пользователей: 28202
предметов: 12090
вопросов: 227045
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ


Історичні аспекти виникнення та розвитку фінансів

Термін "фінанси" з'явився у XIII столітті. Він походить від середньовічного латинського терміна "financia", що означає обов'язкову сплату грошей. Ця сплата пов'язувалася з передачею частини доходу громадянина в розпорядження монарха, короля або іншого правителя на його утримання та на інші витрати державного змісту. Так тривало майже до початку XVIII століття. Під фінансами розуміли державне публічне господарство або господарство будь-якого державного утворення нижчого рівня, як-от: земство, міська община тощо. Виникнення та розвиток фінансів зумовлювалися зростанням продуктивних сил у суспільстві, насамперед товарно-грошових відносин як необхідної форми економічного життя для досягнення певного рівня суспільного добробуту. Своїй досконалості й завершеності фінанси зобов'язані також появою та прогресом різних видів державних утворень. Тому є підстави стверджувати, що фінанси — це продукт розвитку товарно-грошових відносин і держави. Фінанси можуть успішно функціонувати, активно сприяти економічному та соціальному прогресу лише за активного втручання у ці процеси держави. Виникнення фінансів пов’язане з появою держави і необхідністю фінансування виконання покладених на неї функцій. Поява товарного виробництва і розвиток товарно-грошових відносин зумовили ускладнення зв’язків між господарюючими суб’єктами, виникненням і розвитком ринку, загостренням конкурентної боротьби як на ринках збуту, так і на ринках інвестиційних ресурсів, технологій, інформації. На розвиток фінансів також вплинула поява і розвиток грошей, які виступають матеріальною основою фінансів, але фінанси і гроші відрізняються за сутністю і функціями, які вони виконують. Існують певні ознаки, які виділяють фінанси в загальній системі грошових відносин: 1) фінанси – вартісна категорія (матеріальною основою її функціонування є рух грошових фондів); 2) це категорія розподільча, оскільки фінанси є економічним інструментом розподілу і перерозподілу ВВП і національного доходу; 3) фінанси – фондоутворююча категорія (пов’язана з формуванням і використанням фінансових ресурсів). За допомогою фінансів держава здійснює: 1) перерозподіл грошових ресурсів між виробничою і невиробничою сферами, між різними галузями національної економіки, між територіями країни і верствами населення; 2) регулює економічні процеси на макро і макрорівні; 3) контролює формування фондів грошових коштів та їх ефективне використання. Фінанси – економічні відносини, які пов’язані з формуванням і використанням фондів грошових коштів в процесі розподілу і перерозподілу ВВП і національного доходу.

хиты: 1262
рейтинг:+1
Общественные науки
экономика
финансовая экономика
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2018. All Rights Reserved. помощь