пользователей: 28035
предметов: 12003
вопросов: 223398
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ


Науковий стиль у стильовій системі української мови.

Науковий стиль у слильовій системы української мови

Стилістично грамотне професійне мовлення – необхідна передумова підготовки фахівців вищої кваліфікації будь-якого профілю. Однак рівень наукової мовної культури здобувачів наукового ступеня засвідчує більше проблем, аніж позитивних зрушень на цьому полі діяльності. Витіснення державної мови на периферію наукового життя провокує недостатній автоматизм у володінні українською науковою мовою, несформованість жанрової, текстової компетенцій у науковій сфері спілкування. А потреба в цьому є, що підтверджується аналізом анкетувань, проведених серед студентів, магістрантів, викладачів вищих навчальних закладів непедагогічного профілю, а також лінгвістичним аналізом наукових текстів здобувачів наукового ступеня.

Наук. стиль:                         

 • осн. призначення: повідомлення про результати наук досліджень, систематизації знань.
 • осн. ознаки: аргументація й переконливість тверджень, однозначне пояснення причинно-наслідкових відношень, докладні висновки, викор термінологічної лексики, іншомовних слів. Характеризується високим рівнем абстракції. Переважаютьслова з виробничо-професійної галузі суспільного життя. Позбавлена оцінних характеристик, слова вжив у номінативному,прямому значенні. Характерне членування текстів на розділи, параграфи. Наявність формул, таблиць діаграм.

Осн. ф-ї. наук. стилю:

 1. інформативна
 2. епістемічна (тлумачення явищ, з’ясування гіпотез, систематизація знань)
 3. комунікативна
 4. перформативна (встановлення певних фактів або зв’язків за допомогою фактів)
 5. гносеологічна (впізнавання)
 6. когнітивна
 7. аргументованого доказу
 8. впливу

Сфера реалізації: викор упід час письма, у вигляді семінарів, конференцій. Вживання частин мови в науковому стилі мовлення є суворо нормативними. У науковій мові більшою мірою переважають іменники, дієслова, прикметники і меншою мірою займенники та частки.  Метою наукового стилю є повідомлення, пояснення, тлумачення досягнутих наукових результатів, відкриттів. Найпоширеніша форма наукового стилю — монолог.

При складенні текстів наукового стилю завжди присутній попередній відбір мовни одиниць, стилістичних засобів.

Науковий стиль властивий таким жанрам: монографія, наукова стаття, дисертація, анотація, рецензія, підручник, лекція.

Науковий стиль використовує певний набір мовно-стилістичних засобів: спеціальні слова (терміни), складні синтаксичні конструкції (у яких має місце суворо впорядкований зв'язок, наприклад, за рахунок вставних конструкцій); речення, ускладнені узагальнюючими родовими найменуваннями.

Слова вживаються переважно в прямих значеннях. Експресивно-емоційне забарвлення лексики використовується надзвичайно рідко.

У текстах наукового стилю часто вживаними є цитати, посилання на першоджерела.

Моє такі підстилі:

 • власне наук
 • наук-популярний,
 • наук-навч.

16.01.2014; 18:16
хиты: 437
рейтинг:0
Гуманитарные науки
лингвистика и языки
языки
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2018. All Rights Reserved. помощь