пользователей: 28219
предметов: 12109
вопросов: 227657
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ

I семестр:
» История

История

1 Список питань
2 1. Охарактеризуйте основні періоди історії світового господарства.
3 2. Визначіть напрямки життєдіяльності людини у період палеоліту - мезоліту.
4 3. Яке значення для подальшого розвитку господарства мала “неолітична революція”?
5 4. Які причини руйнування первісного суспільства?
6 5. Визначіть історико-економічне значення Трипільської культури.
7 6. Розкрийте основні особливості господарської системи східного рабства.
8 7. Розкрийте особливості та сутність державного господарського комплексу, що склався у Єгипті.
9 8. Економічна думка Стародавнього Єгипту.
10 9. Визначіть спільні риси та відмінності господарства Межиріччя, Єгипту, Стародавньої Індії та Китаю?
11 10. Економічна думка Стародавнього сходу.
12 11. В чому полягають особливості еллінської господарської системи та античного рабства?
13 12. Визначіть основні галузі та особливості розвитоку у Стародавній Греції.
14 13. У Греції склалися два основних типи міст-полісів. Дайте їм характеристику.
15 14. Охарактеризуйте товарообмін та процес формування грошової системи у античній Греції.
16 15. Яке значення мали реформи Сервія Тулія?
17 16. Визначіть характерні риси римської класичної рабовласницької системи.
18 17. Охарактеризуйте соціально - економічну структуру римського суспільства періоду ранньої римської імперії.
19 18. Чим можна пояснити підйом у розвитку сільського господарства Стародавнього Риму у II - I ст. до н. е.?
20 19. У чому полягає суть Римського колонату та його вплив на формування аграрного суспільства?
21 20. Які причини занепаду Риму та економічні наслідки цього процесу?
22 21. Визначіть форми та основні види податків в первісну добу та у античному світі.
23 22. Економічна думка Античного світу.
24 23. Назвіть основні ознаки феодальної аграрної системи.
25 24. Як відбувалася еволюція класичних феодальних відносин у Франкській державі?
26 25. У чому полягають особливості розвитоку аграрного суспільства у Англії?
27 26. Охарактеризуйте розвиток сільського господарства у країнах Європи в епоху феодалізму.
28 27. В чому зміст аграрної революції у Візантії. Що таке митрокомія?
29 28. В чому полягає суть державного феодалізму у Візантії?
30 29. Визначіть особливості розвитку феодальних відносин у німецьких землях.
31 30. Як відбувався процес розвитоку феодальних відносин на Україні у період Київської Русі та феодальної роздробленості?
32 31. Які причини виникнення та в чому суть фільваркової системи на Україні?
33 32. Визначіть особливості розвитоку феодальних відносин на Україні в литово - польську добу.
34 33. Які основні селянські верстви сформувалися на Україні у період аграрного суспільства V - XV ст.?
35 34. Охарактеризуйте розвиток міст та ремесла у Київській Русі.
36 35. Як розвивалася внутрішня та зовнішня торгівля на Україні в добу середньовіччя?
37 36. Проаналізуйте генезу фінансової системи на Україні у V - XV ст.
38 37. Назвіть основні центри європейської середньовічної торгівлі, їх спільні риси та відмінності.
39 38. Охарактеризуйте середньовічне місто і ремесло, та наслідки комунальних революцій у Європі.
40 39. Які особливості цехової системи ремесла? ЇЇ структура та характеристика.
41 40. Економічна думка середньовіччя в Західній Європі. Фома Аквінський.
42 41. Економічна думка на Україні доби середньовіччя.
43 42. Податкова система середньовіччя (на прикладі Франції або України).
44 43. Проаналізуйте процес утворення національних ринків.
45 44. Великі географічні відкриття та їх соціально - економічні наслідки.
46 45. Революція цін та її вплив на розвиток капіталістичних відносин в окремих регіонах Європи.
47 46. Які ви знаєте джерела первісного нагромадження капіталу?
48 Поясніть, чому мануфактурне виробництво є основою генези індустріального суспільства?
49 48. Визначіть спільні риси та відмінності цехового і мануфактурного виробництва в Західній Європі.
50 49. На вашу думку, чим відрізнялася розсіяна мануфактура від ценралізованої?
51 50. Які передумови формування капіталістичних відносин на європейському континенті.
52 51. Як змінилася соціально - економічна структура суспільства та стан дрібного виробника у XVI ст.?
53 52. Чому промисловість стає первинною галуззю господарства у країнах Західної Європи в XVI - XVII ст. ст.?
54 53. Охарактеризуйте розвиток міст та мануфактурного виробництва на Україні в XVI - XVIII ст?
55 54. Визначіть економічні наслідки Нідерландської та Англійської буржуазних революцій.
56 55. Охарактеризуйте особливості промислового розвитку Голландії.
57 56. У чому полягав зміст поняття “огороджування“ у сільському господарстві Англії?
58 57. Які причини сприяли перетворенню Англії в найбільшу промислову та торгівельну державу світу у XVII ст.?
59 58. Визначіть економічні наслідки Першої Північно-американської та Великої французької буржуазних революцій.
60 59. Поясніть, які особливості розвитку промисловості США сприяли економічному піднесенню країни?
61 60. Розкрийте характерні особливості зародження капіталістичного укладу у Франції.
62 61. Визначіть основні ознаки капіталізму.
63 62. Теологічне обгрунтування протестантизмом (Лютер, Кальвін) економічних змін у першій половині ХVІ ст.
64 63. Економічні погляди меркантелістів та фізіократів, їх роль у виникненні класичної політичної економії (В. Стаффорд, В. Петті, П. Буагільбер, економічна таблиця Ф. Кене).
65 64. Економічна думка в Україні - Конституція Пилипа Орлика, Феофан Прокопович, Іван Посошков.
66 65. Історичні умови виникнення і загальна характеристика класичної політичної економії.
67 66. Фізіократи - представники класичної політичної економії у Франції.
68 67. У. Петті - основоположник класичної політичної економії в Англії. Які основні фактори сприяли розвитку промислового перевороту в країнах світу.
69 68. Розкрийте основні підходи до формування системи оподаткування у період генези капіталізму.
70 69. Визначіть передумови та особливості промислового перевороту у Англії.
71 70. Назвіть основні етапи та специфічні особливості промислового перевороту у Франції.
72 71. У чому полягали основні наслідки промислового перевороту у США?
73 72 Визначіть причини повільного розгортання двох етапів промислового перевороту у Німеччині.
74 73. Що таке революція “Мейдзи“?
75 74. Економічне вчення А. Сміта.
76 75. Економічне вчення Д. Рікардо.
77 76. Місце податків в економічному вченні А. Сміта і Д. Рікардо.
78 77. Економічні погляди на принципи оподаткування Дж. С. Міля та А. Вагнера.
79 78. Визначіть основні ідеї критичного напряму політичної економії та історичної школи.
80 79. Сутність марксистської економічної теорії.
81 80. Які особливості промислового перевороту на Україні в першій половині XIX ст ?
82 81. Причини промислового піднесення в Україні у другій половині XIX ст.
83 82. Визначіть основні передумови індустріалізації в країнах Європи.
84 83. Які фактори зумовили перехід капіталізму від промислової стадії до монополістичної?
85 84. Поясніть характерні риси монополістичного капіталізму та моноплістичної конкуренції.
86 85. Які форми монополістичних обєднань виникають у к. XIX - на п. XX ст.ст?
87 86. Порівняйте процеси капіталістичної індустріалізації в Англії та Франції.
88 87. Порівняйте процеси капіталістичної індустріалізації у США та Німеччині.
89 88. Які фактори визначили швидкий темп промислового розвитку Німеччини? Розкрийте їх суть.
90 89. Економічні причини першої світової війни.
91 90. Виникнення маржиналізму (мікро - та макроекономіки). “Економікс” А. Маршалла.
92 91. Кількісна теорія грошей Дж. Робертсона, економічна теорія добробуту А. Пігу.
93 92. Теорія граничної продуктивності Дж. Б. Кларка.
94 93. “Оптимум Парето” (В. Парето) та модель загальної економічної рівноваги Л. Вальраса.
95 94. Погляди на принципи оподаткування у ХІХ - на початку ХХ ст. - “податкова держава“ Й. Шумпетера.
96 95. В чому полягають особливості капіталістичної індустріалізації в Україні?
97 96. В чому зміст Столипінської аграрної реформи та її наслідки в Україні?
98 97. Охарактеризуйте господарство України на передодні першої світової війни.
99 98. Визначіть представників та основні ідеї школи класичної політичної економії в Україні.
100 99. Революційно - демократична течія економічної думки в Україні - Кирило - Мефодіївське товариство.
101 100. Ліберально - дворянська течія економічної думки в Україні - А. О. Скальковський, Д. П. Журавський, Д. М. Струков.
102 101. Ліберально-буржуазний рух економічної думки в Україні. М. П. Драгоманов.
103 102. Вплив на економічну думку в Україні наукової діяльності - М. Зібера, С. Подолинського, М. Туган-Барановського, Є. Слуцького.
104 103. Визначіть економічні та політичні протиріччя між провідними країнами світу, що призвели до першої світової війни.
105 104. Охарактеризуйте особливості зовнішньо - економічних звязків в умовах завершення формування сучасного світового господарства у к. XIX - на п. XX ст.
106 105. Охарактеризуйте колоніальну політику метрополій у к. XIX - на п. XX ст.
107 106. Як вплинула І світова війна на господарство Німеччини? План Ч. Дауеса.
108 їїї репарації Великобританії та Франції, які, у свою чергу,
109 107. Чи позначилася участь царської Росії у І світовій війні на господарстві України.
110 108. Визначіть характерні риси розвитку господарства в 20 - 30-х рр. ХХ ст. у США.
111 109. Визначіть характерні риси розвитку господарства в 20 - 30-х рр. ХХ ст. у Англії.
112 110. Визначіть характерні риси розвитку господарства в 20 - 30-х рр. ХХ ст. у Німеччині. План О. Юнга.
113 111. Визначіть характерні риси розвитку господарства в 20 - 30-х рр. ХХ ст. у Франції.
114 112. У чому полягають причини та особливості світової економічної кризи п. 30-х рр. ХХ ст.?
115 113. Охарактеризуйте етапи здійснення “Новго курсу” президента Ф. Рузвельта. В чому їх соціальна спрямованість.
116 114. Що передбачав німецький шлях виходу з економічної кризи в 30-х рр. ХХ ст.?
117 115. Економічна теорія монополістичної конкуренції - Е. Чемберлін.
118 116. Економічна теорія недосконалої конкуренції - Д. Робінсон.
119 117. Економічні погляди Дж. М. Кейнса.
120 118. НЕП в Україні. Форми і методи господарювання.
121 119. У чому полягають особливості та економічні наслідки індустріалізації 20 - 30-х рр. в Україні?
122 120.У чому полягають особливості та економічні наслідки колективізації 20 - 30-х рр. в Україні?
123 121. У чому сутність командно - адміністративної системи управління 20 - 30-х рр., її позитивні та негативні сторони?
124 122. Охарактеризуйте господарство країн Європи в роки ІІ світової війни.
125 123. Які міжнародні валютно - фінансові інституції виникли 1944 р.? В чому їх роль?
126 124. Чи відбувається процес інтернаціоналізації світового господарства після ІІ світової війни?
127 125. Що таке трилітаризм?
128 126. Які інтеграційні економічні обєднання серед провідних країн світу виникають у повоєнний період? Їх роль у світовому господарстві?
129 127. Які причини посилення ролі транснаціональних корпорацій у розвитку міжнародних економічних звязків?
130 128. Визначіть наслідки впровадження “плану Маршалла”.
131 129. Як позначилася реалізація плану Доджа - Макартура на відбудові господарства Японії.??????
132 130. Визначіть особливості та закономірності господарського розвитку США у 40 - 80 рр. ХХ ст. Що таке “рейганоміка“?
133 131. Визначіть особливості та закономірності господарського розвитку Великобританії у 40 - 80 рр. ХХ ст. Що таке “тетчиризм“?
134 132. Визначіть особливості та закономірності господарського розвитку Франції у 40 - 80 рр. ХХ ст. Що таке “голлізм“?
135 133. Визначіть особливості та закономірності господарського розвитку Німеччини у 40 - 80 рр. ХХ ст. В чому зміст реформаційної політики Л. Ерхарда?
136 134. Що таке постіндустріальне суспільство?
137 135. Господарство Японії в 60 - 90-х рр. ХХ ст. Визначіть фактори, які зумовили т. з. “японське економічне чудо“?
138 136. Повоєнне неокейнсіанство - А. Хансен, П. Самуельсон, Джоан Робінсон.
139 137. Повоєнний неолібералізм - Ф. Хайєк, В. Ойкен.
140 138. Основні напрямки інституціоналізму: - технократичний - Т. Веблен; - юридичний - Дж. Коммонс;
141 139. Основні напрямки інституціоналізму: - емпіріостатистичний - У. Мітчел; - індустріально-технологічний - Дж. Гелбрейт.
142 140. Визначіть загальні особливості та закономірності господарського розвитку країн світу в 40 - 90-х рр. ХХ ст.
143 141. Кейнсінізм.
144 142. М. Фрідман - основоположник монетаризму.
145 143. Трансформаційні та глобалізаційні теорії (Гуннар Мюрдаль, Пітер Друкер, Алвін Тоффлер, Д. Белл).
146 144. У чому полягали проблеми господарського розвитку України у період повоєнної відбудови?
147 145. Визначіть позитивні та негативні наслідки третьої індустріалізації України.
148 146. Яким чином змінювалася економічна стратегія в СРСР та УРСР у повоєнний період?
149 147. Охарактеризуйте становище господарства України в 80 - 90-х рр. ХХ ст.
150 148. Визначіть основні тенденції господарського розвитку України на сучасному етапі.(друга половина 90-х рр)
151 149. Радянська економічна думка першої половини ХХ ст. (О. В. Чаянов, М. Д. Кондратьєв).
152 150. Складання радянської політичної економії.
24.01.2014; 20:14
хиты: 12806
рейтинг:0
Гуманитарные науки
история
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2018. All Rights Reserved. помощь