пользователей: 27935
предметов: 11943
вопросов: 221545
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ

8.Служба о.п. на підпр

СлужбаОП створ на підпр з кількістю працюючих50 осіб і більше.В інших випадках функції цієї служби можуть виконувати за сумісництвом особи, які мають відповідну підготовку.На підприємстві з кількістю працюючих до 20 осіб для виконання функцій служби охорони праці можуть залучатися сторонні спеціалісти на договірних засадах,які мають відповідну підготовку.СлужбаОПпідпорядков безпосередньо роботодавцю.За своїми посадами та заробіт платою керівники та спеціалісти служби о.п прирівнюються до керівників та спеціалістів основних виробничо-технічних служб підпр.Служба о.п в залежності від чисельності працюючих може функціонувати як самостійний структурний підрозділ або у вигляді групи спеціалістів чи одного спеціаліста,у тому числі за сумісництвом.Служба о.п формується зі спеціал,які мають вищу освіту та стаж роботи за профілем виробництва не менше3 років.Спеціал зі середн спец освітою прийм в службу о.п у виняткових випадках.Навч та перевірка знань зОП працівників служби ОПвідбув під час прийня на роботу та період 1раз на3роки.Працівники службиОПмають право видавати керівникам структурних підрозділів обов'язкові для викон приписи щодо усунення наявних недоліків.Припис спеціаліста з о.п,у тому числі про зупинення робіт,може скасувати лише роботодавець.Працівники службиОП не можуть залучатися до виконання функцій,не передбачених З-м Укр"Про охорону праці" та Типовим положенням про службу о.пЛіквідація служби о.п допускається тільки в разі ліквідації підпр чи припинення викор найманої праці фіз особою.Служба о.п. вирішує завдання:1)забезп фахової підтримки рішень роботодавця з питань о.п;2)забезпБезпеки виробн процесів,устаткування,будівельІспоруд;                                                                              3)забезп працівн засобами індивід та колект захисту                                                                            4)професійної підготовки і підвищ кваліфікації працівників з питань о.п.,пропаганди безпечних методів праці;5)вибору оптим режимів праці й відпочинку працівників;6)інформування та надання роз'яснень працівникам підпр з питань о.п..                                                                       СлужбаОПвикон такі осн ф-ї:                            1)опрацьовує ефективну цілісну си-му управління о.п;                                                                                                              2)здійснює оперативно-методичне керівництво роботою зОП;3)складає разом зі структурними підрозділами підпр комплексні заходи щодо досягнення встановлених нормативів безпеки, гігієни праці та виробничого середовища,а також розділ "О. праці" у колективному договорі;проводить з працівниками вступний інструктаж з охорони праці; 4)готує проекти наказів та розпоряджень з питань о.п й подає їх на розгляд роботодавцю;5)забезп належне оформлення і зберіг документації з питань о.п;6) розглядає факти наявності виробн ситуацій, небезп для життя чи здоров'я працівників або людей, які їх оточують,у випадку відмови з цих причин працівників від викон дорученої їм роботи;7)організовує забезп працюючих правилами,стандартами,нормами, положеннями, інструкціями та іншими нормат-ми актами зОП;8)паспортизацію цехів, дільниць, роб місць щодо відповідності їх вимогам о.п; 9)облік, аналіз нещасних випадків, професійних захвор і аварій,а також шкоди від цих подій;підготовку статистичних звітів підпр з питань о.п;10)розробку перспективних та поточних планів роботи підпр щодо створ безп та нешкідливих умов праці;11)роботу методичного кабінету о.п.,пропаганду безпечних та нешкідливих умов праці;12) допомогу комісії з питань о.п підпр в опрацюванні необхідних матеріалів та реалізації її рекомендацій;13)підвищ кваліф й перевірку знань посадових осіб з питань о.п;14)бере участь у розслідуванні нещасних випадків та аварій; 15)проведенні внутр аудиту;16)організації навчання з питаньОП17)роботі комісії з перевірки знань з питань о.п;18)роботі комісії з питань о.п. підпр;19)роботі комісій з прийняття в експлуат завершених будівниц,реконст або технічним переозброєнням об'єктів виробн та соц признач,відремонтов або модернізованого устаткув;20)розробці положень, інструкцій, норматив актів з о.п,що діють у межах підпр; 21)роботі комісії з питань атестації роб місць за умовами праці;22)контролює дотрим чинного законодав,вимог нормат-правових актів, виконання працівник посадових інструкцій з питань о.п;23)викон приписів посадових осіб органів державного нагляду;24)викон заходів, передбачених колективним договором;25)використ цільових коштів, виділених на заходи з о.п;26)стан запобіжних і захисних пристроїв,вентиляційних си-м27)своєчасне проведення навчання та інструктажів працюючих, атестації та переатестації з питань безпеки праці посадових осіб та осіб,які викон роботи підвищ небезпеки,а також дотрим вимог безпеки при викон цих робіт;28)забезп працюючих засобами індивід захисту,лікув-профілак харчув,молоком або рівноцінними харчовими прод,мийними засобами, санітарно-побутов приміщ;29)викор праці неповнол,жінок та інвалідів згідно з чинним законодавством;30)проходж попереднього і періодич мед оглядів працівників;31)викон заходів,наказів, розпоряджень з питань о.п,а також заходів щодо усунення причин нещасних випадків і аварій, які визначені в актах розслідування.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


хиты: 11
рейтинг:0
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2018. All Rights Reserved. помощь