пользователей: 28205
предметов: 12092
вопросов: 227127
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ

12. Визначення чисельності працівників .

Розрізняють явочну, облікову та середньооблікову чисельність працівників підприємства.

Явочна чисельність включає всіх працівників, що повинні з’являтися на роботу. Облікова чисельність включає всіх постійних і тимчасових працівників, котрих прийнято на роботу, незалежно від того, перебувають вони на роботі, знаходяться у відпустках, відрядженнях, на лікарняному листку тощо. Середньооблікова – визначається як сума середньомісячної чисельності поділена на кількість місяців у розрахунковому періоді.

В управлінні трудовими ресурсами використовують показники щодо порівняння з аналогічними однорідними підприємствами:1.плинність персоналу(Кплинності=Кількість звільнених / на середню облікову чисельність).2.середній стаж роботи на підприємстві( загальна сума років роботи напідприємстві всього персоналу / середня облікова чисельність).3.рівень дисципліни ( кількість неявки/ відпрацьований час)4.відповідність кваліфікації робітників ступеню складності виконуваних ними робіт( Р(середній тарифний розряд робітників)/Р ( середній тарифний розряд виконуваних робіт)). Визначення планової чисельності персоналу залежить від специфіки підприємства та особливостей його функціонування.Для визначення чисельності персоналу на плановий період використовують наступні методи: 1.Метод коригування базової чисельності: Чпл.=(Чб∆v/100)+- ∆Ч; Чб.- базова або очікуана чисельність; ∆v – плановий темп зростання обсягу виробленої продукції; ∆Ч – зміна чисельності у зв*язку зі зміною продуктивності праці.

2.Розрахунок планової чисельності на підставі повної трудомісткості виготовленого товару: Чпл=сумаТ / Кв.н.* Фд.р. СумаТ – повна трудомісткість вироб. Програми планового року; Квн- коефіціент виконання норм;Фдр – розрахунковий ефект. Фонд часу роботи 1-го працівника.

3. Розрахунок чисельності робітників, зайнятих на роботах, що нормуються: Чпл(зверху над пл – рн) = сума Ті*Мі/Кв.н.*Фд.р. Ті – планова трудомісткість одиниці продукції.

4.Визначення чисельності основних робітників на ненормованих роботах: Чпл(над пл – ос) = м*Пм.з. *Кr/ Ноб. П – кількість змін роботи на добу;Кr- коефіціент робоч. Чисел. = 100/ 100-f; Ноб. – норма обслуговування одного агрегату;

5. Метод розрахунку чисельності робітників, для яких неможливо встановити норму обслуговування: Чпл(над пл – don)= Прм – Пзн*Кr; Прм – кількість робочих місць.

Чисельність працівників управління спеціалістів, службовців розраховується за кожною функцією методом прямого нормування,якщо дані щодо  трудомісткості є достатьо вірогідними.Якщо такі дані відсутні,для встановлення чисельності керуються типовими штатними розкладами. Обсяг робіт щодо набору персоналу залежить передовсім від різниці між наявною чисельністю та майбутніми потребами. Розрізняють зовнішні та внутрішні джерела набору. До зовнішніх належать ті, що забезпечують поповнення персоналу через:

    державні бюро з працевлаштування, регіональні біржі праці;

    комерційні (у тім числі міжнародні) підприємства та організації з працевлаштування;

    систему контрактів підприємств з вищими, середніми спеціальними та професійно-технічними навчальними закладами;

    об'яви в пресі, на радіо, телебаченні, у розклеюваних афішах тощо.

Внутрішні- підготовка робітників через учнівство на підприємстві, просування по сулжбі своїх працівників)

 

 


20.03.2014; 11:11
хиты: 490
рейтинг:0
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2018. All Rights Reserved. помощь