пользователей: 28034
предметов: 12003
вопросов: 223398
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ


Зміст, призначення та функції податків

Податки – це обов’язкові  платежі юр та фіз. ос до бюджетної системи держави залежно від вартості майна, розміру доходу або обсягів споживання.

Об’єктивний характер податків проявляється у тому, що їх необхідність обумовлена виконанням державою своїх функцій, а суб’єктивний – тим, що податкова система формується відповідними державними структурами та відображає певне розуміння політичних, економічних і соціальних явищ.

Завдання податків:

1)Забезпечення фін бази держави

2)Регулювання соц.-економічних процесів у суспільстві

      Ознаки податків:

 1. Обов’язків порядок стягнення

  Розподільча ф-я:

 2. дозволяє сконцентрувати грош. кошти у розпорядженні держ. та викор. їх на задоволення загальнодерж. потреб
 3. їй притаманний багатовидовий та багаторівневий перерозподіл коштів
 4. об’єктом розподільчих процесів є НД, а іноді НБ
 5. Контрольна ф-я:

 6. відображає: на скільки своєчасно та повно фін. ресурси потрапляють у розпорядження держ; чи відповідають розміри держ. централізованих ресурсів потребам; як фактично склад. пропорції у розподілі бюдж. коштів; чи ефективно та за цільовим призначенням викор. бюдж. кошти.
 7. охоплює всіх учасників сусп. в-ва
 8. відображає ек. процеси, що відбув. в усіх структурних ланках ек.
 9. об’єктом є рух бюдж. коштів.
 10.  

 11. Поняття, класифікація, причини дефіциту бюджету
 12. Бюджетний дефіцит – перевищення видаткової частини бюджету над дохідною.

  Причини:

 13. кризові явища в ек.
 14. інфляція та збільш. її розмірів
 15. збільш. видатків на управління
 16. непередбачувані надзвичайні обставини
 17. залежність від імпортних енергоносіїв
 18. надмірне зростання соц. витрат порівняно з темпами зрост. ВВП
 19. від’ємне сальдо платіжного балансу держ.
 20. мілітаризація ек. у мирний час
 21. Класифікація:

 22. За формою прояву: відкритий, прихований
 23. За причинами виникнення: вимушений, свідомий
 24. За напрямами держ. фінансування: активний, пасивний
 25. Заходи щодо зниження рівня бюдж. дефіциту:

 26. Зміни у с-мі оподаткування
 27. Зниження витрат на управління та оборону
 28. Ліквідація дотацій збитковим підприємствам
 29. Збільшення ролі місцевих бюджетів
 30. Перехід від бюдж. фінансування до кредитування
 31. Джерела фінансування бюдж. дефіциту:

 32. Грошово-кредитна емісія
 33. Збільш. податкових надходжень
 34. Випуск держ. цінних паперів
 35. Запозичення у центрального банку
 36. Зовнішні джерела фінансування
 37.  

 38. Бюджетний устрій і бюджетна система
 39. Бюджетний устрій – організація і принципи побудови бюдж. с-ми, її структури, взаємозв’язок між окремими ланками бюдж. с-ми країни. Він визначається з урахуванням держ. устрою та адм.-терит. поділу держави.

  Бюджетна система – це сукупність усіх видів бюджетів, що базуються на ек. відносинах і регулюються нормами права.

  Ланками бюдж. с-ми:

 40. Державний бюджет
 41. Місцеві бюджети: бюджети АРК, обласні, районні, місцевого самоврядування
 42. Бюджети місцевого самоврядування: бюджети міст, сіл, селищ, громадських об’єднань.
 43. Принципи побудови:

 44. принцип єдності означає існування єдиного розрахунку доходів і видатків кожної ланки бюджетної системи. Він забезпечується єдиною правовою базою, бюджетною класифікацією, формами бюджетної документації, погодженими принципами бюджетного процесу, грошовою системою, соціально-економічною, політикою;
 45. принцип збалансованості - це повноваження на здійснення витрат бюджету, які повинні відповідати обсягу надходжень до бюджету на відповідний бюджетний період;
 46. принцип самостійності - Державний бюджет України та місцеві бюджети є самостійними. Держава коштами Державного бюджету не несе відповідальності за бюджетні зобов'язання органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування. Органи влади Автономної Республіки Крим та органи влади місцевого самоврядування коштами відповідних бюджетів не несуть відповідальності за бюджетні зобов'язання одне одного, а також за бюджетні зобов'язання держави. Самостійність бюджетів забезпечується закріпленням за ними відповідних джерел доходів та правом відповідних органів державної (місцевої) влади визначати напрями використання коштів відповідно до законів України, а також самостійно і незалежно одне від одного розглядати та затверджувати відповідні бюджети;
 47. принцип повноти полягає у відображенні в бюджеті усіх надходжень та витрат бюджету, що здійснюються відповідно до нормативно-правових актів органів державної влади та місцевих органів;
 48. принцип обґрунтованості - формування бюджету на реалістичних макропоказниках економічного і соціального розвитку держави на основі розрахунків надходжень та витрат бюджету, що здійснюються відповідно до затверджених методик та правил;
 49. принцип ефективності - при складанні та виконанні бюджетів усі учасники бюджетного процесу мають прагнути досягти запланованих цілей при залученні мінімального обсягу бюджетних коштів та отримати максимальний результат при використанні визначеного бюджетом обсягу коштів;
 50. принцип субсидіарності - розподіл видатків між бюджетами різних рівнів, повинен ґрунтуватися на максимально можливому наближенні надання суспільних послуг до їх безпосереднього споживача;
 51. принцип цільового використання бюджетних коштів - кошти використовуються тільки на цілі, визначені бюджетними призначеннями;
 52. принцип справедливості і неупередженості - бюджетна система України будується на засадах справедливості і неупередженого розподілу суспільного багатства між громадянами і територіальними громадами;
 53. принцип публічності та прозорості - Державний бюджет України та місцеві бюджети затверджуються, а рішення щодо звіту про їх виконання приймаються відповідно Верховною Радою України, Верховною Радою Автономної Республіки Крим та відповідними радами;
 54. принцип відповідальності учасників бюджетного процесу - кожен учасник бюджетного процесу несе відповідальність за 
 55. Відсутність цільового спрямування
 56. Безеквівалентний характер відносин платника податків державою
 57. Періодичність спати податків
 58. Переваги податків:

 59. Обов’язковий характер
 60. Висока ефективність
 61. Недоліки податків:

 62. Низька стабільність
 63. Залежність від політичного тиску
 64. Функції:

 65. Фіскальна -  пов’язана із забезпеченням доходів держави для задоволення суспільних потреб
 66. Контрольна – реалізується в процесі оподаткування, визначає раціональний збалансований       характер податкової системи, її відповідальність поставленим цілям
 67. Розподільча – пов’язана з первинним та вторинним перерозподілом ВВП та нац. Доходу
 68. Стимулююча (дестимулююча (регулююча)) – полягає у тому, що податки або стимулюють розвиток

хиты: 519
рейтинг:0
Общественные науки
экономика
финансовая экономика
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2018. All Rights Reserved. помощь