пользователей: 30072
предметов: 12324
вопросов: 233379
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ


История

1 Поява людини й первісних форм життя в Україні. Трипільська культура.
2 іммерійці, скіфи, сармати та інші народи на українських землях. Грецька колонізація Північного Причорномор’я.
3 Східні слов’яни: походження, розселення, соціально-економічний розвиток, культура.
4 Утворення Київської Русі. Основні етапи її розвитку.
5 Політичний і суспільний устрій Русі.
6 Культура Київської Русі.
7 Місце і значення Київської Русі в історії України.
8 Причини і наслідки занепаду Київської Русі
9 Формування Галицько-Волинського князівства. Суспільні відносини в державі.
10 Діяльність князів Романа та Данила. Розквіт Галицько-Волинської держави.
11 Зовнішня політика та значення Галицько-Волинської держави.
12 Українські землі у складі іноземних держав у ХIV - ХVІ ст.
13 Політичний лад і економічний розвиток українських земель за литовської доби.
14 Духовне життя, культура України за литовської доби. Становище церкви.
15 Кревська унія.
16 Українські землі в складі Речі Посполитої. Люблінська унія та розвиток українських земель після унії.
17 Соціально-економічний розвиток України в другій половині XVI - першій половині XVII століття. Посилення експансії феодальної Польщі.
18 Берестецька церковна унія та її наслідки
19 Загарбання турками і татарами Південної України і їх напади на інші українські землі (друга половина XV століття)
20 Виникнення та початкова історія українського козацтва, його класифікація.
21 Заснування і основні етапи історії Запорізької Січі.
22 Військово-адміністративний устрій Запорізької Січі.
23 Українське козацтво у другій половині XVI - першій половині XVII століть.
24 Козацько-селянські повстання кінця ХVІ - першої третини ХVІІст.
25 Культурне життя України в XVI - XVIIст.
26 Причини і основні етапи визвольної війни українського народу проти Польщі.
27 Зборівський договір. Утворення козацької державності.
28 Битва під Берестечком. Укладення Білоцерківського договору
29 Переяславська Рада 1654 р. та її рішення.
30 Березневі статті 1654 р.
31 Дипломатична діяльність Б.Хмельницького (1648 - 1657 рр.).
32 Україна за часів Руїни. Територіальне розчленування України.
33 Соціально-економічна та політична ситуація на Правобережній та Лівобережній Україні.
34 Відновлення козаччини на Правобережній Україні в середині 80-х років XVII століття. С.Палій.
35 Розвиток культури України в другій половині ХVIIст.
36 Гетьманщина на початку ХVІІІ століття. Гетьман І.Мазепа.
37 Наступ царизму на автономію України. Скасування гетьманського устрою.
38 П.Орлик та його Конституція 1710 р
39 Соціально-економічний розвиток Лівобережної та Слобідської України у ХVІІІ столітті. Юридичне оформлення кріпосного права.
40 Розвиток економіки на Правобережжі та західноукраїнських землях у ХVІІІ ст. Три розподіли Польщі. Входження західноукраїнських земель до складу Австрійської імперії.
41 Українська культура у ХVІІІ столітті.
42 Заходи рос. царизму проти української культури протягом другої половини 17-18 століття.
43 Політичне становище і соціально-економічний розвиток східноукраїнських земель у першій половині ХІХ століття. Колоніальна політика царизму щодо України.
44 Антикріпосницька боротьба в Україні в першій половині 19 ст.
45 Колоніальна політика царизму щодо України
46 Декабристський рух в Україні.
47 Відродження української національної свідомості у першій половині ХІХ ст. Історичне значення творчості Т.Г.Шевченка. Кирило-Мефодіївське братство
48 Політика Австрійської монархії на західноукраїнських землях в кінці ХVІІІ - першій половині ХІХ століття.
49 Суспільно-політичний рух в західноукраїнських землях в першій половині ХІХ століття. Гурток “Руська Трійця”.
50 Український суспільно-політичний рух у другій половині ХІХ ст.
51 Українська культура в ХІХ - на початку ХХ ст.
52 Соціально-економічний розвиток українських земель в другій половині ХІХ - на початку ХХ ст.
53 Активізація національного руху в Україні на початку ХХ ст.
54 Українські політичні партії на початку ХХ ст., їх програми, стратегія, тактика.
55 Україна в роки Першої світової війни.
56 Політичне становище в Україні після повалення царського режиму. Організація і діяльність Центральної Ради. Проголошення Української Народної Республіки.
57 Гетьманський переворот. Павло Скоропадський. Гетьманський уряд і його політика.
58 Утворення Директорії УНР та його діяльність.
59 Зовнішня політика УНР. Брестський договір та його наслідки.
60 Західна Україна в 1918 р. Утворення Західно-Української Народної Республіки (ЗУНР). Є.Петрушевич.
61 Військо УНР і Українська Галицька Армія в боротьбі з денікінцями.
62 Варшавський договір. Спільні бойові дії польських і українських військ проти Червоної Армії.
63 Ризький договір та його наслідки.
64 Відновлення Радянської влади в Україні в 1919 р. Селянсько-повстанський рух.
65 Перехід до нової економічної політики і її здійснення в Україні.
66 Утворення СРСР. Статус України в складі Радянського Союзу.
67 Політика українізації та коренізації: сутність, причини, наслідки.
68 Український націонал-комунізм в 1920-х роках, його прояви в політиці та на практиці.
69 Проведення сталінської політики воєнно-комуністичного штурму в Україні: результати і наслідки.
70 Причини і наслідки голоду в Україні в 1921 - 1922 рр. та в 1932 - 1933 рр.
71 Суспільно-політичне життя українського народу в 1920 - 30-ті роки.
72 Соціально-економічний та політичний розвиток західноукраїнських земель в 1920 - 30-ті роки
73 Заснування організації українських націоналістів (ОУН). Розкол в ОУН. А.Мельник, С.Бандера.
74 Українське питання в міжнародних відносинах напередодні Другої світової війни. Пакт Молотова-Рібентропа і українські землі. Входження земель Західної України до складу УРСР.
75 Напад німецьких військ на СРСР. Оборонні бої на території України в 1941 - 1942 рр.
76 Німецько-Фашистський окупаційний режим в Україні. Радянський партизанський рух і більшовицьке підпілля.
77 Український національний-визвольний рух в роки Другої світової війни. ОУН і УПА.
78 Звільнення України від німецько-фашистських загарбників. Політичні наслідки Другої світової війни та українське питання.
79 Україна після Другої світової війни. Перехід до мирного будівництва.
80 Повоєнний сталінський режим в Україні. Репресії 40-х - 50-х рр.
81 Західноукраїнські землі в повоєнні роки. Операція “Вісла”.
82 Розвиток економіки Радянської України в другій половині 50-х - першій половині 60-х років.
83 Викриття культу особи Сталіна (десталінізація) Лібералізація суспільно-політичного життя на Україні в другій половині 50-х - на початку 60-х років та її суперечливий характер.
84 Наростання кризових явищ в соціально-економічному, політичному і культурному житті Радянської України в другій половині 1960-х - першій половині 80-х років.
85 Національне питання в Радянській Україні в 1960-х першій половині 80-х років. Дисидентський та правозахисний рух.
86 Проголошення курсу на перебудову та його реалізація в Україні.
87 Розпад СРСР. Проголошення незалежності України.
88 Суперечливі процеси в політичному житті України.
89 Соціально-економічний розвиток України в умовах незалежності.
90 Духовне і культурне життя України в умовах державної незалежності.
91 Зовнішньополітична діяльність України.
92 Громадсько-політичне життя України на сучасному етапі.
27.03.2015; 01:20
хиты: 38639
рейтинг:+9
Гуманитарные науки
история
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2019. All Rights Reserved. помощь