пользователей: 28692
предметов: 12200
вопросов: 229973
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ

III семестр:
» Grammar. Module
» Історія перекладу
» Grammar. Exam
II семестр:
» Grammar
I семестр:
» Grammar
» Українська мова

Українська мова

1 1. Державна мова - мова професійного спілкування.
2 2. Мова як суспільне явище. Функції мови в суспільстві.
3 3. Лексична та граматична норми у професійному мовленні.
4 4. Мовне законодавство та мовна політика в Україні.
5 5. Поняття загальнонаціональної, державної та літературної мови.
6 6. Унормованість як ознака літературної мови. Типологія мовних норм.
7 7. Офіційно-діловий стиль: сфера використання та мовні особливості.
8 8. Офіційно-діловий та науковий стилі української мови: спільні та відмінні риси.
9 9. Комунікативні ознаки культури мовлення.
10 10. Поняття про мовний та мовленнєвий етикет.
11 11. Мовний етикет. Стандартні етикетні ситуації
12 12. Стилістична система української мови. Основні ознаки функціональних стилів української мови.
13 13. Словники у професійному мовленні, їх роль у підвищенні мовленнєвої культури.
14 14. Текст як форма реалізації мовнопрофесійної діяльності
15 15. Мовні та жанрові особливості наукового стилю.
16 16. Професійна сфера як інтеграція офіційно-ділового, наукового та розмовного стилів
17 17. Спілкування як інструмент професійної діяльності. Функції спілкування.
18 18. Термін у науковому мовленні. Кодифікація і стандартизація термінів
19 19. Гендерні та національні особливості спілкування
20 20. Спілкування як інструмент професійної діяльності. Вербальні та невербальні засоби спілкування
21 21. Спілкування і комунікація. Види, типи і форми спілкування.
22 22. Культура сприймання публічного виступу. Види запитань.
23 23. Форми організації дискусії: «дерево рішень», «мозковий штурм», дискусія в стилі телевізійного ток-шоу.
24 24. Логічність як комунікативна ознака культури мовлення.
25 25. Родо-жанрова диференціація сучасної монологічної публічної мови.
26 26. Класифікація документів, Національний стандарт України.
27 27. Презентація як різновид публічного мовлення. Сучасні типи презентації
28 28. Загальномовна і наукова лексикографія. Типи словників
29 29. Публічний виступ як важливий засіб комунікації переконання. Прийоми впливу на слухачів.
30 30. Основні жанри наукового стилю, їх мовні особливості.
31 31. Дискусія як форма колективного обговорення професійних проблем. Види дискусії.
32 32. Українська термінологія у професійному спілкуванні. Проблеми сучасного термінознавства.
33 33. Документація з кадрово-контрактних питань: автобіографія, резюме.
34 34. Оформлювання результатів наукової діяльності: наукова стаття.
35 35. Документація з кадрово-контрактних питань: трудова угода, контракт.
36 36. Суть і види перекладу. Переклад термінів.
37 37. Функції та види бесід. Стратегія поведінки під час ділової бесіди.
38 38. Телефонна розмова як різновид професійної діалогічної мови.
39 39. Документація з кадрово-контрактних питань: характеристика, рекомендаційний лист.
40 40. Ділове листування. Класифікація листів. Реквізити та їх оформлення.
41 41. Ділові папери як засіб писемної професійної комунікації. Класифікація документів.
42 42. Термін та його ознаки. Термінологія як система.
43 43. Терміни, професіоналізми та їх ознаки.
44 44. Структурні особливості монологічного та діалогічного мовлення.
45 45. Етапи підготовки усного фахового виступу.
46 46. Документація з кадрово-контрактних питань: заява та її різновиди, вимоги до оформлення.
47 47. Публічний виступ як важливий засіб комунікації переконання.
48 48. Довідково-інформаційні документи: протокол, витяг з протоколу.
49 49. 3агальнонаукова, міжгалузева і вузькоспеціальна термінологія.
50 50. План, тези, конспект як важливий засіб організації розумової праці.
51 51. Українська термінологія у професійному спілкуванні. Способи творення термінів.
52 52. Типові помилки у перекладах наукових текстів українською мовою.
53 53. Структурно-змістові особливості навчально-наукового твору. Лексикографічна компетенція як показник мовної культури фахівця.
54 54. Термінологічні словники.
55 55. Основні правила бібліографічного опису джерел, оформлювання посилань.
56 56. Реферат як важливий засіб організації розумової праці.
57 57. Довідково-інформаційні документи: звіт, службова записка, довідка.
58 58. Синтаксичні помилки у наукових текстах та шляхи їх уникнення.
59 59. Ділова документація. Вимоги до тексту документа.
60 60. Структура професійної публічної промови.
17.01.2014; 02:04
хиты: 20388
рейтинг:+13
Гуманитарные науки
лингвистика и языки
языки
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2018. All Rights Reserved. помощь