пользователей: 28229
предметов: 12116
вопросов: 227945
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ

9. Навчання і перевірка знань з ОП

Працівники під час прийн на роботу і в процесі роботи,а також учні, курсанти,слухачі й студенти під час трудов та профес навчання проходять на підпр за рахунок роботодавця інструктажі,навчання і перевірку знань з питаньОП, надання першої допомоги потерпілим від нещасних випадків,а також правил поведінки у разі виникнення аварії.Допуск до роботи без навчання і перевірки знань з питань о.п заборон.На підпр на основі Типового положення,з урахув специфіки виробн та вимог нормат-правових актів з ОП,розроб-ся і затверд-ся наказом керівника відповідні полож підпр про навч з питаньОПта формуються плани-графіки проведення навч і перевірки знань з питаньОП,з якими мають бути ознайом працівники.Відповід за організ цієї роб на підпр покладається на його керівника,а в структурних підрозділах-на керівників цих підрозділів.Організ навчання і перевірки знань з питаньОП працівн,у тому числі під час професійної підготовки,перепідготовки і підвищ кваліфік на підпр,здійснюють працівники служби кадрів або інші спеціал,яким роботодавець доручає організ цієї роботи.На підпр для перевірки знань працівників з питанОПнаказом керівника створ відповідна комісія.Головою комісії признач керівник підпр або його заступник,до службових обов'язків якого належить організація роботи зОП.У разі потреби створ комісій в окремих структурних підрозділах їх очолюють керівник цього підрозділу чи його заступник.До складу комісії підпр входять спеціал служби о.п,представн юридичної,виробничих,технічних служб,представник профспілки або вповноважена найманими працівниками особа з питаньОПта ін.Комісія вваж правомочною,якщо до її складу входять не менше трьох осіб. Усі члени комісії у порядку,встановленому Типовим положенням,повинні пройти навчання та перевірку знань з питань о.п.Перед перевіркою знань на підпр організ заняття:лекції,семінари та консультПеревірка знань працівн з питань о.п.здійсн за тими нормат-правовими актами з о.п,додерж яких входить до їх функціон обов'язків.Працівники,які не пройшли навчання,інструктаж і перевірку знань з питань о.п, до роботи не допускаються.Посадові особи та інші працівники,зайняті на роботах з підвищ небезпекою,проходять щорічне спец навчання і перевірку знань відповідних нормат-правових актів зОПРобота з підвищ небезп-це робота в умовах впливу шкідливих та небезпеч виробн чинників або така,де є потреба в профес доборі,чи пов'язана з обслуговув,управлінням,застосув технічних засобів праці або технолог процесів,що харак-ся підвищ ступенем ризику виникн аварій,пожеж,загрози життю,заподіяння шкоди здоров'ю,майну,навк природн середВідповідаль за організ та здійснен інструктажів,навч та перевірки знань з питаньОП поклад на роботодавця.


хиты: 18
рейтинг:0
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2018. All Rights Reserved. помощь