пользователей: 30398
предметов: 12406
вопросов: 234839
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ

I семестр:
» ФИЗИКА
» История

История

1 1.Дисципліна "Історія України" як об’єкт вивчення, її основні методологічні засади та джерельна база.
2 2.Дайте визначення поняття «історико-етнографічний регіон», охарактеризуйте основні етапи формування українських історико-етнографічних регіонів.
3 3.Розкрийте зміст основних концепцій походження українського етносу.
4 4.Охарактеризуйте політичний устрій та систему управління держави Антів.
5 5.Висвітліть основні підходи, які існують у сучасній історичній науці, щодо проблеми етнічного походження Київської Русі.
6 6.Назвіть суспільно-політичні, економічні й геополітичні фактори, які зумовили становлення давньоруської держави Київська Русь.
7 7.Охарактеризуйте соціальну структуру і соціальні відносини в Київській Русі.
8 Розвиток Київської Русі, її державна організація
9 9.Висвітліть особливості розвитку освіти в Київській Русі.
10 Охарактеризуйте процес упровадження християнства як державної релігії та його вплив на подальший розвиток Київської Русі.
11 11.Розкрийте зміст та проаналізуйте ефективність реформ князя Володимира Святославовича, спрямованих на централізацію Київської Русі.
12 Висвітліть головні причини та наслідки феодальної роздрібненості Київської Русі.
13 13.Охарактеризуйте геополітику Київської Русі та Галицько-Волинської держави.
14 14.Визначте передумови об’єднання Галичини і Волині в єдину державу, дайте характеристику етапам її розвитку (1199-1340 рр.).
15 15.Висвітліть соціальну структуру та соціальні відносини на українських землях в період литовсько-польської доби.
16 16.Проаналізуйте суть змін у стані освіти, які відбулися на українських землях з середини XIV ст. до середини XVII ст.
17 17.РОЛЬ БРАТСЬКИХ ШКІЛ У СТАНОВЛЕННІ ОСВІТИ
18 18.Окресліть комплекс факторів, які спричинили національно-визвольну війну українського народу під проводом Богдана Хмельницького
19 19.Проаналізуйте головні етапи становлення української козацької держави (Війська Запорозького) в ході національно-визвольної війни під проводом Богдана Хмельницького.
20 20.Охарактеризуйте еволюцію соціальної структури козацько-гетьманської держави у період з 1648 року до кінця XVIII ст
21 22.Висвітліть умови прийняття Переяславського договору 1654 р., визначте суть «Березневих статей» та їхнє значення в контексті українського державотворення.
22 23 етнополітичні процеси в козацько-гетьманській державі
23 24.Проаналізуйте в історико-етнополітичному контексті особливості процесу обмеження та ліквідації царським урядом автономії України (друга половина XVII-XVIII ст.).
24 25.Дайте характеристику процесу остаточної ліквідації автономного устрою Гетьманщини у другій половині XVIII ст.
25 26. З’ясуйте якими були особливості процесу українського національного відродження на західноукраїнських землях наприкінці XVIII – у першій половині ХІХ ст.
26 27.Назвіть головні причини масового переселення українців за кордон у кожну з чотирьох «еміграційних хвиль».
27 29.Здійсніть порівняльний аналіз соціальної модернізації України в Російській та Австрійській імперіях наприкінці XVIII – на початку ХХ ст.
28 30. Якими були передумови створення українських політичних партій в Наддніпрянській Україні на початку ХХ ст., охарактеризуйте програмові засади найбільш впливових із них.
29 Висвітліть «українське питання» в європейській політиці напередодні Першої Світової війни.
30 32.Визначте у чому полягала своєрідність політичної обстановки в Україні після повалення самодержавства у 1917 р.?
31 33. Назвіть та проаналізуйте етапи українського державотворення 1917-1920 рр.
32 34.. Визначте основні напрями державотворчої діяльності Директорії УНР, наскільки вона була ефективною?
33 35. Визначте роль і місце Української Центральної Ради в процесі українського державотворення
34 Розкрийте зміст внутрішньої політики гетьмана Павла Скоропадського, якими були її здобутки і недоліки?
35 37. Проведіть порівняльний аналіз політики урядів Центральної Ради та Гетьманату в контексті розбудови української державності.
36 38.Дайте порівняльну характеристику підходам до вирішення етнонаціональних проблем в Україні Центральною Радою, Гетьманським урядом та Директорією УНР.
37 Проаналізуйте діяльність уряду Західноукраїнської Народної Республіки, визначте роль і місце ЗУНР в історії державотворення.
38 40.Визначте причини поразки українського національного руху на західноукраїнських землях у 1918-1919 рр.
39 Назвіть та проаналізуйте причини поразки українського національного руху 1917-1920 рр.
40 42.Визначте особливості процесу входження України до складу СРСР.
41 43.Охарактеризуйте політичне і соціально-економічне становище України в перші роки після завершення революції та громадянської війни.
42 44. Визначте причини проведення політики українізації в УРСР в 1920-ті – на початку 1930-х років та проаналізуйте її основні наслідки.
43 45.Проаналізуйте особливості проведення колективізації сільського господарства та індустріалізації в Україні, якими змінами у соціальній структурі суспільства ці процеси супроводжувалися?
44 Назвіть причини, охарактеризуйте розмах політичних репресій в Україні у 1930-х рр0.
45 47. Визначте особливості суспільно-політичного і національного руху на західноукраїнських землях у складі Польської держави в 1920-ті – 1930-ті роки.
46 48.Висвітліть складові процесу «радянізації» Західної України після її включення до складу СРСР, якими були його позитивні і негативні наслідки?
47 49.Висвітліть «українське питання» в європейській політиці напередодні Другої Світової війни.
48 50.Дайте характеристику німецького окупаційного режиму на українських землях в роки Другої Світової війни та проаналізуйте його наслідки.
49 53.Визначте особливості політико-ідеологічних і культурних процесів в УРСР у перші післявоєнні десятиріччя (1945-1964 рр.).
50 54.Проаналізуйте особливості та наслідки проведення економічних реформ у Радянській Україні наприкінці 1950-х – у першій половині 1960-х рр.
51 58.Розкажіть про особливості науково-технічної революції в СРСР і УРСР у 1960-1980-ті рр.
52 61.Розкрийте зміст політики «перебудови», запровадженої в другій половині 1980-х рр. М. Горбачовим, у чому полягала специфіка її проведення в УРСР?
53 62Охарактеризуйте діяльність відомих громадських рухів та організацій у напрямі становлення незалежної Української держави наприкінці 1980-х – на початку 1990-х рр.
54 63.Визначте напрями зовнішньополітичної діяльності України у 1990-х рр., якими були її основні досягнення і недоліки?
55 64.Охарактеризуйте особливості конституційного процесу в Україні в середині 1990-х рр.
56 65 Окресліть головні напрями розвитку середньої та вищої освіти в Україні після проголошення її державної незалежності.
57 66.Розкажіть про стан релігійних і міжконфесійних відносин в Україні у перші роки після проголошення її державної незалежності.
58 67. Проаналізуйте особливості, здобутки та недоліки соціальної політики Української держави в 1991-2012 рр.
59 68 Визначте досягнення і прорахунки в науково-технічному розвитку України в перше десятиліття після проголошення державної незалежності України.
60 69. Розкрийте зміст гуманітарної політики Української держави в період 1991-2012 рр.
61 70 Проаналізуйте законодавчу базу, яка регулює умови культурного і духовного розвитку національних менших у сучасній Україні.
хиты: 13697
рейтинг:+16
Гуманитарные науки
история
история европы
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2021. All Rights Reserved. помощь