пользователей: 29951
предметов: 12312
вопросов: 233115
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ

I семестр:
» Политология

Политология

1 Визначте предмет
2 Охарактеризуйте методи і способи вивчення політики.
3 У чому полягає відмінність між “арістотелівською” та “макіавеллівською” парадигмами в політиці? Охарактеризуйте в загальних рисах кожну з них.
4 Надайте порівняльну характеристику наступним поняттям та відповідним їм феноменам: патріотизм, націоналізм, нацизм
5 5. Порівняйте предмет і дослідницькі методи політології з предметом і методами таких дисциплін, як філософія, соціологія, економіка, правознавство. Зробіть висновки стосовно місця політології в системі гуманітарного знання.
6 6. Поясніть зміст поняття “влада”.
7 7. Надайте класифікацію форм державного правління за твором Платона «Держава».
8 8. З’ясуйте природу політичного. Окресліть межі дійсної застосовуваності політичного в суспільстві.
9 Згадайте, в чому полягає історично зумовлена основна особливість політичного життя україноського народу (за М.І.Костомаровим). Висловіть Ваше власне бачення з цього приводу.
10 11. Поясніть зміст поняття “легітимність влади”.
11 12. Надайте визначення феномену держави та коротко охарактиризуйте основні її функції.
12 13. Окресліть коло дієвих засобів обмеження маніпулятивного впливу влади.
13 14. Розкрийте зміст парадигми Гарі Беккера щодо основного призначення політології.
14 15. З’ясуйте, в чому полягає специфіка здійснення влади в Україні.
15 16. Поясніть зміст поняття «політична прогностика»
16 17.Наведіть класифікацію режимів правління
17 Розкрийте історичні передумови виникнення держави як основного політичного інституту
18 З’ясуйте, чи можливе поєднання етики відповідальності та етики Переконання (спираючись на положення роботи Макса Вебера «Покликання до політики»).
19 20.Охарактеризуйте особливості сучасних українських політичних партій як на рівні їх внутрішньої організації, так і на рівні функціонування партійної системи
20 21. Наведіть класифікацію форм державного устрою. Охарактеризуйте переваги та вади кожної з них.
21 22. Сформулюйте сутність феномену громадянства.
22 23.Поясніть, що таке «відкрите суспільство», в чому полягають його переваг над «закритим суспільством» і в чому його недоліки.
23 24.Розкрийте основні переваги та недоліки різних історичних форм демократії
24 25.Зробіть політологічний аналіз того, які з виокремлених Умберто Еко ознак авторитаризму властиві для сучасної України і чому.
25 26.Поясніть, який зміст вкладається в поняття політичної платформи.
26 27.Розкрийте зміст поняття “правова держава”.
27 28. Визначте основні переваги та недоліки різних історичних форм демократії.
28 29.Надайте класифікацію тоталітарних режимів. Поясніть, що є спільним між ними та що їх розрізнює
29 30.Сформулюйте основні проблеми формування громадянського суспільств в Україні та окресліть напрямки їх розв’язання.
30 Сформулюйти основні атрибути як невід’ємні властивості політичних партій.
31 Наведіть класифікацію існуючих на сьогодні ідеологічних напрямків.
32 Охарактеризуйти ідеологію консерватизму. Назвіть її чільників та головних провідників.
33 Надайте політологічну характеристику методів політичної боротьби. Проведіть порівняльний політологічний аналіз змісту творів: «Політика» Арістотеля та «Держава» Платона. Які світоглядні та політичні наслідки ними були викликані.
34 35.Надайте класифікацію функції засобів масової інформації в політичному житті суспільства.
35 36.Визначіть зміст понять: «спільнота»; «суспільство» та «людство», враховуючи напрацювання з цих питань Фердінанда Тьоніса та Джамбатісти Віко.
36 37.Проведіть порівняльний політологічний аналіз понять та відповідних їм феноменів: фашизм та нацизм.
37 Розкрийте історію походження та сутність ідеології лібералізму.Сформулюйте своє бачення проблеми співставлення «лівих» та «правих» течій в ідеології та політиці (на основі політологічного аналізу роботи С.Л.Франка «По той бік «лівого» та «правого»).
38 39. Надайте визначення поняття “політичний режим”.
39 40. Поясніть зміст ідеї громадянського суспільства.
40 41.Розкрийте історію походження та сутність соціалістичної ідеології.
41 42. Наведіть класифікацію політичних режимів. Поясніть відмінності між ними.
42 43.Спираючись на текст Основного закону - Конституції України, сформулюйте своє бачення парадоксів влади в сучасному українському суспільстві.
43 44.Визначте, в яких основних формах втілюється в життя політичний режим диктатури?
44 45.Сформулюйте, які параметри включає в себе виведений К.Болленом так званий «індекс демократії»
45 Розкрийте зміст поняття: «політичне маніпулювання».
46 Поясніть, в чому полягають уроки філософії І.Канта для політичної прогностики.
47 Сформулюйте зміст нового (по відношенню до доби Просвітництва) типу прогностичної свідомості.
48 49. Новий тип прогностичної свідомості та його основні передумови.
49 Сценарії політичного розвитку України: принципи побудови та шляхи розгортання.
26.03.2014; 14:37
хиты: 2847
рейтинг:+1
Общественные науки
политология
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2019. All Rights Reserved. помощь