пользователей: 30398
предметов: 12406
вопросов: 234839
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ

ПРИФЕРМОВІ МОЛОЧАРНІ, ЇХ ТИПИ ТА ОСНОВНІ ФУНКЦІЇ

План

1. Призначення прифермових молочарень, їх основні функції.

2.  Типи прифермових молочарень, їх характеристика.

 

1.  Призначення прифермових молочарень, їх основні функції

Обробити в господарстві та зберегти молоко в належному за орга­нолептичними, фізико-хімічними та мікробіологічними показниками стані з моменту його отримання до надходження на молочні підприєм­ства неможливо без наявності фермових молочарень.

Молочарні агропромислових господарств є зв’язуючою ланкою між тваринницькими фермами та молочними підприємствами.

Функції прифермових молочарень доволі широкі, а саме:

 • здійснювати приймання молока від операторів доїння;
 • здійснювати облік молока, що отримується на фермі, передаєть­ся молочному підприємству або витрачається нам потреби господарства;
 • здійснювати первинну обробку молока;
 • у разі потреби зберігати молоко з дотриманням належних умов, що сприяють продовженню бактерицидних властивостей молока;
 •  транспортувати молоко на молочний завод з дотриманням умов перевезення, запобігаючи забрудненню молока, його нагріванню та заморожуванню у дорозі;
 • забезпечувати телят необхідною кількістю знежиреного молока;
 • за наявності технологічного обладнання переробляти молоко на різні молочні продукти залежно від технологічних можливостей і потреб господарства;
 • досліджувати хімічний склад молока, його органолептичні та фізико-хімічні показники, оформлювати належну облікову докумен­тацію (журнали, товарно-транспортні накладні);
 • систематично вивчати продуктивність молочної худоби та досліджувати склад молока окремих корів, груп або усієї кількості корів на фермі з метою визначення якості молока та виявлення племінних якостей тварин;
 • готувати мийні та дезінфікувальні розчини, здійснювати сані­тарну обробку посуду, доїльних установок, устаткування;
 • стежити за виконанням санітарних та ветеринарних правил.

2.   Типи прифермових молочарень, їх характеристика

В залежності від місця розміщення, потужності, характеру вироб­ничих операцій, що виконуються, виділяють наступні типи молочарень:

 • прифермові чи при скотному дворі;
 • центральна молочарня для обробки та зберігання молока;
 • молочний завод;
 • ферми-молочні заводи.

Молочарню при скотному дворі чи на пасовищі організовують при кожному скотному дворі. Вона представляє собою ізольоване, спе­ціально обладнане приміщення в корівнику. Зазвичай обслуговує одне стадо. Її основні задачі — приймання молока від операторів, очищення і транспортування до центральної молочарні або молочного заводу. В молочарнях такого типу молоко не зберігають.

Зазвичай на фермах з машинним доїнням корів добудовують при­міщення, в якому розміщують молокоприймальне, мийне та машинне відділення і лабораторію.

Молокоприймальне відділення служить для приймання та пер­винної обробки молока. Тут встановлюють необхідне обладнання — фільтри, сепаратор, охолоджувач та інше обладнання в залежності від конкретних умов та призначення прифермової молочарні.

В мийному відділенні проводять миття посуду, устаткування та доїльних установок. Сюди обов’язково проводять холодну та гарячу воду. При доїнні в центральний молокопровід мийне відділення з’єдну­ють з молокоприймальним відділенням або розташовують поряд з ним. Тут встановлюють баки з мийними, дезінфікувальними та мийно-де- зінфікувальними розчинами, стелажі для молочного посуду.

В машинному відділенні знаходяться всі необхідні деталі та ме­ханізми, що забезпечують безперебійну роботу доїльних установок та переробного обладнання.

Центральні молочарні — оснащують для обслуговування де­кількох стад молочної худоби, що утримуються в різних корівниках, їх оснащують в окремому приміщенні. Основні функції центральних молочарень: приймання молока від прифермових молочарень, його пер­винна обробка (фільтрування, сепарування, при необхідності теплова обробка, охолодження), зберігання до відправки на молочне підприєм­ство, транспортування. Крім того, центральна молочарня здійснює приймання молока від індивідуальних здавальників.

Молочарня для обробки, зберігання та переробки молока — молочний завод. Молоко на таких заводах не тільки піддають первинній обробці, але переробляють на молочні продукти (зазвичай — кисломо­лочні напої, сир кисломолочний, сметану). Існують заводи, на яких окрім кисломолочних продуктів виробляють масло та сири сичужні. Такі заводи рекомендують для господарств, що належним чином забез­печені електроенергією, паливом та мають водопровідну мережу.

На фермах — молочних заводах молоко піддають повній об­робці до його готовності до реалізації. Тут механізовані процеси очи­щення корівників від гною та процеси роздавання кормів. Корів доять у молокопровід і молоко одразу направляється на молочний завод, де піддається первинній обробці та нормалізації. Потім молоко направля­ють на фасувальні автомати. Такі заводи були в свій час побудовані на території колишнього СРСР в Московській та Рязанській областях.

Прифермові молочарні оснащують в ізольованому приміщенні в корівнику або будують окрему будівлю на відстані 50 м від корівника та інших тваринницьких приміщень, а від гноєсховища не ближче ніж за 100 м. Робочі ділянки повинні бути достатнього розміру для виконан­ня роботи у відповідних санітарно-гігієнічних умовах. їх планування і розташування повинні виключати можливість бактеріальне забруден- ня сировини та продуктів. Виробництво молока, що піддається теп­ловій обробці, або виготовлення продуктів на молочній основі, що мог­ли б нести в собі ризик зараження інших продуктів повинні здійснюва­тись на чітко ізольованій робочій ділянці.

Тварини не повинні мати можливості входити в помешкання, в яких здійснюється обробка, переробка та зберігання молока та молоч­них продуктів.

В молочарні повинна бути лабораторія. При наявності декількох ферм лабораторію розміщують в окремому приміщенні.

Розмір лабораторії визначається в залежності від характеру аналізів молока. В її задачі входить проводити контроль за якістю молока у відпо­відності до ДСТУ, готувати реактиви, мийні й дезінфікувальні розчи­ни, виявляти корів, хворих на мастит та інші захворювання, слідкува­ти за дотриманням санітарно-гігієнічного режиму на фермах тощо.


29.12.2014; 17:47
хиты: 24
рейтинг:0
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2021. All Rights Reserved. помощь