пользователей: 27941
предметов: 11952
вопросов: 221940
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ

4 курс 2 семестр:
» гена
» мартинов
» дек
» дек 2
» дек 3
3 курс 2 семестр:
» СССР
» ccch 2
3 курс 1 семестр:
» CИД
» СИД 2
» rubel
» Папенко
2 курс 2 семестр:
» Мотрук
» СИТ
» Котляров
» Мельничук
II семестр:
» второй модуль Россия
» Первый модуль Россия
» Давня
» Екзамен Українська Етнологія
» English
» Античність
» етнологія
» Первый модуль Этнология
» первый модуль - нова история Украины
» первый модуль - нова история Украины 2
» второй модуль философия
» Українська мова
» Спецкурс - греки
I семестр:
» История первобытного общества
» История Древнего Востока

99. Особливості розвитку економіки в повоєнні роки

Повернення до мирного життя передбачало, передусім, відновлення еко­номіки та її переорієнтацію на мирні цілі.

Відбудова господарського комплексу СРСР розпочалася ще під час війни. Евакуація, два з половиною роки бойових дій та окупації завдали економіці  значних збитків. Постанова Раднаркому СРСР і ЦК ВКП(б) від 21 серпня 1943 року “Про невідкладні заходи по відбудові господарства в районах, визволених від німецької окупації”, мала швид­ше декларативний характер. У ній йшлося головним чином про відновлення радянських порядків, відбудову економіки села, культурно-побутових закладів та житла, боротьбу з дитячою безпритульністю тощо. Практичні заходи з відбу­дови господарства регулювалася короткостроковими планами, які затверджувалися постановами різних радянських дер­жавних чи партійних органів щодо окремих економічних районів, міст, а часто й окремих підприємств. Загальна стратегіявизначалася вій­ськовими потребами, а також випливала із самої природи радянського режиму. Основні пропорції довоєнної “економіки соціалізму” мали бути перенесені в економіку повоєнну. Це означало першочергове відновлення і розвиток металургійної, паливно-енергетичної галузей, транспорту, а також маши­нобудування . забезпечити фінансування відбу­довчих робіт можна було лише за рахунок подальшого скорочення виробничого споживання та споживання на­селення.  Фінансування відновлювальних робіт мало здійснюва­тись за рахунок коштів загальносоюзного бюджету та місце­вих ресурсів. Ще в 1942 році було ухвалене рішення не повертати евакуйоване обладнання, оскільки рееваку­ація могла дезорганізувати військове виробництво.  Джерелами його постачання були: власне виробництво, пос­тавки за ленд-лізом та імпорт. (З початку 1945з Німеччини, Румунії, Угор­щини  як репарацій). Суттєвою була участь у відбудові армії  а також шеф­ська допомога підприємств інших регіонів СРСР. В умовах загальної нестачі трудових ресурсів основний тягар реконструкції ліг на плечі жінок і підлітків  . Основною формою підготовки кадрів залишалося вироб­ничо-технічне навчання безпосередньо на виробництві. Подібно до Німеччини, Радянський Союз масово вико­ристовував працю військовополонених та інтернованих осіб  У першу чергу відновленню підлягало залізничне госпо­царство

Погляди Серед прихильників більш урівноваженого еко­номічного розвитку, деякого пом'якшення волюнтаристських методів були такі різні люди, як А.Жданов, секретар ЦК ВКП(б); М.Вознесенський, голо­ва Держплапу; до моделі економічного розвитку 30-х рр., серед яких головну роль грали Маленков та Берія, + неврожай і голод 46-47, + радянізація зх. Обл..  + у 1947/48-1952/53 рр. були відтворені ті ж економічні явища і той же цикл, що і в 30-х рр. Спочатку вибухоподібне зростання інвестицій, , далеко виходячи за передбачені планом показники. Як і під час першої п'ятирічки, величезне число анархічно розпочатих новобудов залишилися незавершеними. Довоєнний показник досягнуто лише в 1948. + грошова реф. 1947р


14.06.2016; 11:32
хиты: 159
рейтинг:0
Гуманитарные науки
история
история европы
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2018. All Rights Reserved. помощь