пользователей: 27937
предметов: 11943
вопросов: 221596
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ

4 курс 2 семестр:
» гена
» мартинов
» дек
» дек 2
» дек 3
3 курс 2 семестр:
» СССР
» ccch 2
3 курс 1 семестр:
» CИД
» СИД 2
» rubel
» Папенко
2 курс 2 семестр:
» Мотрук
» СИТ
» Котляров
» Мельничук
II семестр:
» второй модуль Россия
» Первый модуль Россия
» Давня
» Екзамен Українська Етнологія
» English
» Античність
» етнологія
» Первый модуль Этнология
» первый модуль - нова история Украины
» первый модуль - нова история Украины 2
» второй модуль философия
» Українська мова
» Спецкурс - греки
I семестр:
» История первобытного общества
» История Древнего Востока

69.Південь України.

Південь Українице своєрідний історико-етнографічний район, який виз-начається мішаним складом населення, порівняно великою його соціальною РУХЛИВІСТЮ. Він охоплює територію сучасних Запорізької, Херсонської, Мико-і.ііні. і.кої, Одеської, південні райони Дніпропетровської, Кіровоградської, До­нецької, Луганської областей та північні Кримської автономії. І Ііпденно-східні землі України остаточно були освоєні українцями по­рівняно недавно. Як свідчать давньоруські літописи, а також джерела арабських істориків, усі ці "полудневі" землі у VIII—X ст. були слов'янськи­ми, а пізніше становили частину Київської держави. Вони сягали Дону, де окраїнною землею була Тмутаракань. Із наступом степових кочівників — печенігів, половців, татар, а пізніше гурок — почалася тривала боротьба слов'ян-українців із "Диким полем" за ні іемлі. Від XV—XVI ст. їх головно заселяли козаки і запорожці. Зростан­ня панського господарства та погіршення становища селян спричинюють масовий рух селянства з північних і західних частин у східні й південні землі України, який залюднює величезні простори Північного Причорномор'я і Бессарабії.Скасування Гетьманщини і зруйнування Запорізької Січі призводять до української колонізації кавказького Чорномор'я і Донщини, або Подоння (Донецька і Луганська області). їхня територія — лише частина етнічної те­риторі'! укра'і.....в, інша нині входить ю склад) суміжних областей Російкої Федерації.Залежно віл історичних обставин, природних умов та контингенту насе­лення сформувався і своєрідний етнографічний характер Півдня України Для цього краю притаманні давні, аборигенні культурно-ііобуюві риси, пов'язані, скажімо, зі специфікою традиційного степового землеробе і ви, відгінного тваринництва, будівництва, домашніх промислів тощо, і привне­сені, що приходили сюди з різних регіонів України та з-поза її меж у про цесі заселення та масового заробітчансько-міграційного руху.Істотно позначилися активні етнокультурні зв'язки і взаємовпливи ук­раїнського та іноетнічного населення, котре проживало тут, зокрема, росіян, білорусів, греків, молдаван, сербів, вірмен та ін. Міжетнічна взаємодія про­стежується, наприклад, у поєднанні різнонаціональних елементів одягу, де кору тощо.Інтенсивний розвиток на Півдні України великих землеробських госпо­дарств, фабрично-заводського виробництва також великою мірою впливав на місцеву традиційно-побутову культуру, витісняючи її національні скла­дові професійно-урбанізованими елементами.Традиційно-побутова культура цього історико-етнографічного району України ще більшою мірою, ніж Слобожанщина, позначена зловісною пе­чаттю імперсько-русифікаторської експансії царизму та її новітніх послідов­ників післяреволюційного часу.

 


15.12.2014; 01:35
хиты: 286
рейтинг:0
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2018. All Rights Reserved. помощь