшений банком, якщо інше не встановлено законодавством України.

Б-к має право змінити розмір %ставки за договором і заздалегідь повідомляє про це вкладникам.

У разі якщо договором не встановлений розмір % ставки,б-к зобов*язаний виплачувати % у розмірі облік.ставки НБУ.

Банки можуть нараховувати і виплачувати вкладникам за їх вкладами прості і складні проценти. Прості проценти більш широко використовуються у банківській практиці.:

Основна сума вкладу(1+річна%ставка*к-ь періодів нарахування*(період нарахування/360)

 Складних відсотків:

В = Д х (1+ %:100)п , де: % - відсоток за період (місяць, квартал, рік); п - кількість періодів, за які нараховуються відсотки. Цивільним кодексом чітко визначений порядок нарахування процентів за договором банківського вкладу. 


11.03.2015; 23:09
хиты: 527
рейтинг:0
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2018. All Rights Reserved. помощь