пользователей: 28037
предметов: 12007
вопросов: 223477
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ

4 курс 2 семестр:
» гена
» мартинов
» дек
» дек 2
» дек 3
3 курс 2 семестр:
» СССР
» ccch 2
3 курс 1 семестр:
» CИД
» СИД 2
» rubel
» Папенко
2 курс 2 семестр:
» Мотрук
» СИТ
» Котляров
» Мельничук
II семестр:
» второй модуль Россия
» Первый модуль Россия
» Давня
» Екзамен Українська Етнологія
» English
» Античність
» етнологія
» Первый модуль Этнология
» первый модуль - нова история Украины
» первый модуль - нова история Украины 2
» второй модуль философия
» Українська мова
» Спецкурс - греки
I семестр:
» История первобытного общества
» История Древнего Востока

17. Густинський літопис та його значення в етнології.

Побут козаків, звичаї українців XVI-XVII ст. широко відображені в Густинському літопису. Ця етнографічна пам'ятка дійшла до нас у списку, ви­копаному Михайлом Лосицьким у 1670 р. в Густинському монастирі. Тут, окрім загальних міркувань про походження назви "Русь", подано характе­ристику географічного розташування народів, окремий розділ присвячуєть­ся походженню козацтва, їхній етнічній ідентичності, способу життя, звича­ям. Автор літопису поглиблює проблему етногенезу українців. Уперше в Густинському літопису так багато уваги приділено народним віруванням, раннім формам світоглядних уявлень. Літописець, як ревний християнин, уважав, що люди, не знаючи істинного Бога, поклонялися без­душним речам, боготворили стихії та віддавали їм честь, поклонялися кри­ницям, приносили жертви гаям. Пережиток тотемічних, анімістичних уяв­лень автор бачив у звичаї обливатися водою на другий день Великодня. Дуже важливо, що в літопису містяться докладні назви давніх божеств. Серед них найголовніший Перун, на честь якого палять вогонь, також зга­дуються Хоре, Дажбог, Стрибог, Симаргл, Мокош, Волос, Позвизд, Ладо, Купало, Коляда. Густинський літопис уперше в українській етнології наводить, докладний опис свята Купала, яке на той час активно побутувало, за­уважуючи при цьому, що його відзначають і в інших країнах, і вказує точну дату проведення: "наченше іюня 23 дня, в навечеріе Рождества Іоанна Предтечи, даже до жатвы и далъй, сицевым образом: с вечера собираются простая чадь, обоего пола, и сплетают себе венцы из ядомого зелыя, или ко-реиія, и препоясавшися былием возгнетают огнь, инде же поставляют зеле­ную ветвь, и емшеся за руце около обращаются окрест оного огня, поюще своя песни, преплетающе Купалом; потом чрез оный огнь прескакуют, оно­му бесу жертву себя приносяще..." Крім того, літописець був добре ознайомлений з іншими народами і згадує про еллінів, римлян, печенігів, половців, варягів. Серед сусідів українців -москва, іурки, татари, ляхи, литва. На території України він виокремлює такі реї іони, як Волинь, Подолля, Украйну, Підгір'я.

 


15.12.2014; 01:35
хиты: 284
рейтинг:0
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2018. All Rights Reserved. помощь