пользователей: 28224
предметов: 12113
вопросов: 227781
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ

4. Основні інститути права інтелектуальної власності.

Із загального поняття інтелектуальної власності міжнародно-правові документи виділяють окремо промислову власність, до якої належать винаходи, корисні моделі, промислові зразки, фабричні або товарні знаки, знаки обслуговування і вказівки щодо походження або найменування місця походження, а також припинення недобросовісної конкуренції, інші об'єкти інтелектуальної власності, що залишилися за межами поняття промислової власності становлять групу результатів творчої діяльності, що охороняється авторським правом.

4.1. Авторське право та суміжні права.

Авторське право стосується творів. У більшості європейських мов англійський термін "копірайт" (дослівно: право на виготовлення копій) заміняє словосполучення "авторське право". Термін "копірайт" наголошує на дії, яку щодо літературних або художніх творів може здійснювати тільки сам автор або інша особа з його дозволу. Мова йде про виготовлення примірників твору, термін "авторське право" наголошує на особі творця літературного або художнього твору, підкреслюючи, що автор має певну правомочність щодо свого твору.

       Суміжні   права   зазвичай   об'єднують   три   різновиди   прав:   права виконавців на виконання, права виробників фонограм та права організацій ефірного мовлення на радіо- та телевізійні програми. 4.2. Патенти та споріднені поняття.

Основна мета патентної системи: забезпечити прогрес у галузі промислових технологій в інтересах спільноти. Будь-яка особа, яка розробила вдосконалення, інший виріб чи спосіб його виготовлення, нову речовину і (або) спосіб її одержання, може після розкриття деталей патентному бюро своєї або іншої країни одержати набір виключних прав на певний період часу.

Патенти на винаходи. Винахід - це ідея, яка уможливлює практичне вирішення конкретної проблеми в галузі техніки. Як правило, винаходи охороняють за допомогою патентів.

Корисні моделі. Вираз "корисна модель" вживають для найменування винаходів певних видів. У більшості національних законодавств, що містять положення про корисні моделі, до цієї категорії належать винаходи в галузі механіки.

Промислові зразки. У широкому плані промисловий зразок можна визначити як орнаментальне або естетичне зовнішнє оформлення корисного виробу. Виріб має піддаватися тиражуванню у промислових масштабах. Звідси назва "промисловий зразок". Відповідно до законодавства ряду країн, щоб підлягати охороні, промисловий зразок має бути новим, за законами інших країн він має бути оригінальним.

4.3.Засоби індивідуалізації товарів і послуг.

До об'єктів засобів індивідуалізації товарів і послуг відносять торговельні марки, комерційні (фірмові) найменування та географічні зазначення.

Торговельні марки. Це зареєстровані в установленому порядку позначення, за якими товари і послуги одних осіб відрізняються від однорідних товарів і послуг інших. Закон України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" об'єктами знака визначає словесні, зображувальні, об'ємні та інші позначення або їх комбінації, виконані у будь-якому кольорі або поєднання кольорів (п.2 ст. 5 Закону, ст. 492 ЦК України).

Комерційні (фірмові) найменування. Комерційні найменування містять назву, терміни або найменування, які засвідчують характер діяльності фірми та допомагають відрізнити її від інших виробників. Комерційне найменування має бути новим і чітко відрізнятися від подібних, що уже використовуються.

Географічні зазначення - це зазначення походження та найменування місця походження. Зазначення походження - це найменування, вираз або знак, який вказує на те, що виріб або послуга має своє позначення у країні, регіоні або конкретному місці. Вживання географічного зазначення є правомірним тільки для певного кола осіб і підприємств, розташованих у відповідному географічному районі, і тільки у зв'язку з конкретними виробами, що походять звідти.

У цивільному обороті часто місце походження товару має значний вплив попиту на нього.

4.4. Нетрадиційні результати інтелектуальної діяльності

До нетрадиційних результатів інтелектуальної діяльності відносять наукові відкриття, комерційну таємницю, компонування інтегральних мікросхем, сорти рослин і породи тварин, раціоналізаторські пропозиції, j

Наукові відкриття. Відкриттям прийнято визнавати встановлення раніше невідомих об'єктивно існуючих закономірностей, властивостей і явищ матеріального світу, що вносять докорінні зміни у рівень пізнання. Об'єктами відкриттів є закономірності, властивості та явища матеріального світу. Кожен із названих об'єктів відкриттів може бути визнаним відкриттям окремо. Проте закономірність, явище чи властивість можуть бути визнаними відкриттям лише за умови, що зазначені закономірність, властивість чи явище не були відомі раніше - вони виявлені вперше у світі.

Комерційною таємницею є інформація, яка є секретною в тому розумінні, що вона в цілому чи в певній формі та сукупності її складових є невід'ємною та не є легкодоступною для осіб, які звичайно мають справу з видом інформації, до якого вона належить, у зв'язку з цим має комерційну цінність та була предметом адекватних існуючим обставинам заходів щодо збереження її секретності, вжитих особою, яка законно контролює цю інформацію, комерційною таємницею можуть бути відомості технічного, організаційного, комерційного, виробничого та іншого характеру, за винятком тих, які відповідно до закону, не можуть бути віднесені до комерційної таємниці.

Компонування (топографії) інтегральних мікросхем. Інтегральна мікросхема — мікроелектронний виріб кінцевої або проміжної форми, призначений для виконання функцій електронної схеми, елементи і з'єднання якого неподільно сформовані в об'ємі і (або) на поверхні матеріалу, що становить основу такого виробу, незалежно від способу його виготовлення.

Компонування (топографія) інтегральної мікросхеми - зафіксоване на матеріальному носії просторово-геометричне розміщення сукупності елементів інтегральної мікросхеми та з'єднань між ними. Компонування (топографія) інтегральної мікросхеми визнається оригінальною, якщо вона не створена шляхом прямого відтворення (копіювання) іншої топографії інтегральної мікросхеми, має відмінності, що надають їй нові властивості.

Сорти рослин і породи тварин (селекційні досягнення).

Об'єктом права на сорт є селекційне досягнення у рослинництві, одержане штучним шляхом або відбором, і таке, що має одну або кілька господарських ознак, які відрізняють його від існуючих сортів рослин. Сорт вважається охороноздатним - придатним для набуття права на нього як на об'єкт інтелектуальної власності, якщо за проявом ознак, породжених певним генотипом чи певною комбінацією генотипів, він є новим, вирізняльним, однорідним та стабільним.

Селекційним досягненням у тваринництві вважається створена внаслідок цілеспрямованої творчої діяльності група племінних тварин (порода, породний тип, лінія, сім'я тощо), яка має нові високі генетичні ознаки, що стійко передаються їх потемкам. Племінною твариною визнається чистопородна або одержана за затвердженою програмою породного удосконалення тварина, яка має племінну (генетичну) цінність і може використовуватися в селекційному процесі відповідно до чинних загальнодержавних програм селекції.

Раціоналізаторські пропозиції. Раціоналізаторською визнається пропозиція, що є новою і корисною для підприємства, якому вона подана, і передбачає створення або зміну конструкції виробів, технології виробництва, техніки або складу матеріалів. Раціоналізаторська пропозиція має стосуватися виробів, технології виробництва, техніки або складу матеріалів. До раціоналізаторської пропозиції за загальним правилом встановлюється три необхідні вимоги: 1) вона має стосуватися профілю підприємства, якому ця пропозиція подана; 2) має бути новою; 3) має бути корисною підприємству, якому вона подана.

ТЕМА 2. Система джерел правового регулювання відносин, пов'язаних з охороною і використанням об'єктів інтелектуальної власності"

План

1.    Система джерел авторського та суміжних прав.

1.1.                    Національні джерела.

1.2.                    Міжнародні джерела.

 

2.                   Система джерел патентного права (національні джерела та міжнародні
договори).

3.                   Джерела правового регулювання засобів індивідуалізації товарів і послуг.

4.                   Національні та міжнародні джерела правової охорони нетрадиційних
результатів інтелектуальної діяльності.


17.11.2014; 02:48
хиты: 356
рейтинг:0
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2018. All Rights Reserved. помощь