пользователей: 28051
предметов: 12019
вопросов: 223713
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ

Оцінка ,класифікація ,структура основних засобів .

Основні засоби підприємства оцінюються: залежно від моменту проведення оцінки — за первісною (початковою) чи відновленою вартістю; залежно від стану основних фондів — за повною або залишковою вартістю.

Первісна вартість основних засобів — це фактична їхня вартість на момент введення їх в дію чи придбання. Крім оптової ціни, включає витрати на його транспортування й установку на місці використання.

Відновлена вартість основних засобів — це вартість їхнього відтворення за сучасних умов виробництва. Вона враховує ті самі витрати, що й первісна вартість, але за сучасними цінами.

Повна (первісна й відновлена) вартість основних засобів — це вартість у новому, не зношеному стані. Саме за цією вартістю основні фонди рахуються на балансі підприємства протягом усього періоду їхнього функціонування.

Залишкова вартість основних засобів характеризує реальну їхню вартість, іще не перенесену на вартість виготовленої продукції (виконаної роботи, наданої послуги). Залишкова вартість основних засобів на час їхнього вибуття (спричиненого спрацюванням) має назву ліквідаційної вартості. Балансова вартість групи основних фондів підприємства на початок розрахункового року (БВ) обчислюється за формулою

БВоф = БВо+ Вноф + Вкр + Врек – Вв - АВо ,

де БВо — балансова вартість групи основних фондів на початок року, що передував звітному;

Вноф -— витрати на придбання нових основних фондів;

Вкр—вартість здійснення капітального ремонту основних фондів;

Врек — витрати на реконструкцію виробничих приміщень і модернізацію устаткування;

Вв — вартість виведених з експлуатації основних фондів протягом року, що передував звітному;

АВо — сума амортизаційних відрахувань, нарахованих у році, що передував звітному.

Необхідною умовою правильного обліку і планування відтвор. Осовних засобів підприємства є їх класфікація. Класифікація основних засобів за нац. Стандартами:

1.Основні засоби— земельні наділи, капітальні витрати на поліпшення земель, споруди, будинки, передавальні пристрої, машини, обладнання,транспортні засоби, пригоди, інструменти, інвентар, робоча худоба,насадження, інші основні засоби.

2. Інші необоротні матеріальні активи: бібліотечні фонди, малоцінні необоротні матеріальні активи, тимчасові нетитульні споруди, природні ресурси, предмети прокату, інвентарна тара та інші необоротні мат.активи.

Відповідно до податкового законодавств основні засоби поділяються на 4 групи: 1. Будівлі, споруди, їх структурні елементи.2.Автотранспорт, запчастини, меблі,побутові, електричні та інші прилади,офісне обладнання придбані до 1 січня2001року.3. Інші основні засоби ,технологічне обладнання , врахов. Спец. Діяльності підприємства.4. Електронно-обчислювальні машини,комп*ютери, засоби зчитування, друку, інформації придбані від 1 січня 2003 року.Основні засоби підприємства поділяють на активну частину ( безпосередньо бере участь у виробничому процесі , завдяки цьому забезпечується належний обсяг і якість продукції) та пасивну частину( створює умови для здійснення процесу виробництва)

.

 


27.05.2014; 10:29
хиты: 315
рейтинг:+1
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2018. All Rights Reserved. помощь