пользователей: 27894
предметов: 11905
вопросов: 220517
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ

I семестр:
» 58. Особисті права та обов'язки подружжя.
» 1.Право як об'єктивна категорія
» 2.Основні ознаки, властивості, характерні риси права.
» 3. Зв'язок права і держави.
» 4. Поняття та основні ознаки, що характеризують норми права.
» 5.Структура правової норми: диспозиція, гіпотеза, санкція.
» 6.Суб'єктивне та об'єктивне право, їх співвідношення.
» 7. Поняття джерела права, його різні значення.
» 8.Система джерел (форм) права
» 9. Нормативні акти як джерела права та їхня система.
» 23. Юридичні факти.
» 25. Правомірна поведінка і правопорушення.
» 26. Правопорушення як підстави юридичної відповідальності.
» 27. Склад правопорушення, зміст його елементів. 28.Види правопорушень.
» 10. Закон як основне джерело права у правовій державі.
» 11. Підзаконні нормативні акти.
» 12. Закони, підзаконні акти
» 13. Межі дії нормативних актів.
» 14. Дія нормативного акта у часі. Порядок набрання чинності актом. Зворотна сила
» 15. Дія нормативного акта у просторі.
» 16. Дія нормативного акта за колом осіб
» 17. Поняття системи права. Поняття галузі права. Поняття правового інституту.
» 18. Система законодавства
» 19. Систематизація законодавства: поняття, форми та значення.
» 20. Поняття, форми та способи реалізації норм права.
» 87. Поняття злочину та його співвідношення з іншими видами правопорушень. 88.
» 22. Поняття та структура (елементи) правовідносин: учасники, їхні суб'єктивні пр
» 29. Загальне поняття юридичної відповідальності. Мета і принципи юридичної відпо
» 31. Поняття та характерні риси цивільних правовідносин.
» 32. Специфічні риси цивільного права та його основні інститути.
» 33. Поняття цивільних правовідносин їхня структура.
» 34. Характеристика правосуб’єктності у цивільних правовідносинах (правоздатність
» 35Характеристика рівнів цивільно-правової дієздатності
» 36. Підстави виникнення зміни та припинення цивільних правовідносин.
» 37. Поняття і зміст права власності. Форми й види права власності.
» 38. Захист права власності, гарантії захисту.
» 39. Правосуб'єктність юридичної особи
» 40. Поняття та види цивільних правочинів.
» 41. Умови дійсності цивільних правочинів. Недійсність цивільних правочинів та їх
» 42. Представництво: поняття, види
» 43. Загальна характеристика представництва за законом.
» 44. Загальна характеристика представництва за юридичними документами.
» 45. Загальна характеристика комерційного представництва
» 46. Довіреність: поняття, строки та види.
» 47. Поняття зобов'язання і підстави його виникнення. Структура зобов'язання
» 48. Договір, його види.
» 49. Порядок укладання і припинення договорів.
» 50. Способи забезпечення виконання зобов'язань.
» 51. Поняття та способи припинення зобов'язань.
» 53. Поняття та характеристика сімейного права.
» 52. Цивільно-правова відповідальність: поняття, підстави та види
» 54. Поняття та ознаки шлюбу. Умови та порядок укладання шлюбу.
» 55. Підстави визнання шлюбу недійсним.
» 56. Шлюбний контракт, його юридичне значення.
» 57. Розірвання шлюбу: поняття, порядок та наслідки.
» 59. Майнові права та обов'язки подружжя.
» 60. Особисті права та обов'язки батьків і дітей.
» 61. Майнові права та обов'язки батьків і дітей.
» 62. Загальна характеристика трудового законодавства.
» 63. Визначення поняття трудового договору
» 64. Характеристика трудового контракту як виду трудового договору.
» 65. Випробування при прийманні на роботу
» 66. Умови розірвання трудового договору з ініціативи працівника
» 67. Умови розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця
» 68. Умови розірвання трудового договору з ініціативи третіх осіб
» 69. Поняття робочого часу за трудовим законодавством. Види робочого часу та робо
» 70. Скорочений робочий час. Неповний робочий час.
» 71. Поняття і види часу відпочинку. Умови його використання.
» 72. Дисципліна праці та її значення
» 73. Правила накладення та застосування дисциплінарних стягнень.
» 74Матеріальна відповідальність працівника - це обов'язок працівника відшкодувати в
» 75. Підстави і умови матеріальної відповідальності за шкоду, завдану майну власн
» 76. Поняття обмеженої матеріальної відповідальності.
» 77. Характеристика адміністративного права України
» 81. Акти державного управління.
» 78. Поняття державного управління.
» 79. Характеристика суб'єктів адміністративного права.
» 80. Специфічні риси правового регулювання в адміністративному праві.
» 82. Поняття державного примусу в адміністративному праві та характеристика його
» 89. Співучасть у злочині та види співучасників.
» 90. Юридичні та процесуальні підстави кримінальної відповідальності.
» 83. Поняття адміністративного правопорушення та його відмінність від злочинів.
» 84. Види адміністративних правопорушень за сферами державного управління.
» 85. Види та зміст адміністративних стягнень.
» 86. Поняття та особливості кримінальної галузі права.
» 91. Поняття та характеристика покарань.
» 92. Обставини, що пом’якшують та обтяжують
» 93. Відповідальність неповнолітніх у кримінальному праві.

. Умови дійсності правочинів.

Недійсність цивільних правочинів та їх наслідки. Види цивільних правочинів.Умови дійсності правочинів

Правочин є дійсним, якщо він відповідає загальним вимогам, додержання яких є необхідним для його чинності. До вказаних умов можна віднести:

Законність змісту правочину.Здатність суб’єкта правочину до його вчиненняВільне волевиявлення учасників правочину та його відповідність внутрішній волі.Відповідність форми вчинення правочину вимогам закону.Спрямованість правочину на настання правових наслідків.Захист інтересів малолітніх, неповнолітніх чи непрацездатних осіб.Розрізняються два види недійсних правочинів: нікчемні та оспорювані.

Якщо недійсність правочину прямо встановлена законом, він є нікчемним правочином. У цьому разі визнання такого правочину недійсним судом не вимагається. У випадках, встановлених ЦК України, нікчемний правочин може бути визнаний судом дійсним (ч. 2 ст. 215 ЦК України).

З іншого боку, оспорюваним правочином є той, недійсність якого прямо не встановлена законом, але одна із сторін або інша заінтересована особа заперечує його дійсність на підставах, встановлених законом. Такий правочин може бути визнаний судом недійсним (ч. 3 ст. 215 ЦК України).

Наслідки недійсності правочину залежать від того, чи було його виконано. Якщо сторони не приступили до виконання правочину, то він і не підлягає виконанню, тобто жодна зі сторін не вправі вимагати його виконання. Якщо ж правочин вже виконано повністю або частково (передано майно, сплачені кошти), то наслідки є такими:

1) повернення кожною зі сторін недійсного правочину другій стороні у натурі всього, що вона одержала на його виконання.

2) за неможливості такого повернення, зокрема тоді, коли одержане полягає у користуванні майном, виконаній роботі, наданій послузі - відшкодування вартості того, що одержано, за цінами, які існують на момент відшкодування.

3) відшкодування збитків, завданих стороні правочину або третій особі, вчиненням недійсного правочину;

4) відшкодування моральної шкоди стороні недійсного правочину або третій особі;


16.01.2014; 21:38
хиты: 412
рейтинг:0
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2018. All Rights Reserved. помощь