пользователей: 30398
предметов: 12406
вопросов: 234839
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ

4. Мета, завдання та функції логістики. Види логістики.

Головна ідея логістики – організація у рамках єдиного потокового процесу переміщення матеріалів та інформації вздовж всього ланцюга від виробника до споживача.  Таким чином, мета логістики – це оптимізація циклу відтворення шляхом комплексного, орієнтованого на потребу, формування потоку матеріалів та інформації у виробництві та розподілі продукції
Найчастіше мету логістичної діяльності пов'язують з виконанням так званих правил логістики. Найбільш розповсюдженим підходом є виділення «шести правил логістики»:

*продукт – потрібний продукт;

*кількість - у необхідній кількості;

*якість – необхідної якості;

*час – необхідно доставити у потрібний час;

*місце – у потрібне місце;

*витрати – з мінімальними витратами.

До основних завдань логістики відносять:

*здійснення наскрізного контролю за потоковими процесами в логістичних процесах;

*розробка та удосконалення способів управління матеріальними потоками;

*багатоваріантне прогнозування обсягів виробництва, перевезень, запасів;

*стандартизація вимог до якості логістичних послуг і окремих операцій;

*раціональне формування господарських зв’язків;

*оптимізація технічної та технологічної структури транспортно-складських комплексів;

*визначення стратегії та технології фізичного переміщення матеріальних ресурсів, напівфабрикатів, готової продукції;

*оптимізація запасів усіх видів і на всіх етапах товароруу;

*скорочення часу перевезень;

*швидка реакція на вимоги споживачів;

*гарантування якісного після продажного обслуговування.

Практика реалізації методології логістики виражається через її функціональні важелі. З концептуальних позицій можна виділити такі функції логістики

1. Системоутворююча функція. Логістика є системою ефективних технологій забезпечення процесу управління ресурсами.

2.Інтегруюча функція.  Логістика забезпечує синхронізацію процесів збуту, зберігання і доставки продукції з орієнтацією їх на ринок засобів виробництва і надання посередницьких послуг споживачам.

3.Регулююча функція. Логістичне управління матеріальними і супутніми потоками спрямоване на економію всіх видів ресурсів, скорочення витрат живої та минулої праці на стику різних організаційно-економічних рівнів і галузей.

4.Результуюча функція. Логістична діяльність спрямована на постачання продукції в необхідній кількості, у зазначений час і місце з заданою якістю, за мінімальних витрат.

Логістика як наука з управління матеріальними, інформаційними та іншими  потоками включає в коло своїх інтересів значну частину сфери економічного життя суспільства. У зв’язку з цим для формалізації наукових досліджень і практичних розпробок вона розбивається на декілька напрямів:

1.З масштабами розроблюваних проблем логістика поділяється:

-Макрологістику;

-Мікрологістику.

У сферу досліджень макрологістики включаються процеси, які протікають на регіональному, міжрегіональному, загальнонаціональному і міждержавному рівні.
Логістика на даному рівні виражається в проведенні глобальної логістичної стратегії, яка полягає у формуванні стійких торгово-економічних зв’язків між окремими країнами і регіонами на основі територіального розподілу праці сформованої спеціалізації та міжгалузевого кооперування.
Мікро логістика займається комплексом питань з управління матеріальними, інформаційними та іншими потоками, ґрунтуючись на інтересах окремого підприємства або корпоративної групи підприємств, об’єднаних загальними цілями щодо оптимізації господарських зв’язків.

2. За характером управління логістика поділяється на:

- зовнішню;

- внутрішню.

Зовнішня логістика займається питанням регулювання потокових процесів, які виходять за рамки діяльності, але перебувають у сфері впливу суб’єкта господарювання.
Внутрішня логістика спрямована на координацію й удосконалення господарської діяльності, пов’язаної з управлінням потоковими процесами в межах підприємства або корпоративної групи підприємств.


16.06.2014; 01:52
хиты: 32
рейтинг:0
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2019. All Rights Reserved. помощь