пользователей: 27938
предметов: 11944
вопросов: 221598
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ


Укр.мова за проф. спрям.

1 Мова як суспільне явище.
2 Походження української мови та основні етапи її розвитку.
3 Поняття національної та літературної мови.
4 Державна мова.
5 Мовне законодавство та мовна політика в Україні
6 Мовне законодавство в Україні.
7 Тенденції розвитку української мови на сучасному етапі.
8 Правовий статус української мови.
9 Роль мови у формуванні особистості.
10 Особливості української мови в порівнянні з іншими слов’янськими.
11 Не
12 Основи культури української мови.
13 Кодифікація і стандартизація мови.
14 Принципи українського правопису.
15 Комунікативні ознаки культури мови.
16 Етикет ділового спілкування (усного, писемного).
17 Національні особливості ділового спілкування.
18 Мовленнєвий етикет у професійному спілкуванні. див.16
19 Стилі сучасної української літературної мови.
20 Запозичені слова.
21 Функціональні стилі української мови та сфера їх застосування.
22 Основні ознаки функціональних стилів. див. 21
23 Стилістична однорідність тексту.
24 Стилістична норма та її реалізація в професійних текстах.
25 Стилістична система української мови.
26 Професійна сфера як інтеграція офіційно-ділового, наукового та розмовно-побутового стилів.
27 Науковий стиль у стильовій системі української мови.
28 Підстилі наукового стилю.
29 Художній стиль. Коротка характеристика.
30 Офіційно-діловий стиль. Коротка характеристика.
31 Розмовно-побутовий стиль. Коротка характеристика.
32 Багатство мови і стилістична виразність мовлення у професійній сфері.
33 Універсальні мови.
34 Суржик. Вплив мовного змішування на культуру мови.
35 Функції мови у суспільстві.
36 Інформаційні революції.
37 Комунікативне призначення мови у професійній сфері.
38 Спілкування як інструмент професійної діяльності.
39 Функції спілкування.
40 Формування духовної культури особистості через спілкування.
41 Основні закони спілкування.
42 Види, типи і форми спілкування.
43 Стратегії мовленнєвого спілкування. Див. 65
44 Невербальні засоби спілкування.
45 Основні норми усного професійного мовлення.
46 Мовна норма.
47 Засоби милозвучності української мови.
48 Стандарт і субстандарт.
49 Стандартні етикетні ситуації.
50 Структура діалогу.
51 Культура діалогу.
52 Фактори формування мовного смаку особистості.
53 Мистецтво аргументації.
54 Публічний виступ.
55 Комунікативні вимоги до мовної поведінки під час публічного виступу.
56 Прийоми впливу на слухачів.
57 Види публічного мовлення.
58 Видатні оратори світової та української культури.
59 Вербальні і невербальні засоби спілкування.
60 Структура риторичного виступу
61 Особливості усної комунікації.
62 Комунікативні вимоги до мовної поведінки під час публічного виступу, прийоми впливу на слухачів.
63 Сучасні типи презентації.
64 Телефонна розмова.
65 Стратегії поведінки під час ділової бесіди. Див. 68
66 Співбесіда з роботодавцем.
67 Індивідуальні та колективні форми фахового спілкування.
68 Стратегії поведінки в діловому спілкуванні.
69 Культура слухання.
70 Усний фаховий виступ.
71 Комунікативні характеристики монологу, діалогу, полілогу.
72 Види дискусії.
73 “Мозкова атака”, “мозковий штурм”, “дерево рішень” як інтенсивні форми обговорення та ефективного вирішення професійних проблем.
74 Класифікація документів.
75 Національний стандарт України.
76 Критерії класифікації документів.
77 Зміст та розташування реквізитів.
78 Вимоги до тексту документа.
79 Ділове листування.
80 Синтаксисичні особливості офіційно-ділових текстів.
81 Лексичні особливості офіційно-ділових текстів.
82 ----
83 Електронне ділове листування.
84 Поняття терміна, його характеристика з погляду структури і походження.
85 Роль термінології у науковій комунікації.
86 Традиції українського термінотворення.
87 Різновиди сучасних словників.
88 Фахові лексикографічні джерела
89 Загальнонаукова, міжгалузева і вузькоспеціальна термінологія.
90 Терміни, професіоналізми та їх ознаки.
91 Класичні мови і термінотворення.
92 Роль терміна у науковому тексті.
93 Кодифікація і стандартизація в термінології.
94 Вимоги до термінів як номінативних одиниць.
95 Алгоритм укладання стандарту наукової термінології.
96 Вітчизняні й міжнародні термінологічні стандарти.
97 Сучасні фахові лексикографічні джерела
98 Цитати і посилання в науковому тексті.
99 План, тези, конспект як важливий засіб організації інтелектуальної діяльності.
100 Реферат. Основні вимоги.
101 Наукова стаття. Основні вимоги.
102 Цитування в усному та писемному діловому мовленні.
103 Правила письмового оформлення прямої мови, цитати.
104 Бібліографічне посилання, принципи укладання списків літератури.
105 Редагування і переклад наукових текстів.
106 Аналітичне опрацювання фахового тексту.
107 Мовно-стилістичні особливості наукових текстів.
108 Види і форми перекладу.
109 Писемний переклад: технічний, художній; анотативний, аспектний, реферативний.
110 Калькування і запозичення термінологічних найменувань.
111 Типові труднощі перекладання науково-технічних термінів.
18.01.2014; 21:26
хиты: 35959
рейтинг:+13
Гуманитарные науки
лингвистика и языки
языки
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2018. All Rights Reserved. помощь