пользователей: 29795
предметов: 12304
вопросов: 232439
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ


Философия

1 Поняття світогляду. Сутність та структура світогляду, єдність його сторін та рівнів. Історичні типи світогляду, їх особливості.
2 Філософія як теоретичне світоглядне знання. Предмет, структура та основні функції філософії.
3 Основні способи філософствування (метафізика, діалектика). Історичні форми діалектики.
4 Світ філософських роздумів людина і світ, мислення і буття. Основне питання філософії, його дві сторони та їх рішення.
5 Міфологічні засади філософії. Сутність та характерні риси основних етапів становлення та розвитку світової філософії.
6 Давньоіндійська філософія. Вчення джайнізму та буддизму. Філософські системи індуїзму.
7 Філософія Стародавнього Китаю. Даосизм. Конфуціанство. Моїзм. Легізм. Стихійна діалектика та матеріалізм.
8 Філософія Античності. Мілетська школа, натурфілософія Геракліта, атомізм Демокріта.
9 Суб'єктивна діалектика Сократа. Онтологічні та гносеологічні проблеми філософії Платона. Філософська система Аристотеля.
10 Антична філософія Риму (стоїцизм, епікуреїзм, скептицизм та неоплатонізм). Лукрецій Кар, Сенека.
11 Особливості формування Середньовічної філософської думки. Схоластика як особливий тип культури. Полеміка номіналізму і реалізму. Філософія Аквінського (томізм).
12 Філософія епохи Відродження. Антропоцентризм, гуманізм та геліоцентризм. Філософія та науково - експериментальне вивчення природи.
13 Філософська парадигма Нового часу. Матеріалістичний емпіризм Бекона. Матеріалізм, метафізика, механіцизм Гоббса.
14 Раціоналізм, дуалізм, вчення про метод Декарта. Пантеїзм Спінози.
15 Раціоналізм та монадологія В.Г. Лейбніца.
16 Суб’єктивний ідеалізм Дж. Берклі та Д. Юма
17 Епоха Просвітництва: соціальні і духовні основи. Проблема людини та прогресу людського розуму у філософії французьких, німецьких та англійських просвітителів.
18 Німецька класична філософія. І.Кант: метафізика, критицизм, агностицизм, апріоризм та категоричний імператив. Космогонічна гіпотеза Канта.
19 Філософія абсолютної ідеї Гегеля. Суперечність його методу і системи.
20 Філософія Л. Фейєрбаха: антропологізм, сенсуалізм, атеїзм.
21 Філософські погляди К. Маркса, Ф. Енгельса: матеріалізм, діалектика, соціальна філософія, теорія пізнання. Розвиток філософії марксизму В.І. Леніним.
22 Особливості формування філософської думки Київської русі. Києво - Могилянська академія, її вплив на філософську думку українського та інших народів. Онтологія та кордоцетризм Сковороди. Вчення про «сродну працю».
23 Кордіогносія П. Юркевича. Філософські ідеї в творчості І. Франка. Формування Київської філософської школи.
24 Філософська думка Росії 19 - 20 ст (західники і слов’янофіли). Релігійна філософія.
25 Християнський екзистенціалізм Л. Шестова та М. Бердяєва.
26 «Філософія життя» як антитеза раціоналістичній традиції (волюнтаризм Шопенгауера; проблема «надлюдини» в філософії Ніцше; психоаналіз Фрейда.
27 Екзистенціалізм, його сутність та особливості (екзистенціалізм Гайдеггера, «Філософія існування» Ясперса, «Екзистенція свободи» Сартра, Філософія «абсурду» Камю.
28 Герменевтика як новий спосіб філософського тлумачення та інтерпретації дійсності. Її сутність та методи.
29 Релігійна філософія сучасності: неотомізм, еволюціонізм Тейяра де Шардена
30 Поняття філософської антропології. Співвідношення біологічного та соціального в людині. Трудова концепція антропосоціогенезу Ф. Енгельса. Існування і сутність людини.
31 Людина і особистість. Філософія особистості. Типи особистості. Свобода та відповідальність особистості.
32 Соціальна та біологічна тривалість людського життя, його самоцінність і сенс. Проблема життя та смерті людини, феномен безсмертя, щастя й доля людини.
06.11.2014; 00:32
хиты: 14825
рейтинг:+48
Гуманитарные науки
философия
общественные науки
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2019. All Rights Reserved. помощь