пользователей: 27952
предметов: 11960
вопросов: 222119
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ

16.Спрощування ,амортизація ,відтворення основних засобів.

Основні засоби зазнають фізичних і економічних опрацювань техн-екон. старіння.

Під фізичним спрацюванням розуміють явище поступ. втрати ними своїх первісних техніко-експлуатаційних якостей.

Економічне спрацювання - втрата споживчої вартості основних засобів,яка призводить до зменшення їх реальної вартості.

На щвидкість і розміри фізичного спрацювання основних засобів впливають: надійніст та довговічність,спосіб використання особливих технічних процесів,якіст технічного догляду,ремонт обслуговування,кваліфікація робітників.

Фізичне спрацювання машин та устаткування умовно поділяють на 2 частини:

1)періодично,усувається проведення ремонтів;

2)неусувне(посиійне нагромадження) фізичне спрацювання.

Технічно-економічне старіння основних засобів - процес знецінення діючих засобів праці до настання повного фізичного спрацювання під впливом НАуково-техн прогресу. Воно характеризується поступовою втратою засобів праці своєї споживчої вартості внаслідок удосконалення існуючих і створюючих нових засобів виробництва

 

Ктес= 1- (В1/Во)*(По/П1)

 

Во і В1 - повна вартість застосованого і нового засобу праці;

По і П1 - продуктивність застосування і нового засобу праці

Необхідною умовою відновлення від засобів праці - поступове відшкодування їх вартості, яке здійснюється через амортизаційне відрахування.

Амортизаційне відрахування - це систематичний розподіл вартості необоротних активів протягом строку їх корисного використання,який встановлюється під

Нарахування амортизації призупиняється на період реконструкції, модернізації, добудови,консервації об'єктів.

Амортизаційне нарахування щомісячно.Об'єктом нарахування амортизації є усі основні засоби,крім земельних ділянок.

 

ФОРМУЛА розрахунку норм амортизаційних відрахувань:

 

Нав = ( Ф- Л/Ан *Ф)*100%

 

Ф - баланс (первісна) вартість;

Ан - амортизація період основних засобів;

Л - ліквідація вартості амортизації.

Для здійснення правил амортизації застосовують методи нарахування амортизації:

1)прямолінійний - рівномірний розподіл сум амортизації між обліковими періодами;

2) зменшення залишку вартості - полягає у визначенні суми амортизації виходячи з їх вартості на початку року;

3) прискорення зменшення загальної вартості - нарахування амортизації виходячи із залишків вартості основних засобів вартості на початку року і подвійної річної норми амортизації;

4) акумулятивний(цілих значень років) - визначають суму щорічної амортизації що обчислюється як добуток амортизаційної вартості основних засобів на кумулятивний коефіцієнт.

5) виробничий - засосовується тоді,коли для відшкодування вартості основних засобів використоаують їх сумарний виробіток за весь період експлуатації у відповідних одиниц виміру. Річна сума амортизації визначається як добуток фактичного річного обсягу випоску продукції на ставку амортизації.

6)метод передбачається податковим законодавством. Норми нарахування амортизації за цим методом наступні:

- для основних засобів придбаних до 1.01.2004р 1,25%;6,75%;3,75%.

- після 1.01.2004 2%;10%;6%;15%.

Ці норми встановлюються в до балансової вартості на початок звітного періоду в розрахунку на податковий квартал.

При простому відтворенні основних засобів досягається збереження споживчої вартості. Просте відтворення здійснюється шляхом проведення відповідних елементів основних засобів. Ремонти поділяються на поточні,капітальні і відновіні. Витрати на поточний ремонт є постійні і відносно рівномірні протягом експлуатаційного періоду тому їх відносять на собівартість продукції.

Витрати на капітальний ремонт великі,тому вони визначаються заздалегідь і їх відносять на собівартість продукції рівномірно протягом ремонтного циклу.

Витрати на ремонт включають до складу витрат звітнього періоду в межах 10% вартості груп основних засобів на початок звітного року.

Розширене відтворення передбачає зростання соживчої вартості та кількості основних засобів,здійснюється воно шляхом реконструкції підприємства,технічного переоснащення,нового будівництва, модернізації діючого виробничого обладнання.

Модернізація діючого виробничого обладнання означає його удосконалення з метою запобігання ТЕС та підвищення технічних параметрів до рівня сучасних умов.

Технічне переозброєння підприємства означає здійснення комплексу заходів по підвищенню вимог до сучасного рівня окремих дільниць виробництва за рахунок впровадження нової техніки і технологої модернізації та автоматизації виробничих процесів модернізації і заміни виробничого процесу та техн. Застарілого устаткування.

Реконструкція діючого підприємства - повна або часткова перебудова виробництва,за необхідності можуть бути споруджені нові об'єкти.

Розширення діючого підприємства передбачає спорудження додаткових виробничих комплексів,нових цехів або розширення існуючих.

Витрати пов'язані з покращенням стану або розширенням відтворених додаються до первісної ціни основних засобів.

 

 


20.03.2014; 11:11
хиты: 364
рейтинг:0
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2018. All Rights Reserved. помощь